Dla kogo odszkodowanie za pobyt w szpitalu?

Dla kogo odszkodowanie za pobyt w szpitalu?

Niniejszy artykuł porusza temat uzyskania odszkodowania za pobyt w szpitalu. W tym przyjrzymy się produktom oferowanym przez Towarzystwa Ubezpieczeń, tj. ubezpieczeniom na wypadek pobytu w szpitalu. Tego typu produkty ubezpieczeniowe stanowią jedną z form ubezpieczeń dobrowolnych. Oznacza to, że ochrona ubezpieczeniowa przewidzianą taką polisą, a tym samym ewentualne odszkodowanie za pobyt w szpitalu, znajduje zastosowanie jedynie w przypadku zawarcia odpowiedniej umowy z towarzystwem ubezpieczeń.

Komu przysługuje odszkodowanie za pobyt w szpitalu?

Warto podkreślić, że wypłata środków w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem – w tym przypadku pobytu w szpitalu – przysługiwać będzie tej osobie, która wykupiła odpowiednią polisę ubezpieczeniową. W razie jej braku, bądź jej wygaśnięcia takie świadczenie po prostu nie będzie przysługiwać.

W przypadku żądania odszkodowania za pobyt w szpitalu od ubezpieczyciela, kwestia ta będzie regulowana polisą ubezpieczeniową, którą wykupiliśmy. Oznacza to, że zasadność roszczenia oraz wysokość ewentualnego roszczenia będzie zależeć w pierwszej kolejności od umowy, jaką zawarliśmy z towarzystwem ubezpieczeń, a dopiero w dalszym zakresie mogą znaleźć przepisy powszechnie obowiązujące.

Odszkodowanie za pobyt w szpitalu a Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Tym samym, aby ustalić, czy należą nam się pieniądze – odszkodowanie za pobyt w szpitalu – musimy zweryfikować zapisy umowy podpisanej z zakładem ubezpieczeń. Najczęściej kwestia ta będzie zapisana w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (tzw. OWU).

To właśnie Ogólne Warunki Ubezpieczenia najczęściej określają najistotniejsze założenia wykupionego przez nas ubezpieczenia. Dlatego też przywiążmy szczególną uwagę co do zakresu ubezpieczenia, które oferuje nam agent ubezpieczeniowy.

Na co zwrócić uwagę podczas zapoznawania się z OWU?

Po pierwsze towarzystwa ubezpieczeń mogą rozróżniać powody, dla których poszkodowany znalazł się w szpitalu. Najczęściej wyróżniają dwie grupy zdarzeń –  należą do nich wypadek lub choroba. Czytając OWU, należy sprawdzić , czy w obu przypadkach będziemy podlegać ubezpieczeniu.

Poza tym dosyć częstą praktyką zakładów ubezpieczeń jest uzależnianie wysokości i wypłaty odszkodowania od spędzenia w szpitalu określonej liczby dni. Najczęściej wygląda to w ten sposób, że ubezpieczyciel definiuje zarówno minimalny, jak i maksymalny pułap dni, w którym będzie obowiązywało ubezpieczenie.

Po trzecie, kwestią sporną w praktyce bywa sposób zdefiniowania szpitala. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, które placówki medyczne ubezpieczyciel uznaje za szpital, a które nie. Co istotne, definicje szpitala podawane przez firmy ubezpieczeniowej mogą różnić się od tych, które są powszechnie używane.

Warto sprawdzić w OWU,  czy takie placówki jak sanatoria, szpitale rehabilitacyjne oraz szpitale uzdrowiskowe zostały wyłączone z zakresu ubezpieczenia, czy nie. Dzięki temu unikniemy przykrej niespodzianki, kiedy po powrocie ze szpitala, w którym odbywaliśmy rehabilitację, nie otrzymamy odszkodowania za pobyt w szpitalu.
Wreszcie niektóre firmy ubezpieczeniowe wypłacają należne świadczenie dopiero po wypisaniu ze szpitala.

Odszkodowania za pobyt w szpitalu – problemy z wypłatą

Przykrym zjawiskiem dla osób poszkodowanych jest to, że towarzystwa ubezpieczeń w przypadku zajścia określonego zdarzenia, które mogłoby zostać objęte polisą, odmawiają ubezpieczonym wypłaty należnych im świadczeń.
Dzieje się tak wtedy, kiedy dochodzi do interpretacji zapisów OWU przez firmę ubezpieczeniową. Najczęściej możemy być pewni, że zapisy OWU zostaną zinterpretowane na niekorzyść ubezpieczonego.

Przykładowo można tutaj wskazać następujący przypadek opisany swojego czasu w Gazecie Ubezpieczeniowej:

Ubezpieczona znajdowała się w szpitalu uzdrowiskowym przeszło 30 dni, a została tam skierowania w związku z wcześniejszym pobytem w szpitalu powszechnym na oddziale neurologii. Ubezpieczona wykupiła dodatkową ochronę gwarantująca jej wypłatę w przypadku przebywania w szpitalu. Tym samym ubezpieczona oczekiwała wypłaty świadczenia. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty świadczenia wskazując, że placówka w której przebywała ubezpieczona nie była „szpitalem” w rozumieniu OWU.

W tym przypadku, dopiero interwencja wyspecjalizowanego organu spowodowało zmianę stanowiska towarzystwa ubezpieczeń i wypłatę należnych środków.

Dla kogo odszkodowanie za pobyt w szpitalu?
Ocena: 5/5
(głosy: 19)