Roszczenie regresowe w sprawach o odszkodowanie komunikacyjne

Roszczenie regresowe w sprawach o odszkodowanie komunikacyjne

W Polsce ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe. Główny cel posiadania OC stanowi takie zabezpieczenie potrzeb osoby poszkodowanej w wypadku, żeby zawsze miała ona możliwość uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Z drugiej jednak strony ubezpieczenie to sprawia, że osoba, która je opłaci nie zostanie obciążona skutkami finansowymi w przypadku wyrządzenia szkody. Albowiem wszelkie roszczenia finansowe zostaną uregulowane przez zakład ubezpieczeń. Czy jednak na pewno i zawsze tak się dzieje? Czy zakład ubezpieczeń może mieć roszczenie do sprawcy zdarzenia o zwrot wypłaconych poszkodowanemu sum pieniężnych? Tak, taka sytuacja może mieć miejsce. Służy do tego instytucja określana jako roszczenie regresowe.

Pobierz Formularz Zgłoszenia Szkody – obrażenia ciała

Co to jest roszczenie regresowe?

Roszczenie regresowe stanowi instytucję, która pozwala zakładowi ubezpieczeń żądać od sprawcy zdarzenia zwrotu wypłaconych poszkodowanemu roszczeń. Taki rodzaj roszczenia powstaje wówczas, kiedy ubezpieczyciel wypłaci osobie poszkodowanej świadczenia takie jak odszkodowanie, zadośćuczynienie, czy renta, które wynikają z zawartej ze sprawcą szkody umowy ubezpieczenia. Jednocześnie jednak okoliczności wypadku umożliwiają żądanie zwrotu wypłaconych świadczeń od sprawcy wypadku komunikacyjnego.

Potrzebujesz pomocy w sprawie karnej po wypadku drogowym?
Zadzwoń: 603 171 911, 603 850 323, 603 296 453

W jakich przypadkach powstaje roszczenie regresowe?

Możemy wyróżnić dwa rodzaje roszczenia regresowego, tzw. regres typowy (inaczej nazywany właściwym) oraz regres nietypowy (niewłaściwy).

Regres typowy

Regres typowy (właściwy) związany jest z sytuacją, w której towarzystwo ubezpieczeń posiada roszczenie przeciwko osobie trzeciej, która ponosi odpowiedzialność za szkodę. Innymi słowy – zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie osobie poszkodowanej przez osobę trzecią, a następnie niejako przejmuje roszczenie tej osoby w stosunku do sprawcy zdarzenia, który nie jest stroną umowy z ubezpieczycielem.

Jako przykład można wskazać sytuację, w której na skutek wypadku dochodzi do uszkodzenia pojazdu ubezpieczonego, poszkodowany otrzymuje odszkodowanie od ubezpieczyciela, z którym ma zawartą umowę, natomiast ubezpieczyciel może rozpocząć postępowanie regresowe w stosunku do osoby trzeciej, która spowodowała wypadek.

Pobierz Wzór Zgłoszenia Szkody – wypadek śmiertelny

Regres nietypowy

Regres nietypowy (niewłaściwy) ma natomiast miejsce w sytuacji, w której towarzystwo ubezpieczeń żąda zwrotu wypłaconych poszkodowanemu świadczeń od kierowcy pojazdu, który miał zawartą umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC z tym towarzystwem. Co jednak istotne, roszczenie regresowe w tym przypadku zaistnieje tylko w określonych przypadkach. Należą do nich sytuacje określone w art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zgodnie z tym przepisem roszczenie regresowe od kierującego pojazdem mechanicznym przysługuje zakładowi ubezpieczeń, jeżeli kierujący pojazdem:

  • wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
  • wszedł w posiadanie pojazdu w wyniku popełnienia przestępstwa,
  • nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa,
  • zbiegł z miejsca zdarzenia.

Jeżeli jednak poszkodowanym jest osoba, która pozostaje ze sprawcą we wspólnym gospodarstwie domowym, np. na skutek wypadku poszkodowana zostaje żona, zaś pojazdem kierował mąż, towarzystwo ubezpieczeń utraci roszczenie regresowe w stosunku do kierującego pojazdem. Jest to spowodowane zagrożeniem pogorszenia sytuacji finansowej osoby poszkodowanej. Zakład ubezpieczeń nie może również żądać zwrotu wypłaconych świadczeń od rodziny zmarłego sprawcy zdarzenia, jeżeli roszczenie regresowe powstało po jego śmierci, czyli jeżeli towarzystwo ubezpieczeń dokonało wypłaty odszkodowania po śmierci kierującego pojazdem.

Postępowanie regresowe w przypadku braku OC bądź ewidentnej winy kierowcy

Kierujący nie uniknie jednak postępowania regresowego, jeżeli nie miał wykupionego ubezpieczenia OC. Wówczas świadczenia na rzecz osób poszkodowanych w wypadku wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który jest uprawniony do skierowania roszczenia regresowego do kierującego po przekazaniu świadczeń poszkodowanym.

Jako przykład regresu nietypowego można wskazać sytuację, w której kierujący samochodem, będąc pod wpływem alkoholu i narkotyków spowodował wypadek, w którym zginął kierowca innego, prawidłowo jadącego auta. Ubezpieczyciel wypłacił rodzinie zmarłego odszkodowanie i zadośćuczynienie. Może więc wszcząć postępowanie regresowe w stosunku do kierowcy będącego sprawcą zdarzenia.

Podczas postępowania regresowego ubezpieczyciel będzie musiał udowodnić, że zaistniały wskazane wyżej okoliczności. Konieczne jest więc rzetelne przeprowadzenie postępowania karnego w danej sprawie i wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia. Z uwagi na wagę sprawy karnej i jej wyniku bardzo ważne jest wsparcie profesjonalistów, którzy posiadają doświadczenie w prowadzeniu spraw przeciwko sprawcom wypadków komunikacyjnych.

Potrzebujesz wsparcia w sprawie karnej dotyczącej wypadku samochodowego?

Auxilia od 19 lat reprezentuje Klientów w sprawach karnych związanych z wypadkami komunikacyjnymi. Współpracujący z nami specjalizujący się w sprawach karnych adwokaci wspierają naszych Klientów od samego początku postępowania karnego, doradzając im, uczestnicząc w czynnościach procesowych organów ścigania oraz reprezentując pokrzywdzonych w postępowaniach sądowych. Wraz z kompleksową obsługą w zakresie prowadzenia sprawy karnej pomagamy uzyskiwać należne poszkodowanym w wypadkach o odszkodowanie w sprawach cywilnych przeciwko towarzystwom ubezpieczeń.

Proponujemy atrakcyjne warunki umowy i gwarantujemy, że w zamian otrzymasz wsparcie osób, które od kilkunastu lat z sukcesami reprezentują Klientów AUXILII w sporach z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Zaufało nam już 15000 Klientów.

Napisz:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie poprzez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty Auxilia S.A w zgodzie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką Prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail i telefon.

Ocena: 5/5
(głosy: 1)