Czym jest odszkodowanie z OC sprawcy wypadku i jak można je uzyskać?

Czym jest odszkodowanie z OC sprawcy wypadku i jak można je uzyskać?

Każdy właściciel samochodu doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, że powinien posiadać aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Jednak nie wszyscy kierowcy wiedzą, jak korzystać z tego ubezpieczenia celem uzyskania odszkodowania po zdarzeniu, jakim jest wypadek. Dlatego przygotowaliśmy konkretny i treściwy przewodnik omawiający podstawowe pojęcia związane z obowiązkowym ubezpieczeniem OC, a także w jaki sposób i za jakiego rodzaju szkody można uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy wypadku.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych

Każda osoba, która znajduje się w posiadaniu pojazdu mechanicznego jest zobowiązana do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Pełna nazwa ubezpieczenia, zgodnie z treścią przepisu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej: „ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych”), brzmi: „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów”. Wątpliwości może budzić kwestia, co rozumie się przez pojęcie „posiadacza” oraz pojęcie „pojazdu mechanicznego”.

Czy posiadacz pojazdu mechanicznego zawsze jest jego właścicielem?

Co do pojęcia posiadacza pojazdu mechanicznego, ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych nie podaje definicji tego terminu. Przyjmuje się, zgodnie z ogólnymi zasadami prawa cywilnego, że „posiadacz” jest pojęciem szerszym od „właściciela”. Zazwyczaj właściciel będzie uznany za posiadacza pojazdu, ale posiadaczem może być również osoba, która tylko wynajmuje lub dzierżawi pojazd mechaniczny. Słowem, obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych nie obciąża tylko właścicieli pojazdów, ale również osoby, w których faktycznym posiadaniu znajduje się pojazd.

Pojazd mechaniczny to nie tylko samochód

Drugim terminem, który warto uściślić jest pojęcie „pojazdu mechanicznego”. Wątpliwości w tym przypadku rozwiewa wprost ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zgodnie z definicją ustawową pojazdem mechanicznym jest: pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower, przyczepa oraz pojazd wolnobieżny (z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych używanych przez rolników w gospodarstwie rolnym). Wobec tego, zgodnie z ustawą, ubezpieczenie OC pojazdu musi wykupić każdy posiadacz np. samochodu osobowego czy ciężarowego, ale także m.in. ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy, a nawet koparki, czy wózka widłowego.

Odszkodowanie z OC różnych pojazdów - wszystkich tych, które mają wykupione ubezpieczenie OC

Za jakie szkody można uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy wypadku?

Jak wynika z przytoczonej wyżej pełnej nazwy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Sformułowanie „ruch pojazdu” jest dość ogólne, dlatego w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych wskazano, jakie rodzaje szkód pokrywa zakład ubezpieczeń z OC sprawcy wypadku. Należą do nich szkody:

1) będące następstwem:

 • śmierci,
 • uszkodzenia ciała,
 • rozstroju zdrowia,
 • utraty bądź zniszczenia czy uszkodzenia mienia.

2) powstałe podczas i w związku z:

 • wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego,
 • bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego,
 • zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego.

Jak więc widać, zakres szkód, które są pokrywane z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku jest dość szeroki. Należy zwrócić uwagę, że odszkodowanie z OC sprawcy wypadku obejmuje swym zakresem nie tylko bezpośrednie skutki zdarzenia (np. zniszczenie pojazdu, obrażenia doznane przez uczestników wypadku), ale i wszelkie dalej idące skutki wypadku, takie jak np.:

 • śmierć uczestnika wypadku może powodować pogorszenie sytuacji życiowej oraz cierpienia psychiczne członków rodziny zmarłego,
 • uszkodzenie ciała uczestnika wypadku może powodować utratę zdolności do pracy,
 • uszkodzenie mienia może powodować odpowiedzialność wobec właściciela tego mienia.

Warto również zauważyć, że odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń może dotyczyć także sytuacji, kiedy pojazd mechaniczny sprawcy wypadku faktycznie nie był w ruchu (mimo, że ustawa mówi o szkodach powstałych w związku z ruchem). Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku można również otrzymać w razie szkód powstałych podczas:

 • wsiadania bądź wysiadania z pojazdu (np. nieprawidłowe zatrzymanie autobusu w zbyt dalekiej odległości od krawężnika, co powoduje upadek wysiadającego pasażera),
 • załadunku bądź rozładunku towaru umieszczonego na pojeździe (np. błędnie zabezpieczony przez kierowcę towar osuwa się na rozładowującą go osobę),
 • zatrzymania lub postoju pojazdu (np. zatrzymanie pojazdu w miejscu niedozwolonym, co powoduje wypadek).

Jak można uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy wypadku?

Wniosek o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku - zgłoszenie do zakładu ubezpieczeńPierwszym krokiem do uzyskania odszkodowania z OC sprawcy wypadku jest ustalenie numeru polisy OC sprawcy oraz nazwy zakładu ubezpieczeń. Miejsce na wpisanie tych danych przez sprawcę wypadku znajduje się we wszystkich ogólnodostępnych wzorach tzw. oświadczeń powypadkowych. W sytuacji, kiedy nie spisano oświadczenia (np. sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia), należy spisać numery rejestracyjne pojazdu sprawcy – na tej podstawie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) ustala zakład ubezpieczeń, w którym ubezpieczony jest sprawca wypadku. Zdarzają się również sytuacje, gdy w ogóle nie da się ustalić sprawcy zdarzenia – w takich sytuacjach właściwy do wypłaty odszkodowania jest UFG.

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie szkody do właściwego zakładu ubezpieczeń, który zobowiązany jest wypłacić żądane odszkodowanie z OC w terminie 30 dni. W przypadku gdy wyjaśnienie okoliczności wypadku w terminie 30 dni jest niemożliwe, zakład ubezpieczeń jest zobowiązany poinformować o tym poszkodowanego – maksymalny termin na wypłatę odszkodowania wynosi 90 dni. Za zachowanie wyżej wymienionych terminów zakład ubezpieczeń jest odpowiedzialny przed Komisją Nadzoru Finansowego.

W razie niekorzystnej decyzji zakładu ubezpieczeń, poszkodowany zawsze ma prawo wystąpić do sądu o wypłatę odszkodowania z OC sprawcy. O tym uprawnieniu zakład ubezpieczeń musi zawsze poinformować poszkodowanego w treści decyzji.

Ocena: 4.7/5
(głosy: 17)