Odszkodowanie za wypadek autobusu – jak uzyskać?

Odszkodowanie za wypadek autobusu – jak uzyskać?

Wypadki autobusowe charakteryzują się tym, że w jednej chwili mamy do czynienia z wieloma osobami poszkodowanymi. W niniejszym artykule spróbujemy uporządkować kwestię podmiotów odpowiedzialnych za wypadek autokaru. Odpowiemy sobie również na pytanie, w jaki sposób uzyskać odszkodowanie za wypadek autobusu w sytuacji, kiedy jesteśmy pasażerem autobusu, czyli uczestnikiem publicznego transportu zbiorowego.

Wypadek autobusu – przykłady

W celu lepszego zrozumienia zasad rządzących likwidacją szkody oraz uzyskaniem odszkodowania za wypadek autobusu, poniżej przedstawiamy dwa konkretne przykłady tego typu zdarzeń.

I tak, Pani Katarzyna wybrała się w podróż autobusem firmy przewozowej z Wrocławia do Poznania. W Poznaniu, przy wjeździe na dworzec, autobus, którym jechała Pani Katarzyna jako pasażerka:

 1. Wersja I – zderzył się z innym autobusem, który był winien zdarzenia drogowego,
 2. Wersja II – zjechał z drogi i uderzył z impetem w lampę oświetlającą ulicę, na skutek czego pasażerka autobusu złamała rękę oraz wybiła sobie dwa zęby.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadek autobus – od kogo dochodzimy roszczeń?

Od kogo pokrzywdzona w wypadku autobusu pasażerka powinna dochodzić zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia? Z powyższego stanu faktycznego wyłaniają się nam dwie sytuacje, które powinniśmy rozważyć.

Odszkodowanie za wypadek autobusu z OC drugiego kierowcy

W pierwszej wersji wypadku autobusu powinniśmy wziąć pod uwagę odpowiedzialność kierowcy drugiego autokaru na zasadzie winy (415 kc.). Przy zderzeniu dwóch pojazdów mechanicznych, do jakich niewątpliwie możemy zaliczyć autobusy, znajdzie zastosowania zasada, że ten kto ze swej winy wyrządził drugiemu szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia. Jeżeli więc, tak jak w omawianym przykładzie, winę za zaistniałe zdarzenie ponosi kierowca drugiego autobusu, to pasażer autobusu powinien zwrócić się z żądaniem zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia do towarzystwa ubezpieczeń, z którym zawarto umowę dotyczącą tego drugiego autobusu. Każdy posiadacz autobusu poruszającego się po polskich drogach ma obowiązek posiadać ubezpieczenie OC. To właśnie z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku drogowego, można dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia. Inaczej mówiąc, kwestia odszkodowania i zadośćuczynienia będzie regulowana zasadami odpowiedzialności sprawców wypadku z OC.

Odszkodowanie za wypadek autobusu z OC kierowcy, którym podróżowała poszkodowana pasażerka

W przypadku, kiedy winę za zaistniałe zdarzenia ponosi kierowca autobusu, którym podróżowała Pani Katarzyna, wtedy swoje roszczenie powinna zgłosić do ubezpieczyciela posiadacza tego autobusu.

Podsumowując, każdorazowo osoba poszkodowany będzie zgłaszać szkodę OC z tego autokaru, którego kierowca ponosi winę z zaistniałe zdarzenie.

Odszkodowanie za wypadek autobusu od przewoźnika

Trzeba także pamiętać, że w sytuacji, gdy dojdzie do zdarzenia drogowego bez udziału innego pojazdu mechanicznego, czyli jak w naszym wariancie II przykładu – uderzenie w infrastrukturę drogową – wtedy poszkodowanej jako pasażerowi, przysługuje również prawo dochodzenia roszczeń od przewoźnika.

Odpowiedzialność kierowcy autokaru względem przewożonych pasażerów kształtuje się bowiem w oparciu o zasadę ryzyka (art. 436. § 1 k.c.). Co to oznacza? Należy to rozumieć w tej sposób, że nawet jeśli kierowca autokaru nie jest winien tego zdarzenia, to poszkodowany może dochodzić stosownego odszkodowania. Prawo wskazuje, że przewoźnik może uwolnić się od odpowiedzialności, jedynie w trzech przypadkach: działania siły wyższej, wyłącznej winy osoby trzeciej oraz wyłącznej winy poszkodowanego.

Czego można domagać się w przypadku wypadku autokaru?

W zależności od tego kto ponosi winę za wypadek autokaru, to od ubezpieczyciela danej osoby, poszkodowany będzie mógł się domagać roszczeń odszkodowawczych, w tym w szczególności pokrycia następujących kosztów i wydatków:

 • Wydatków i kosztów opieki leczniczej, pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej.
 • Kosztów pobytu w placówkach świadczących usługi medyczne (także w sanatorium lub innych placówkach zajmujących się rekonwalescencją).
 • Wydatków związanych z zakupem środków leczniczych np. leków, opatrunków.
 • Wydatków poczynionych na zakup sprzętu niezbędnego do powrotu do zdrowia np. kul, wózka, laski.
 • Wydatków związanych z transportem chorego do miejsca odbywania leczenia (rehabilitacji) i transportu do miejsca zamieszkania.
 • Wydatków związanych z szczególną dietą.
 • Kosztów ponoszonych w związku z odwiedzaniem pacjenta w placówce leczniczej.
 • Straty w zarobkach za okres leczenia.
 • Kosztów przyuczenia do nowego zawodu.

Należy również podkreślić, że oprócz odszkodowania za wypadek autobusu poszkodowanemu przysługiwać będzie również zadośćuczynienie za ból i cierpienie, jakich doznał w wyniku wypadku.

Na co zwrócić uwagę przed wycieczką autokarową?

W pierwszej kolejności powinniśmy mieć na uwadze, że choć naszą wycieczkę organizuje biuro podróży, to częstym zjawiskiem jest, że sam przewóz powierzony zostaje wyspecjalizowanemu podmiotowi, czyli przewoźnikowi. To właśnie przewoźnik zgodnie z prawem przewozowym będzie ostatecznie odpowiadał za szkodę względem pasażerów. Choć uczestnik imprezy turystycznej jest zobowiązany skierować swoje roszczenia do biura podróży (także te związane z organizacją przewozu), to biuro podróży, na zasadzie odpowiedzialności regresowej, będzie uprawnione do dochodzenia roszczeń od przewoźnika – do wysokości pokrytej szkody związanej z przewozem.

Czy odszkodowanie za wypadek autokaru przysługuje jedynie osobom, które kupiły bilet?

Prawo przewozowe wskazuje, że pasażer może domagać się napraw wyrządzonej mu szkody, gdy miał on ważnie zawartą z przewoźnikiem umowę przewozu. Do zawarcia tejże umowy dochodzi wtedy, gdy kupujemy bilet podróżny.

W przypadku kiedy usługa przewozu jest częścią szerszej usługi turystycznej, np. wycieczki, do zawarcia umowy przewozu dochodzi w momencie podpisania umowy o świadczeni usługi turystycznej z biurem podróży. Co ciekawe, również status pasażera zyskają te osoby, które po prostu wsiądą do autobus. Przyjmuje się, że w takich sytuacjach doszło do zawarcia umowy poprzez zezwolenie takiej osobie na wejście na pokład autokaru. Stąd też wynika, że nawet taka osoba, która niejako przez przypadek znalazła się w autokarze i uległa wypadkowi, będzie mogła domagać się skutecznie odszkodowania.

Odpowiedzialność przewoźnika za wykonanie umowy przewozu

W tym miejscu, wypada jeszcze wspomnieć, że zgodnie z prawem przewozowym przewoźnik odpowiada z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu (np. opóźnienie przyjazdu, przedwczesny odjazd), natomiast za uszkodzenia mienia pasażerów przewoźnik odpowiada tylko, jeśli wypadek nastąpił z jego winy.

Odszkodowanie za wypadek autobusu – jak uzyskać?
Ocena: 5/5
(głosy: 1)