Czy po pomoc w uzyskaniu odszkodowania warto zwrócić się do wyspecjalizowanej firmy odszkodowawczej bądź kancelarii prawnej?

Czy po pomoc w uzyskaniu odszkodowania warto zwrócić się do wyspecjalizowanej firmy odszkodowawczej bądź kancelarii prawnej?

Poniosłeś szkodę w wyniku wypadku komunikacyjnego? Nie wiesz jakie podjąć kroki, aby doprowadzić do jej naprawienia? Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu odszkodowania? Niniejszy artykuł ma na celu prezentację roszczeń należnych osobom poszkodowanym w wypadkach, a ponadto rozważenie korzyści, jakie może przynieść skorzystanie z pomocy w uzyskaniu odszkodowania, oferowanej przez profesjonalnych pełnomocników.

W której firmie został ubezpieczony pojazd sprawcy wypadku?

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych nakłada na każdego właściciela pojazdu mechanicznego obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Punktem wyjścia weryfikacji podmiotu odpowiedzialnego za naprawienie szkody jest zatem ustalenie, w którym zakładzie ubezpieczeń został ubezpieczony pojazd sprawcy w momencie zaistnienia wypadku. To właśnie przeciwko niemu, będą bowiem kierowane roszczenia osoby poszkodowanej w wyniku zdarzenia drogowego.

A jeśli pojazd sprawcy wypadku nie posiada wykupionego OC?

Podkreślić należy ponadto, iż nawet w przypadku, gdy pojazd sprawcy wypadku drogowego nie posiadał ważnego ubezpieczenia w dniu zdarzenia stanowiącego podstawę dochodzonych roszczeń, to nie zamyka nam to drogi do ubiegania się o odszkodowanie za szkodę powstałą w jego wyniku. Powołana wyżej ustawa przewiduje, iż w takich sytuacjach szkoda będzie likwidowana za pośrednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Odpowiedzialność odszkodowawcza zakładu ubezpieczeń

Podstawę roszczeń odszkodowawczych stanowi art. 444 § 1 k.c. zgodnie z którym „w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty”. Zakres odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody był niejednokrotnie rozważany w orzecznictwie.

Dla przykładu warto przytoczyć wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, zgodnie z którym „Z przepisu tego wynika zatem, że katalog możliwych do uwzględnienia w ramach tej podstawy kosztów jest w zasadzie otwarty, a jedynym ograniczeniem jest, aby występował związek pomiędzy tymi kosztami a uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia” (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 września 2017 r., sygn. akt: I ACa 228/17).

Profesjonalna pomoc w uzyskaniu odszkodowania pozwala uzyskać wyższe kwoty

Wiedza i doświadczenie pracowników profesjonalnych firm odszkodowawczych, bądź kancelarii prawnych bez wątpienia mogą okazać się pomocne i konsekwentnie doprowadzić do uzyskania możliwie jak najwyższych kwot tytułem odszkodowania. Z tego względu warto udać się po pomoc w uzyskaniu odszkodowania do specjalisty.

Doświadczeni pełnomocnicy, znający specyfikę tego rodzaju spraw, mają bowiem świadomość, jakie kontrargumenty mogą być powoływane przez zakłady ubezpieczeń, czy inne podmioty odpowiedzialne. Pomoc w uzyskaniu odszkodowania będzie miała zatem niewątpliwie charakter wsparcia merytorycznego. Ponadto kompetentne osoby z pewnością ułatwią poszkodowanym przebrnięcie przez proces gromadzenia oraz selekcji niezbędnej dokumentacji.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania pozwala rozliczyć wszystkie koszty

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania okazać się może bardzo korzystna przez wzgląd na sposób rozumienia szkody, o którym poszkodowani nierzadko nie wiedzą, nie zdając sobie sprawy, że jej zakres przedmiotowy jest stosunkowo szeroki.

Rekompensatą w ramach odszkodowania objąć można nie tylko tak typowe i powszechne kwestie, jak np. koszty naprawy uszkodzonego samochodu, koszty leczenia, lecz również wszelkie inne koszty, jeżeli tylko są następstwem wypadku stanowiącego podstawę dochodzonych roszczeń. Dla przykładu wskazać zatem można na koszty dojazdów do placówek medycznych, utracony dochód, czy też koszty opieki osób trzecich nad poszkodowanym (nawet jeśli były sprawowane przez bliską osobę, a zatem faktycznie nie zostały poniesione).

Przyczynienie się do wypadku nie przekreśla możliwości uzyskania odszkodowania

Jednym z często podnoszonych przez zakłady ubezpieczeń zarzutów jest zarzut przyczynienia się poszkodowanego do zaistnienia szkody. W ten sposób, wskazując na nieprawidłowości w zachowaniu uprawnionych, towarzystwa ubezpieczeń próbują kwestionować żądania kierowane przeciwko nim w zakresie naprawienia zaistniałej szkody.

Bardzo często również sami poszkodowani w momencie, gdy mają świadomość, iż ich zachowanie odbiegało od normy, rezygnują z dochodzenia przysługujących im praw. Z jednej strony takie podejście jest często wynikiem niewiedzy, a z drugiej – braku woli walki. Właśnie dlatego pomoc prawna w uzyskaniu odszkodowania wyspecjalizowanej firmy bądź kancelarii prawnej może okazać się rozwiązaniem problemu.

Tego rodzaju pomoc w uzyskaniu odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku wypadku komunikacyjnego, może być szczególnie przydatna przez wzgląd na okoliczność, iż zakłady ubezpieczeń – nawet jeżeli uznamy, iż w konkretnej sytuacji poszkodowany faktycznie przyczynił się do zaistnienia szkody – oceniają poziom przyczynienia na poziomie znacznie zawyżonym. W konsekwencji świadczenia wypłacane na rzecz uprawnionych zostają proporcjonalnie do zarzucanego przyczynienia pomniejszane.

Warto zwrócić się po pomoc do specjalistów

Nieświadomość i niewiedza w w/w zakresie prowadzi z kolei do zaniechania dążenia do uzyskania kwoty w pełni rekompensującej powstałą szkodę. Z całą pewnością udanie się do wyspecjalizowanej w tym zakresie firmy odszkodowawczej bądź kancelarii prawnej po pomoc w uzyskaniu odszkodowania od ubezpieczyciela, pozwoli uniknąć takiej sytuacji, w której poszkodowany przystaje na kwotę, jaka naprawia powstałą wskutek wypadku szkodę jedynie w nieznacznej części.

AUXILIA od 15 lat specjalizuje się w uzyskiwaniu odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach. Sprawy Klientów w sądzie prowadzi należącą do Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. kancelaria prawna LEXBRIDGE.

Aplikant adwokacki
kancelarii LEXBRIDGE
Beata Kukwisz

Ocena: 5/5
(głosy: 4)