Kodeks Etyczny AUXILIA S.A.

Kodeks Etyczny AUXILIA S.A.

§ 1

Zasady etyki Doradcy firmy Auxilia S.A., które opisane są w niniejszym Kodeksie, wynikają z ogólnych norm i przepisów prawnych.

§ 2

Każdy Doradca firmy Auxilia S.A. zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Kodeksu.

§ 3

Doradca zobowiązuje się przekazywać Klientowi prawdziwe i rzetelne informacje na temat zasad współpracy Klienta z firmą Auxilia S.A., w szczególności na temat warunków wynagrodzenia, kosztów prowadzenia sprawy, odpowiedzialności firmy za ponoszenie wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem odszkodowania.

§ 4

Przy oferowaniu Klientowi usług firmy Auxilia S.A. Doradca na życzenie Klienta ma możliwość porównania oferty firmy Auxilia S.A. do innych ofert konkurencyjnych, włącznie z analizą umów i konsekwencji prawnych i finansowych, które z nich wynikają.

§ 5

Doradca spotyka się z Klientem po wcześniej telefonicznym umówieniu spotkania w dogodnych dla Klienta terminie i miejscu spotkania. Doradca unika niezapowiedzianych wizyt u Klienta, szanując jego prawo do prywatności.

§ 6

Każdy Doradca firmy Auxilia S.A. jest odpowiednio przeszkolony, działalność na rzecz Auxilia S.A. jest jego głównym zajęciem, cyklicznie się doszkala i dba o wysoki poziom wiedzy merytorycznej.

§ 7

Doradca przy wyborze odpowiedniej oferty dla Klienta kieruje się jego dobrem i korzysta z zasobów całej Grupy Kapitałowej Auxilia S.A.

§ 8

Każdy Klient otrzymuje indywidualnego opiekuna z ramienia Biura Obsługi Klienta, który odpowiada na wszelkie pytania, udostępnia dokumenty i pomaga w rozwiązywaniu wszelkich problemów Klienta związanych ze sprawą prowadzoną przez firmą Auxilia S.A.

§ 9

Doradca zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje na temat sytuacji faktycznej i prawnej Klienta oraz nie ujawniać osobom trzecim danych osobowych Klienta.

§ 10

Przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Kodeksie weryfikowane jest przez Zarząd firmy Auxilia S.A.