Co to jest kapitalizacja renty powypadkowej i kiedy warto się o nią starać?

Co to jest kapitalizacja renty powypadkowej i kiedy warto się o nią starać?

Renta jest jednym ze sposobów na zniwelowanie szkód poniesionych w wyniku wypadku samochodowego. Kapitalizacja renty pozwala otrzymać jednorazowo dużą kwotę należnego nam roszczenia, zamiast comiesięcznych wypłat zaplanowanych na wiele lat. Dowiedz się co to jest kapitalizacja renty i w jakich przypadkach można oraz warto się o nią starać.

Renta a odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za wypadek

Osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych celem kompensacji poniesionych strat i doznanych krzywd mogą domagać się różnego typu świadczeń od zakładów ubezpieczeń. Do najczęściej dochodzonych roszczeń należą odszkodowanie, zadośćuczynienie czy też renta. Dwa pierwsze świadczenia mają za zadanie w sposób jednorazowy zadośćuczynić szkodzie bądź krzywdzie powstałej u poszkodowanego. Natomiast renta jest świadczeniem okresowym, mającym niwelować negatywne konsekwencje wypadku, które pojawią się w przyszłości.

Dlaczego zostaje przyznana renta?

Renta zostaje przyznana po to, żeby pomóc ofierze wypadku komunikacyjnego przystosować się do nowej rzeczywistości. Chodzi o następujące sytuacje:

  1. Utrata przez osobę poszkodowaną częściowo lub całkowicie zdolności do wykonywanej pracy zarobkowej.
  2. Zwiększenie potrzeb.
  3. Zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość.

W razie uwzględnienia takiego roszczenia przez sąd, pozwany będzie zobowiązany do wypłaty co miesiąc stosownej kwoty tytułem renty. W przypadku, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca nam rentę, istnieje możliwość domagania się kapitalizacji renty.

Czym jest kapitalizacja renty?

Za nim przejdziemy do omówienia kwestii, w jaki sposób można skapitalizować rentę, musimy jasno zdefiniować, czym owa kapitalizacja jest. Kapitalizacja renty oznacza zamienienie świadczeń płaconych „na raty” na jedno świadczenie, które będzie ekwiwalentem świadczeń powtarzalnych. Kapitalizacja przyznanej nam renty powoduje, że zamiast wielu świadczeń wypłacanych najczęściej co miesiąc, otrzymamy jedno świadczenie o dużo wyższej wysokości, które obejmuje wiele miesięcy czy nawet lat wypłacania renty.

Jak oblicza się kapitalizację renty?

Podstawowa metoda obliczania jednorazowego świadczenia, które zastępuje rentę, polega na pomnożeniu kwoty renty za jeden okres przez przewidywaną liczbę okresów, za które renta miała być płatna. Jeśli renta jest należna dożywotnio, w celu ustalenia okresu trwania obowiązku zapłaty renty sąd powinien wziąć pod uwagę aktualny wiek poszkodowanego i średnią długość życia.

Sąd określając kwotę skapitalizowanej renty powinien wziąć również pod uwagę taki czynnik jak inflacja.

Jakie niesie ze sobą skutki kapitalizacja renty?

W wyniku kapitalizacji renty otrzymamy jednorazowo znaczna kwotę, a towarzystwo ubezpieczeń nie będzie musiało w przyszłości co miesiąc płacić nam określonych sum. Dlatego zawsze powinniśmy rozważyć, co jest bardziej dla nas opłacalne.

Należy pamiętać, że ubezpieczyciel proponując nam zaraz po wypadku określoną kwotę tytułem skapitalizowanej renty, może chcieć uwolnić się od swojej odpowiedzialności w przyszłości w zakresie wypłacanie renty. Dzieje się tak, ponieważ zaraz po wypadku nie wiadomo, czy wszystkie negatywne skutki takiego zdarzenia dały już znać o sobie. Nie wiemy jeszcze, jak wyglądają rokowania co do dalszego procesu leczenia i rehabilitacji, a przede wszystkim nie zawsze łatwo jest ocenić, w jaki sposób zmieni się przyszłość poszkodowanego. Dlatego decydując się na ofertę towarzystwa ubezpieczeń, możemy sobie bezpowrotnie zamknąć drogę domagania się zapłaty renty.

Jak mogę uzyskać skapitalizowaną rentę?

Kiedy jesteśmy przekonani, że chcemy dokonać kapitalizacji renty, wtedy możemy wybrać dwie drogi do osiągnięcia tego celu.

1. Kapitalizacja renty z „ważnego powodu”

Pierwsza droga to procedura przewidziana w art. 447 kodeksu cywilnego, który stanowi, że z ważnych powodów sąd może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty lub jej części odszkodowanie jednorazowe. Dotyczy to w szczególności wypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu.

Z powyższego wynika, że w celu zamiany renty na jednorazowe świadczenie, musimy wykazać „ważny powód”. Powyższe jest przesłanką jedyną i konieczną. Oznacza to, że nie każdy powód będzie przemawiał za tym, żeby taką rentę kapitalizować.

Jako ilustrację „ważnego powodu” ustawodawca podał przykład osoby będącej inwalidą, która dzięki jednorazowej wypłacie kwoty będzie mogła przysposobić się do nowej pracy. Jako inne przykłady ważnych powodów, wskazuje się w orzecznictwie, np. podjęcie działalności gospodarczej, zakup nieruchomości, podjęcie studiów i kursów przygotowawczych do wykonywania nowego zawodu.

Pamiętajmy, że powyższe zrealizujemy składając odpowiednie powództwo w sądzie. Należy również pamiętać, że fakt zaistnienie ważnego powodu będzie musiał wykazać poszkodowany.

2. Kapitalizacja renty w wyniku ugody z ubezpieczycielem

Druga sposób kapitalizacji renty polega na zawarciu umowy z towarzystwem ubezpieczeń, najczęściej będzie to miało miejsce w drodze ugody. Co jednak istotne, również w tym przypadku nie unikniemy konieczności podania „ważnego powodu”, jak bowiem wskazuje się w orzecznictwie Sądu Najwyższego, w treści takiej umowy strony muszą wskazać, dlaczego decydują się na kapitalizację renty. Co jednak bardzo istotne, taką umowę możemy zawrzeć dopiero wtedy, kiedy uzyskamy prawo do renty.

Podejmij decyzję z rozwagą

Kapitalizacja renty ma sens wtedy, kiedy zakończyliśmy spór z ubezpieczycielem co do zasady i został ukończone nasze leczenie. Gdy nasza sytuacja zdrowotna się ustabilizuje, wtedy możemy rozważyć kapitalizację renty w celu, np. zakupu mieszkania czy podjęcia działalności gospodarczej. Raczej nie powinniśmy się godzić na kapitalizacje renty zaproponowanej przez zakład ubezpieczeń w krótkim następstwie czasu po wypadku, bowiem nie możemy przewidzieć wtedy jeszcze wszystkich następstw tego zdarzenia dla naszego zdrowia. Każdorazowo jednak należy rozważyć skontaktowanie się z prawnikiem, w celu omówienia szans i zagrożeń wynikających z podjęcia określonej decyzji.

Co to jest kapitalizacja renty powypadkowej i kiedy warto się o nią starać?
Ocena: 4.7/5
(głosy: 11)