Odzyskanie odszkodowania za wypadek drogowy – czy warto próbować samemu?

Odzyskanie odszkodowania za wypadek drogowy – czy warto próbować samemu?

Jeśli doszło do wypadku drogowego, jakie powinniśmy podjąć kroku w celu uzyskania odszkodowania bądź zadośćuczynienia? Czy odzyskanie odszkodowania od sprawcy wypadku jest proste? Od czego zacząć proces likwidacji szkody i do kogo się zwrócić z roszczeniem? I wreszcie, czy odzyskiwanie odszkodowań warto przeprowadzać samemu?

Pobierz Formularz Zgłoszenia Szkody – obrażenia ciała

Co to jest odszkodowanie?

Odszkodowanie jest świadczeniem kompensacyjnym, przyjmującym najczęściej postać finansową, należnym w przypadku wyrządzenia szkody – i dążącym do jej wyrównania.

Szkoda powstała na skutek wypadku samochodowego może mieć postać szkody na osobie (a więc będą to wszelkie uszczerbki zdrowotne oraz koszty związane z ich leczeniem) oraz na mieniu (zarówno jako rzeczywista strata oraz utracone korzyści).

Po takim zdarzeniu jak wypadek drogowy, gdy tylko zabezpieczone zostaną kwestie związane z życiem i zdrowiem poszkodowanych, pojawia się dylemat – w jaki sposób wyrównać powstałe straty?

Pobierz Wzór Zgłoszenia Szkody – wypadek śmiertelny

Odzyskanie odszkodowania za wypadek – kto i jak zgłasza roszczenie?

Co do zasady, odzyskanie odszkodowania stanowi zagadnienie z zakresu prawa cywilnego. Zatem postępowanie w sprawie jego wypłaty nie zostanie wszczęte „z urzędu”, tj. nie zrobi tego za nas policja czy prokuratura, jak ma to miejsce w przypadku postępowania karnego.

W przypadku chęci odzyskania odszkodowania za wypadek, to osoba uprawniona do żądania takiego świadczenia musi zgłosić takie roszczenie. Powinna to zrobić osobiście lub za pośrednictwem swojego pełnomocnika właściwemu podmiotowi zobowiązanemu z mocy prawa do naprawienia szkody.

Od kogo odzyskujemy odszkodowanie?

W przypadku wypadków samochodowych sprawa jest dość prosta – odzyskanie odszkodowania następuje od bezpośredniego sprawcy bądź ubezpieczyciela, u którego wykupiona została polisa OC pojazdu, którego kierowca spowodował wypadek.

Pamiętajmy jednak, że jeżeli wezwiemy do zapłaty samego sprawcę, to będzie on mógł uchylić się od spełnienia świadczenia osobiście właśnie wtedy, kiedy posiadał aktualne ubezpieczenie. Wynika to z zasad związanych z ubezpieczeniami od odpowiedzialności cywilnej (OC). Na mocy zawartej umowy, firma ubezpieczeniowa w ten sposób przejmuje na siebie odpowiedzialność.

Inicjacja odzyskania odszkodowania, czyli jak rozpocząć proces likwidacji szkody?

W ten sposób więc nie „dokuczymy” sprawcy, jeżeli chcemy, by skutki swojego czynu odczuł także finansowo. Inicjacja samego procesu odzyskania odszkodowania (tzw. „procesu likwidacji szkody”) jest bardzo prosta i można jej dokonać na wiele sposobów – w zależności od ubezpieczyciela.

Obecnie szkody powszechnie przyjmowane są telefonicznie, przez Internet i osobiście w oddziałach danej firmy. Dalsze etapy likwidacji szkody toczą się w dużej mierze bez naszego udziału. Firma ubezpieczeniowa może poprosić nas o dosłanie jakiejś dokumentacji, lecz większość pracy wykonywana jest jej przez pracowników.

Decyzja ubezpieczyciela – co dalej?

O zakończeniu procesu likwidacji szkody i odzyskaniu odszkodowania dowiemy się pisemnie, na wskazany przez nas adres na początku samego postępowania. Ubezpieczyciel poinformuje nas, czy uznał nasze żądania za zasadne oraz w jakiej wysokości.

Pamiętajmy, że nie jest to decyzja ostateczna. Jeszcze w ramach likwidacji szkody poszkodowanemu przysługuje odwołanie, które również rozpatruje ubezpieczyciel. Dopiero jego powtórna decyzja kończy proces likwidacji na etapie przedsądowym.

W drugiej decyzji, która albo utrzymuje w mocy pierwszą, albo ją zmienia, ubezpieczyciel zawiera pouczenie, że decyzja w żaden sposób nie ogranicza prawa do sądu, a zgłaszający szkodę zachowuje możliwość dochodzenia należnych mu świadczeń przed wymiarem sprawiedliwości.

Czy warto zawierać ugodę w celu odzyskania odszkodowania?

Ugoda jest pozasądowym sposobem rozwiązywania sporu, a do tego bardzo atrakcyjnym, bo kosztuje i trwa nieporównywalnie mniej, niż postępowanie sądowe. Posiada jednak także swoje wady. Jak sama nazwa wskazuje, ugoda będzie wymagała jakiegoś kompromisu, a zatem prawdopodobnie oczekiwania poszkodowanego nie zostaną w 100% zaspokojone.

Z drugiej jednak strony, wchodząc na drogę sądową, nigdy nie ma gwarancji, że poszkodowany uzyska taką kwotę roszczenia, jakiej oczekuje. Dlatego ugoda może stanowić bardzo dobre rozwiązanie, jeśli zostanie ona zawarta w sposób przemyślany i w oparciu o wiedzę oraz doświadczenie. Wówczas wiemy, o jak dużą kwotę w danej sprawie możemy się starać. Mowa tutaj o możliwości skorzystania z takiej firmy, jak AUXILIA, która posiada wieloletnie know-how niezbędne do skutecznych negocjacji z dużymi towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Poza tym warto pamiętać, żeby bardzo uważnie czytać treść zawieranej ugody. Jeżeli zawiera ona oświadczenie o zrzeczeniu się dalszych roszczeń, musimy być świadomi tego, że po jej zawarciu tracimy prawo do wstąpienia na ścieżkę sądową (a konkretnie nie tyle tracimy prawo do zainicjowania procesu, bo tego nie jest w stanie wyłączyć żadna ugoda, lecz jeżeli przeciwnik podniesie zarzut ugodowego zakończenia sprawy, nasze żądanie będzie podlegało oddaleniu).

Jak więc widzimy, decyzja o zawarciu ugody z ubezpieczycielem musi być więc dokładnie przemyślana i poprzedzona wnikliwą analizą sytuacji i oczekiwań poszkodowanego.

Odzyskanie odszkodowania na drodze sądowej – czy potrzebujesz do tego prawnika?

W zakresie zainicjowania postępowania sądowego nie obowiązuje tzw. przymus adwokacko-radcowski, tzn. nie ma obowiązku, by w Twoim imieniu pozew złożył profesjonalny pełnomocnik. Pozew może być zatem napisany samodzielnie (a nawet własnoręcznie) przez samego powoda.

Przy czym z oczywistych względów jest to postępowanie objęte pewnym ryzykiem. Przeciwnikami w sprawach dotyczących odzyskiwania odszkodowania za wypadek drogowy najczęściej są zakłady ubezpieczeń, które w swoich działach prawnych zatrudniają całe armie wykwalifikowanych i doświadczonych adwokatów i radców prawnych. Postępowanie cywilne zaś charakteryzuje się zasadami, których niedopełnienie może okazać się brzemienne w skutkach, a w skrajnym wypadku doprowadzić do przegrania sprawy.

Czy pojedyncza osoba poszkodowana w wypadku samochodowym, jest w stanie skutecznie walczyć z dużą instytucją, która sprawami o odszkodowanie zajmuje się od lat i na co dzień?

Z całą pewnością powierzenie odzyskania odszkodowania za wypadek drogowy adwokatowi czy radcy prawnemu stanowi rozwiązanie znacznie bezpieczniejsze, choć oczywiście związane jest także z pewnymi kosztami. W skali jednak tego, co możesz uzyskać (lub stracić) koszt prawnika wydaje się dobrze ulokowanym wydatkiem. Jednak to jest także związane z okolicznościami konkretnej sprawy.

Trzeba także pamiętać, że w przypadku takiej firmy odszkodowawczej, jak AUXILIA, wynagrodzenie za prowadzenie sprawy pobierane jest wyłącznie z pieniędzy uzyskanych od ubezpieczyciela. Poszkodowany nie angażuje środków własnych i w tym rozumieniu nie ponosi kosztów wynagrodzenia. Ostatecznie jednak, decyzja o tym, w jaki sposób odzyskać odszkodowanie, należy tylko do poszkodowanego.

Ocena: 4.3/5
(głosy: 3)