Czym są Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)?

Czym są Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)?

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) to kluczowy element każdej zawieranej umowy ubezpieczenia, występujący najczęściej w charakterze jej załącznika. Powszechnie błędnie traktowany jest jako niepotrzebna broszurka dodawana do polisy, a z jego treścią przed podpisaniem umowy zapoznaje się mało kto. To wielki błąd – OWU określają bowiem najistotniejsze regulacje dotyczące zawartego stosunku prawnego. Zobacz, dlaczego warto je przeczytać przed złożeniem podpisu pod umową oraz na co warto zwrócić szczególną uwagę.

OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia – co to w ogóle jest?

Najprościej rzecz ujmując, OWU to „regulamin” zawartej umowy ubezpieczenia, który reguluje prawa oraz obowiązki stron umowy ubezpieczenia i zawiera najważniejsze postanowienia regulujące odpowiedzialność, a także wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Warto zatem znać treść tego załącznika, gdyż to przede wszystkim on określa, w jakich sytuacjach będzie można wystąpić do zakładu ubezpieczeń z żądaniem wypłaty odszkodowania, a które przypadki pozostają poza tym zakresem.

OWU zawierają także informacje co do sumy ubezpieczenia (czyli maksymalnej kwoty, jaką może wypłacić ubezpieczyciel) oraz przedmiotu ubezpieczenia, czyli po prostu tego, co zostało nim objęte. Choć sprawiają wrażenie dodatkowych, nieistotnych zapisów, ich znaczenie jest niekiedy decydujące dla zawartej umowy i oczekiwań ubezpieczonego. To dlatego warto z uwagą przyjrzeć się im przed złożeniem podpisu i opłaceniem składki, a nie zaglądać dopiero po otrzymaniu decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania.

Co znajduje się w OWU?

Oto kilka najpowszechniej występujących elementów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia:

Słowniczek

Niepozorny, ale bardzo istotny dla całego załącznika artykuł. To w słowniczku znajdziemy wytłumaczenie pojęć użytych w umowie – nie lekceważmy ich nawet wtedy, kiedy znaczenie terminów wskazanych w słowniczku wydaje nam się znane. Potoczne znaczenie danych określeń może się bowiem zasadniczo różnić od tego, które jest przyjęte na potrzeby umowy ubezpieczenia, bądź definicja słowniczka OWU może wprowadzać modyfikacje, o których byśmy nie pomyśleli. Pamiętajmy, że po podpisaniu umowy, nie możemy powoływać się na to, że „nie zgadzamy się” z przyjętą w OWU definicją, ponieważ nasz podpis na umowie jest dowodem na to, że zaakceptowaliśmy warunki przedstawione przez ubezpieczyciela, w tym jego definicje pojęć. W przypadku wątpliwości co do znaczenia poszczególnych terminów użytych w umowie czy OWU – rozstrzygające znaczenie ma definicja ujęta w słowniczku OWU.

Prawa i obowiązki stron umowy

Prawa i obowiązki stron umowy zawierają ogólny zarys tego, co ubezpieczyciel i ubezpieczony mogą od siebie wzajemnie wymagać w konsekwencji zawartej umowy.

Przedmiot ubezpieczenia

Wskazanie zakresów sytuacji, w których umowa ubezpieczenia ma zastosowanie. Może dotyczyć zarówno mienia (w tym przede wszystkim domu i samochodu, ale i innych przedmiotów ruchomych) jak i rzeczy niematerialnych typu życie i zdrowie.

Zakres ubezpieczenia

Przedział czasowy, w którym ubezpieczony może domagać się realizacji przez ubezpieczyciela spełnienia przyrzeczonych świadczeń oraz wskazanie terytorium, na którym obowiązuje umowa. Jest to szczególnie istotne w przypadku szkód na osobach, które zostały odniesione, np. na zagranicznych wakacjach bądź wypadków samochodowych, które miały miejsce poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapisy o likwidacji szkody

Zapisy informujące o sposobie likwidacji szkody, jej zgłoszenia oraz inne postanowienia istotne dla zawartej umowy.

Okres karencji

Cczas, po upływie którego faktycznie aktualizuje się odpowiedzialność ubezpieczyciela. Jest to zapis chroniący ubezpieczyciela przed nieuczciwymi klientami, którzy mając wiedzą o zaistnieniu zdarzenia, które byłoby objęte ochroną, decydują się na wykup polisy dopiero „po fakcie”, albo celowo doprowadzają do zaistnienia zdarzenia szkodzącego celem wyłudzenia ubezpieczenia.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Jeden z najważniejszych, o ile nie najważniejszy element Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z punktu widzenia ubezpieczającego. Wskazuje przypadki, których nie obejmuje zawarta polisa – nawet te, które wydawałyby się niekiedy oczywiste. Niezwykle istotne szczególnie w przypadku umów ubezpieczenia mieszkania oraz jego instalacji, gdyż to w tym artykule ubezpieczyciel najczęściej wskazuje spektrum przyczyn powstania szkody, za które nie ponosi odpowiedzialności (np. celowe uszkodzenia sprzętu elektronicznego, umyślne zniszczenie instalacji wodociągowej i podobne). Decydując się na zgłoszenie szkody, sprawdźmy więc uprzednio, czy nasz przypadek nie wyczerpuje jednego z zapisów o wyłączeniu odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Na co zwrócić uwagę w OWU?

Oprócz tego, co istotne jest dla Twojej sytuacji, warto zwrócić uwagę na zagadnienia uniwersalne, takie jak czas trwania umowy, możliwość jej rozwiązania oraz kwestię przedłużenia ubezpieczenia na następny okres. Zwróć uwagę na wskazany przez ubezpieczyciela okres karencji (nie musi on być opisany dokładnie tymi słowami) oraz przede wszystkim – wyłączenia odpowiedzialności.

Czy Ogólne Warunki Ubezpieczenia trzeba czytać?

Zmusić do ich lektury nikt nas nie może – a na pewno nie ubezpieczyciel, lecz zapoznanie się z OWU przed zawarciem umowy po prostu tylko nam się opłaci. Nietrudno sobie wyobrazić sytuację, w której, wyjeżdżając na wakacje wykupujemy ubezpieczenie zdrowotne, które… nie obowiązuje za granicą, bądź kraj, do którego podróżujemy, znajduje się na liście państw wyłączonych.

Ryzyko maleje przy zawieraniu umowy osobiście w oddziale ubezpieczyciela, lecz przy wykupie polisy przez internet nikt nie poinformuje nas o zakresie ubezpieczenia, jeśli nie zainteresujemy się tym sami. Lektura OWU może więc pomóc nam zaoszczędzić sporą sumę składki, którą wyrzucilibyśmy w błoto, decydując się na zakup ubezpieczenia nieprzystosowanego do naszych potrzeb.

Czym są Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)?
Ocena: 5/5
(głosy: 18)