Strategia rozwoju

W przyjętej strategii rozwoju Grupa Kapitałowa AUXILIA S.A. zakłada dalszy rozwój prowadzonej działalności w segmencie premium, skupiając się na najpoważniejszych wypadkach (ciężkie obrażenia lub śmierć). AUXILIA S.A. zamierza osiągnąć wzrost przychodu, wzrost zysku netto, utrzymanie wysokiego poziomu rentowności poprzez podjęcie działań w czterech perspektywach, tj.: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych oraz rozwoju kompetencji i wiedzy. Przyjęta strategia będzie realizowana przez Grupę Kapitałową Emitenta w latach 2015-2020.

Narzędziem służącym realizacji ww. strategii rozwoju Grupy będą następujące projekty strategiczne do zrealizowania w latach 2015-2016:

I Nowa Organizacja Sprzedaży („NOS”) Założeniem projektu było wprowadzenie spójnej i przejrzystej ścieżki kariery dla Doradców oraz systemu wynagrodzenia nakierowanego na wzrost efektywności sprzedaży. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego projekt został w całości wdrożony.

II Nowe Oddziały Założeniem projektu jest otworzenie nowych oddziałów AUXILII w celu rozszerzenia obszarów działania na większą część Polski (z wyłączeniem województwa warmińsko-mazurskiego). Wiąże się to bezpośrednio z celem strategicznym, jakim jest opanowanie segmentu szkód poważnych. Projekt obejmuje otwarcie kolejnych biur regionalnych, zrekrutowanie Dyrektorów Sprzedaży Oddziałów i Doradców. Realizacja projektu w latach 2015-2016, docelowo ma powstać dziewięć biur.

III Namiar, Prospekt, Relacja, Sprzedaż („NPRS”) Celem projektu jest zapewnienie wsparcia i coachingu sprzedażowego dla doradców nierealizujących celów sprzedażowych bądź adeptów rozpoczynających prace w Grupie Emitenta. Ponadto wypracowanie efektywnego modelu sprzedaży wraz z ustanowieniem skutecznych procesów. Realizacja projektu w 2015 r. Koszt realizacji projektu wynosi 30 tys. zł.

IV Rozwój systemu INTERAX Celem projektu jest rozwój systemu INTERAX poza obszarami wskazanymi w innych projektach. Celem projektu jest połączenie systemu INTERAX z systemem ICM (kancelarii prawnej) oraz utworzenie dodatkowych funkcjonalności pozwalających na efektywniejszą pracę systemu. Realizacja projektu w 2016 r. Koszt realizacji projektu wynosi 10 tys. zł.

V Oferta Modułowa Celem projektu jest zmiana oferty Grupy z aktualnej oferty pakietowej (kilka rodzaj umów) na ofertę składającą się z modułów. Klient wraz z Doradca będą mieli możliwość dowolnej konfiguracji oferty zgodnie z potrzebami poszkodowanego. Realizacja projektu w 2015 r. Koszt realizacji projektu wynosi 10 tys. zł.

Model biznesowy

Pozyskanie i uruchomienie sprawy przez AUXILIĘ wiąże się z ponoszeniem kosztów obsługi, sądowych i kosztów wsparcia dla klientów.

Jakość premium – tradycyjna struktura sprzedaży i kancelaria prawna w grupie

Model biznesowy oparty o klasyczną strukturę sprzedaży w 6 biurach regionalnych i kancelarię prawną w strukturach organizacji gwarantuje wysoką jakość usługi .

Dotarcie i obsługę poszkodowanych AUXILIA oddaje w ręce wyspecjalizowanych kadr zatrudnionych w grupie i na kontraktach
–          pracowników pionu sprzedaży przygotowanych na pracę z poważnie poszkodowanymi osobami,
–          prawników wyspecjalizowanych w dochodzeniu odszkodowań powypadkowych w drodze postępowania sądowego.

Jakość premium kosztuje – założenie sprawy i wsparcie dla poszkodowanych

AUXILIA pobiera wynagrodzenie wyłącznie od spraw wygranych. Ponadto wypłaca do 15 tys. zaliczki na odszkodowanie. Spółka udziela wsparcia finansowego oraz formalnego poszkodowanym
–          w kosztach leczenia, rehabilitacji, pochówku,
–          w procesach karnych, o ubezwłasnowolnienie i innych.

Jakość premium gwarantem wysokiej marży – oferta: usługi i umowy

AUXILIA specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych i przygotowaniu postępowań sądowych. Portfel spraw sądowych – 518, portfel spraw przygotowawczych – 38.

AUXILIA oferuje poszkodowanym portfel umów z cenami w przedziałach od 13-29% wartości odszkodowania.

Dodatkowe źródło przychodów gwarantuje udział AUXILII w pozyskanych odsetkach zasądzonych przez sądy.


Finansowanie Spółka pozyskuje finansowanie na bieżące działania i rozwój biznesu z trzech źródeł. Pierwszym jest kredyt kliencki – umowy z poszkodowanymi zakładają wypłatę odszkodowania z konta spółki do 21 dni po otrzymaniu przelewu przez AUXILIĘ zasądzonej kwoty. Kolejnym źródłem finansowania są formy dłużne przeznaczane głównie na realizację projektów strategii rozwoju. Trzecim, źródłem finansowania są emisje akcji; Spółka podpisała w XII 2014 r. umowę inwestycyjną, która zobowiązała organizację do upublicznienia, konsolidacji. W wyniku umowy AUXILIA pozyskała 2 mln zł na rozwój.