Odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji życiowej po śmierci bliskiej osoby

Odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji życiowej po śmierci bliskiej osoby

Strata najbliższego członka rodziny lub osoby bliskiej stanowi zawsze niezwykle bolesne doświadczenie. W kodeksie cywilnym znajdziemy przepisy regulujące naprawianie szkody majątkowej powstałej w wyniku krzywdy, bólu i cierpienia osób poszkodowanych. Z artykułu dowiesz, jakie możesz uzyskać odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji życiowej po śmierci bliskiej osoby bądź inne rodzaje świadczeń przysługujących w takim przypadku.

Pobierz Wzór Zgłoszenia Szkody – wypadek śmiertelny

Rodzaje rekompensat finansowych z tytułu utraty osoby bliskiej w wypadku

Utrata bliskiej osoby w wypadku, daje Ci prawo do kilku świadczeń:

 • Odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej.
 • Zadośćuczynienie pieniężne z tytułu krzywdy, bólu i cierpienia.
 • Renta.
 • Zwrot kosztów pogrzebu.

Każde z powyższych świadczeń wypłacane jest w innym celu i wymaga okazania innego rodzaju dokumentów.

Straciłeś kogoś bliskiego w wypadku drogowym i potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń: 603 171 911, 603 850 323, 603 296 453

W jakiej sytuacji i dla kogo może zostać przeznaczone odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby?

Prawo do otrzymania wyżej opisanych świadczeń od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia komunikacyjnego przysługuje osobie, która była najbliższym członkiem rodziny zmarłego lub osobą bliską. Każda sytuacja wymaga odrębnej analizy i oceny. Najważniejszym kryterium uprawniającym do uzyskania zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu śmierci jest wykazanie faktycznej więzi łączącej osobę ubiegającą się o świadczenie z osobą zmarłą. Wykazanie odczucia doznanej krzywdy, bólu i niemożności poradzenia sobie z nową sytuacją życiową.

Nasze doświadczenie pokazuje, że do zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu śmierć mają prawo nie tylko rodzice i dzieci, ale też bliscy w dalszym stopniu pokrewieństwa (np. wnuki lub wujkowie) lub osoby niespokrewnione – narzeczeni, przyrodnie rodzeństwo, a także partnerzy związku konkubenckiego.

Odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej

Odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji życiowej po śmierci najbliższego członka rodziny jest wypłacane w celu poprawy sytuacji materialnej, która uległa znacznemu pogorszeniu w związku ze śmiercią członka rodziny. Należność z tego tytułu otrzyma np. żona po śmierci męża, który zginął w wypadku komunikacyjnym. Może ubiegać się o nie także matka z tytułu śmierci dziecka, która nie może liczyć na jego pomoc finansową ani osobiste wsparcie, jakiego mogłaby oczekiwać w kolejnych latach, gdyby dziecko żyło. Odszkodowanie z tego tytułu otrzymać też dziecko, które w wypadku straciło rodzica.

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

Do kolejnej formy rekompensaty po wypadku należy zadośćuczynienie. Ten rodzaj roszczenia bywa mylnie określany jako odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji życiowej po śmierci członka rodziny. Trzeba jednak pamiętać, że stanowi ono zupełnie inny typ świadczenia. Zadośćuczynienie jest wypłacane jednorazowo i ma wynagrodzić krzywdy niematerialne, jakich można doświadczyć po wypadku. Są nimi ból oraz cierpienie fizyczne i psychiczne w związku ze stratą bliskiej osoby.

Kwota zadośćuczynienia jest określana indywidualnie w odniesieniu do każdego poszkodowanego.

Na jego wysokość wpływają czynniki takie jak np.:

 • więź emocjonalna pomiędzy poszkodowanym a zmarłym,
 • stopień pokrewieństwa pomiędzy poszkodowanym a zmarłym,
 • trwałość i rozmiar doznanej krzywdy, bólu, cierpienia (np. depresja, stany lękowe),
 • wiek wnioskującego i osoby zmarłej,
 • upływ czasu od zdarzenia,
 • forma przeżywania żałoby,
 • widoki na poprawę w przyszłości.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie są od siebie niezależne. O ich wypłatę możesz się starać w jednym lub w dwóch różnych powództwach (nawet jeśli otrzymałeś jedno ze świadczeń, nadal masz prawo do drugiego). Dodatkowo, Twoje szanse na uzyskanie świadczeń po wypadku nie maleją nawet po kilku latach od zdarzenia rodzącego odpowiedzialność odszkodowawczą.

Renta

Renta zostaje wypłacona z tytułu ubezpieczenia OC sprawcy. Jej zadaniem jest pokrycie potrzeb pokrzywdzonego, które pojawiły się po wypadku i są jej skutkiem. Według zapisów Kodeksu Cywilnego o rentę mogą ubiegać się bliscy zmarłego, których sytuacja życiowa po jego śmierci uległa pogorszeniu (zwłaszcza jeśli byli na utrzymaniu zmarłego). Zatem w potocznym słowa tego znaczeniu, renta określana jest jako swego rodzaju odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej.

Zwrot kosztów pogrzebu

Po śmierci bliskiej osoby w wypadku ubezpieczyciel zwróci też koszty pochówku. Pieniądze otrzyma osoba, która zapłaciła za zorganizowanie pogrzebu z własnych pieniędzy (nie musi to być wyłącznie osoba z  rodziny). Koszty pogrzebu stanowią wszystkie wydatki,  które są ogólnie uznawane za konieczne do godnego pochówku.

Do tych wydatków należy między innymi:

 • koszt kremacji,
 • koszt wykupienia miejsca na cmentarzu,
 • koszt trumny / nagrobka,
 • koszt transportu ciała,
 • koszt zakupu kwiatów, zniczy, wieńców,
 • koszt odzieży żałobnej,
 • wynagrodzenie organisty.

Należy pamiętać, że jeśli przez tragiczną śmierć najbliższej Ci osoby, podjąłeś odpłatną terapię u psychologa lub psychiatry, ponieważ było to niezbędne do powrotu stabilizacji emocjonalnej, możesz wnosić o zwrot od ubezpieczyciela poniesionych kosztów. W dodatku, jeśli otrzymałeś zasiłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Twój ubezpieczyciel nie odejmie jego wartości od należnego Ci świadczenia.

Dokumenty stanowiące dowód relacji łączącej zmarłego i wnioskującego

Ubiegając się o zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby należy złożyć wniosek do firmy ubezpieczeniowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami. W dokumentach musimy wykazać zarówno odpowiedzialność sprawcy wypadku, jak i rodzaj poszczególnych roszczeń. Potwierdzenia wymagać będzie także wysokość zgłoszonych świadczeń. Kluczowy do udokumentowania jest też opis relacji i więzi łączącej zmarłego i wnioskującego oraz udowodnienie poczucia krzywdy, bólu osamotnienia w związku z jego nagłym i niespodziewanym odejściem.

Do najbardziej wiarygodnych materiałów dowodowych należą m.in. zdjęcia dokumentujące wspólne wydarzenia (np. wakacje, uroczystości rodzinne) oraz potwierdzające wspólnie realizowane pasje i zainteresowania. Dobrym dowodem są też zeznania osób z Waszego kręgu znajomych, które mogą potwierdzić, że Twoja relacja z osobą zmarłą była trwała, uczuciowa i szczera oraz jak śmierć danej osoby wpłynęła na Twoje funkcjonowanie w życiu rodzinnym, społecznym lub zawodowym. Z zeznań powinno jasno wynikać jak poradziłeś sobie z tragedią, czy upływ czasu wpłynął na poradzenie sobie z tragedią, czy też nie oraz czy poczucie krzywdy, bólu osamotnienia jest dalej tak samo silne.

Dochodzenie odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej z pomocą pełnomocnika

Firmy ubezpieczeniowe nie mają obowiązku informowania potencjalnych osób roszczących, poszkodowanych o tym, że w związku z danym wypadkiem komunikacyjnym przysługują im uprawnienia i jakiego są one rodzaju. Nie rezygnuj z możliwości wyegzekwowania przysługujących Ci świadczeń tylko skorzystaj ze swoich praw. Rozważ powierzenie reprezentowania Twoich interesów prawnych profesjonalistom.

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę i podpowiemy, jakich świadczeń możesz oczekiwać. Nasi specjaliści poprowadzą kompletne doradztwo sprawy – od momentu złożenia formularza kontaktowego, aż po wypłatę przysługujących Ci pieniędzy. Pomożemy też w ustaleniu, który ubezpieczyciel odpowiedzialny jest za wypłatę należnych Ci świadczeń oraz będziemy reprezentować Twoje interesy na każdym etapie postępowania pozasądowego i sądowego.

Straciłeś członka rodziny w wypadku komunikacyjnym? Czujesz się nieuczciwie potraktowany, bo ubezpieczyciel odmówił Ci wypłaty odszkodowania? Skontaktuj się z nami już teraz. Bez żadnych opłat przeanalizujemy Twoją sprawę i podpowiemy, co możesz zrobić, żeby uzyskać adekwatne do poniesionej krzywdy roszczenie.

Twoja sytuacja życiowa uległa pogorszeniu po śmierci osoby bliskiej w wypadku? Napisz:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie poprzez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty Auxilia S.A w zgodzie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką Prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail i telefon.

Ocena: 5/5
(głosy: 1)