Postępowanie sądowe – odpowiedź na zbyt niskie odszkodowanie od ubezpieczyciela

Postępowanie sądowe - odpowiedź na zbyt niskie odszkodowanie od ubezpieczyciela

W przypadku, gdy decyzja podjęta przez firmę ubezpieczeniową nie spełni pokładanych przez osoby poszkodowane oczekiwań, istnieje kilka dróg dalszego postępowania. Ten artykuł skupia się na omówieniu możliwych działań sądowych w przypadku domagania się odszkodowania związanego z wypadkiem drogowym od ubezpieczyciela.

Jak przebiega postępowanie sądowe w praktyce?

Po wyczerpaniu możliwości, jakie niesie ze sobą postępowanie przedsądowe, kolejnym sposobem na uzyskanie odpowiedniej kwoty odszkodowania jest skierowanie sprawy na drogę sądową. Rozpoczęcie postępowania sądowego wymaga sporządzenia pozwu. Przepisy dotyczące postępowania cywilnego określają formę tego dokumentu oraz wymagane elementy, które muszą zostać zawarte w pozwie.

Skierowanie pozwu do postępowania sądowego nie jest łatwym zadaniem

Jednym z kluczowych wymogów formalnych związanych z złożeniem pozwu jest określenie wartości przedmiotu sporu, czyli w uproszczeniu, kwoty pieniężnej, którą żądamy od towarzystwa ubezpieczeń przed sądem. Podkreślając wartość spornej kwoty, należy być szczególnie ostrożnym, ponieważ domaganie się kwoty dużo wyższej niż typowo przyznawane przez sądy w podobnych sytuacjach może doprowadzić do częściowej przegranej sprawy sądowej.

Konsekwencją przegranej w procesie sądowym jest zazwyczaj obowiązek pokrycia kosztów procesu, które mogą być nakładane w zakresie, w jakim roszczenie nie zostało uznane przez sąd za zasadne. Żądanie zbyt wysokiej kwoty odszkodowania może więc prowadzić do poniesienia znaczących strat, czasem przekraczających wartość przyznanego odszkodowania przez sąd. Dlatego też warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego specjalizującego się w sprawach o odszkodowania za wypadki komunikacyjne. Taki ekspert pomoże dokładnie określić kwotę, która może być skutecznie dochodzona przed sądem.

Pozew, poza wymogami formalnymi i opisem sytuacji faktycznej (uzasadnieniem), powinien zawierać również wnioski dowodowe. Wymóg ten wynika z podstawowych zasad prawa cywilnego – to właśnie na osobie składającej pozew do sądu ciąży obowiązek udowodnienia faktów, z których zostaną wywiedzione określone skutki. W sprawach wypadkowych będzie to przede wszystkim konieczność wykazania szkody.

Odpowiednie dowody do sprawy w sądzie

W tej sytuacji przydatne będą dowody pochodzące z opinii biegłych sądowych, dokumentów, zeznań świadków oraz przesłuchań stron. Aby sąd mógł przeprowadzić dany dowód, konieczne jest zgłoszenie odpowiedniego wniosku dowodowego, czy to na piśmie, czy na rozprawie. Struktura wniosku dowodowego polega na precyzyjnym wskazaniu rodzaju środka dowodowego (np. dokumentu) oraz precyzyjnym zdefiniowaniu tezy dowodowej (czyli faktów i okoliczności, które ma on potwierdzić).

Jeśli wnioski dowodowe nie spełniają powyższych wymogów, sąd może zdecydować się na ich pominięcie. Jest to sytuacja, która czasem może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak nieudokumentowanie istotnych dla nas faktów w trakcie procesu sądowego, co może skutkować przyznaniem przez sąd niższego odszkodowania.

Pozew został złożony, czekamy na odpowiedź, a następnie składamy ewentualną replikę

Po złożeniu odpowiednio sformułowanego pozwu w sądzie, jego kopia wraz z załącznikami przekazywana jest do towarzystwa ubezpieczeń, będącego pozwanym w sprawie. W tym momencie towarzystwo ubezpieczeń przejmuje inicjatywę i składa kolejne pismo, będące odpowiedzią na nasz pozew. W tym dokumencie firma ubezpieczeniowa prezentuje swoje argumenty oraz dowody mające na celu obalenie naszego prawa do odszkodowania lub udowodnienie, że nasze żądanie jest niewspółmierne lub nadmiernie wysokie.

Odpowiedź na pozew może budzić wątpliwości sądu co do zgłoszonych roszczeń w pozwie. Z tego powodu zaleca się złożenie pisma, które odnosi się do treści odpowiedzi na pozew, czyli repliki. Przygotowanie takiego dokumentu może istotnie przyspieszyć rozpatrzenie sprawy, ponieważ nie będzie konieczności podejmowania podniesionych przez towarzystwo ubezpieczeń kwestii w trakcie samej rozprawy.

Po złożeniu repliki na odpowiedź na pozew, zwykle zamyka się etap pisemny postępowania, po czym oczekuje się na ustalenie przez sąd terminu rozprawy. Sąd wysyła pisemne powiadomienie z planowaną datą, godziną i miejscem przeprowadzenia rozprawy.

Jak wygląda rozprawa sądowa? Co dzieje się na sali rozpraw?

W trakcie rozprawy sąd kieruje przebiegiem sprawy, słucha oświadczeń i wniosków stron, decyduje o dopuszczeniu lub pominięciu wniosków dowodowych zgłoszonych przez strony w piśmie lub w trakcie rozprawy, a także przeprowadza dowody. Sąd może także prosić o udzielenie szerszych informacji lub sprecyzowanie zgłoszonych wniosków. Dodatkowo, sąd przesłuchuje zarówno świadków, jak i strony.

Sprawa sądowa nie skończy się na pierwszej rozprawie

Choć zasada szybkiego zakończenia sporu przez sąd jest zalecana w toku postępowania sądowego, sprawy dotyczące odszkodowań związanych z wypadkami komunikacyjnymi zazwyczaj są skomplikowane i wymagają przeprowadzenia licznych dowodów. W efekcie rzadko się zdarza, aby sąd wydał wyrok już po pierwszej rozprawie. Dlatego tego typu sprawy zostają zazwyczaj rozpatrywane w trakcie wielu kolejnych terminów rozpraw.

Czy jest konieczne, abym osobiście uczestniczył/-a na każdej rozprawie sądowej?

W trakcie postępowania sądowego istnieją dwie opcje, w jaki sposób sąd może powiadomić strony o wyznaczeniu terminu rozprawy. Może to uczynić poprzez przesłanie powiadomienia o rozprawie lub wezwanie stron do osobistego stawiennictwa.

Jeśli sąd powiadamia stronę o terminie rozprawy, nie jest konieczne jej osobiste stawienie się, choć nadal mają one prawo uczestniczyć w niej. W czasie tego rodzaju rozpraw, sąd często podejmuje decyzje dotyczące wniosków dowodowych przedstawionych w pozwie lub odpowiedzi na pozew, co wymaga szybkiej reakcji.

W takich przypadkach warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika procesowego, takiego jak adwokat lub radca prawny. Obecność takiego pełnomocnika może przyspieszyć przebieg sprawy – na przykład sąd nie będzie musiał wysyłać pisemnego wezwania do sprecyzowania okoliczności zawartych w pozwie, ponieważ pełnomocnik będzie mógł to zrobić ustnie podczas rozprawy, co zostanie odnotowane w protokole.

W przypadku otrzymania wezwania na rozprawę od sądu, konieczne jest obowiązkowe stawienie się w wyznaczonym przez sąd czasie na sali rozpraw. Sąd często wymaga obecności strony na rozprawie, ponieważ często strona będzie musiała składać zeznania.

Jak się przygotować do zeznań podczas postępowania sądowego i jak odpowiadać na zadane pytania?

W przypadku spraw sądowych dotyczących odszkodowania lub zadośćuczynienia z wypadku komunikacyjnego, często wymagane jest przeprowadzenie dowodu poprzez zeznania świadków oraz przesłuchanie stron. Zeznania w toku postępowania sądowego polegają na udzielaniu odpowiedzi na pytania zadawane przez sąd lub strony. Świadkowie czy powodowie, którzy występują przed sądem, powinni starannie przygotować się do udzielenia odpowiedzi na pytania. Ważne jest, aby pamiętać, że w trakcie zeznań możemy być zobowiązani do składania przysięgi, zobowiązującej nas do mówienia jedynie prawdy. Złożenie fałszywych zeznań niesie ryzyko odpowiedzialności karnej.

W rzeczywistości, te odpowiedzi często mają kluczowe znaczenie dla wyniku postępowania sądowego. Świadek może opisać stan psychiczny osoby, która straciła bliskich w wypadku, podczas gdy sam poszkodowany może najlepiej przedstawić ból, cierpienie i ograniczenia wynikające z doznanych urazów w wypadku komunikacyjnym.

Aby właściwie przygotować się do udzielenia odpowiedzi na pytania ze strony sądu lub pozwanego, kluczowe jest przede wszystkim dokładne przypomnienie sobie szczegółów sprawy zawartych w pozwie. Najważniejszym elementem zeznań dla sądu pozostaje konfrontacja odpowiedzi na zadane pytania z innymi dowodami i zeznaniami.

Warto sięgnąć po pomoc do profesjonalnych pełnomocników

Towarzystwa ubezpieczeń zazwyczaj korzystają z usług profesjonalistów, takich jak adwokaci czy radcy prawni, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w zadawaniu odpowiednich pytań podczas rozpraw sądowych. Te pytania mogą być nieprzyjemne, wymagające i sugerować brak doznanych szkód w wypadku drogowym lub brak istnienia jakiejkolwiek więzi między stroną a zmarłym bliskim. Dlatego istotne jest, aby być przygotowanym na udzielenie właściwych odpowiedzi, nawet na te najbardziej drażliwe, które mogą sprowokować powrót do najtrudniejszych chwil naszego życia.

Przygotowanie do rozprawy sądowej wymaga zaangażowania znacznie wcześniej, nie tylko w ostatniej chwili przed jej rozpoczęciem. Istotne jest zidentyfikowanie potencjalnych pytań, jakie mogą zostać zadane przez przeciwnika oraz tych, które mogą okazać się istotne dla sądu. Dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy, który ma doświadczenie w procesach sądowych i pomoże właściwie przygotować się do złożenia zeznań, chroniąc w ten sposób interesy osób pokrzywdzonych w wypadku.

W zależności od specyfiki sprawy sądowej, w której uczestniczymy (np. zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej lub odszkodowanie za obrażenia w wypadku komunikacyjnym), należy skupić się na różnych kwestiach podczas udzielania odpowiedzi.

W przypadku dążenia do odszkodowania za doznane obrażenia ciała, istotne pozostaje przedstawienie naszej aktywności zawodowej przed wypadkiem, naszych zainteresowań oraz hobby, a także opisanie stopnia bólu i ograniczeń, które odczuwamy od momentu wypadku.

W sprawie zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej powinniśmy szczególnie podkreślić wyjątkowość więzi, która łączyła nas ze zmarłą osobą, a także skutki emocjonalne i życiowe, jakie ta śmierć miała dla naszej psychiki i sytuacji życiowej.

Procedura sądowa to skuteczny, choć bardzo sformalizowany sposób na uzyskanie rekompensaty

Postępowanie sądowe stanowi znacznie bardziej formalny sposób dochodzenia roszczeń w porównaniu z likwidacją szkody przez towarzystwo ubezpieczeń. Sprawa sądowa wymaga znajomości przepisów prawa cywilnego, doświadczenia oraz odpowiedniego przygotowania się do udziału w rozprawie sądowej.

Od 21 lat Auxilia reprezentuje Klientów w sprawach sądowych. Współpracujący z nami doświadczeni radcowie prawni i adwokaci wspierają naszych Klientów od samego początku postępowania sądowego – konstruują pozwy, określają wysokość dochodzonych przed sądem roszczeń, występują w imieniu Klientów na rozprawach sądowych, przygotowują materiały w celu przygotowania się do udziału w rozprawie sądowej czy do złożenia zeznań.

Jeśli rozważasz wszczęcie postępowania w swojej sprawie, serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Oferujemy atrakcyjne warunki umowy oraz zapewniamy wsparcie doświadczonych profesjonalistów, którzy od kilkunastu lat z sukcesem reprezentują Klientów Auxilii przed sądami w całej Polsce. Naszej firmie zaufało już 15 500 Klientów.

Rozważasz wszczęcie postępowania? Napisz:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie poprzez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty Auxilia S.A w zgodzie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką Prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail i telefon.

Ocena: 5/5
(głosy: 2)