Akcjonariat

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu

Akcjonariat AUXILIA S.A., czyli akcjonariusze posiadający co najmniej 5% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO

Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym)

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO

Udział w kapitale zakładowym Emitenta AUXILIA S.A.

Struktura własnościowa Emitenta (udział w głosach na walnym zgromadzeniu)

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO

Udział w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta AUXILIA SA