Sprawa karna a odszkodowanie – czy warto czekać na skazanie sprawcy przed zgłoszeniem szkody ubezpieczycielowi?

Sprawa karna a odszkodowanie - czy warto czekać na skazanie sprawcy przed zgłoszeniem szkody ubezpieczycielowi?

Wypadek komunikacyjny zazwyczaj stanowi wynik czyjegoś błędu. Błąd ten może mieć charakter umyślny lub nieumyślny. Skutkiem wypadku może okazać się obowiązek naprawienia szkody w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jak i odpowiedzialność za popełnienie przestępstwa. Obie formy odpowiedzialności mają na siebie znaczący wpływ. Jaki wpływ posiada sprawa karna, a właściwie jej wynik, na odszkodowanie? Czy warto czekać na rozstrzygnięcie sprawy karnej, żeby wystąpić z roszczeniem do ubezpieczyciela?

Pobierz Formularz Zgłoszenia Szkody – obrażenia ciała

Odpowiedzialność karna sprawcy wypadku

Regulacje Kodeksu Karnego uznają spowodowanie wypadku komunikacyjnego za przestępstwo. Żeby uznać takie zdarzenia za przestępstwo, musi dojść do naruszenia, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Poza tym do skutków wypadku powinno się zaliczyć spowodowanie obrażeń ciała lub śmierci innej osoby.
Pokrzywdzonym w wypadku komunikacyjnym może okazać się każda osoba, a w szczególności pasażer pojazdu prowadzonego przez sprawcę wypadku lub inny uczestnik ruchu (przykładowo: rowerzysta, pieszy, kierowca lub pasażer innego pojazdu).

Sprawcy wypadku komunikacyjnego grozi surowa kara pozbawienia wolności, której wysokość zależna jest od konsekwencji, jakie niesie ze sobą wypadek, tzn. śmierci osoby trzeciej lub doznania przez nią obrażeń ciała. Odpowiedzialność karna jest natomiast surowsza w sytuacji, kiedy sprawca wypadku prowadził pojazd pod wpływem alkoholu albo narkotyków lub zbiegł z miejsca wypadku.

Pobierz Wzór Zgłoszenia Szkody – wypadek śmiertelny

Dlaczego sprawa karna trwa długo?

Do podstawowych i najczęstszych problemów związanych ze prowadzeniem spraw karnych dotyczących wypadków komunikacyjnych należy ustalenie sprawcy wypadku. Wachlarz sytuacji niebezpiecznych, jakie mogą wydarzyć się na drodze jest w zasadzie nieograniczony.

Ustalenie sprawcy wypadku wymaga przeprowadzenia licznych dowodów. Do najważniejszych elementów postępowania zaliczamy najczęściej opinię biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych zleconą przez prokuraturę lub policję. Analizując ślady z miejsca wypadku, zeznania świadków czy wyjaśnienia podejrzanego, można w dokładny sposób ustalić początkowe miejsca na drodze poszczególnych uczestników ruchu, prędkość, możliwy czas reakcji czy popełnione błędy na drodze, które doprowadziły do zdarzenia. W niektórych sprawach dochodzi nawet do takiej sytuacji, że początkowy poszkodowany finalnie okazuje się bezpośrednim sprawcą wypadku i to on zostaje skazany za przestępstwo.

Sprawa karna może okazać się prosta, gdy wypadek z oczywistych względów stanowi winę wyłącznie jednego uczestnika ruchu, który ponadto przyznaje się do winy. Niestety, tego typu sytuacja to rzadkość.
Przeważnie wskazanie winnego wymaga intensywnej pracy policji, prokuratury, obrońcy, pełnomocników pokrzywdzonych, a później również sądu. Sprawa karna może okazać się bardzo skomplikowana, a do czasu, gdy nie uda się ustalić sprawcy wypadku, nie jest pewne uzyskanie odszkodowania w sprawie cywilnej. Procesy karne i postępowania cywilne Klientów AUXILIA S.A. prowadzą mecenasi należącej do Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. kancelarii. Co znacząco zwiększa szanse na szybkie i sprawne poprowadzenie, a następnie zakończenie postępowania.

Jaki wpływ na odszkodowanie ma sprawa karna?

Sprawa karna zwykle posiada kluczowe znaczenie dla towarzystwa ubezpieczeń. Powszechną praktyką ubezpieczycieli jest wypłacanie odszkodowań dopiero po zapoznaniu się z materiałem dowodowym zgromadzonym w aktach postępowania karnego. Do momentu ustalenia sprawcy wypadku towarzystwa ubezpieczeń mają prawo wstrzymać się z wypłaceniem całości odszkodowania na rzecz osób pokrzywdzonych w wypadku komunikacyjnym. Zależy to przede wszystkim od prawdopodobieństwa przyczynienia się poszkodowanego do wypadku komunikacyjnego.

Należy jednak pamiętać, że nie jest to działanie uzasadnione w każdej sytuacji, gdyż zgodnie z prawem towarzystwo ubezpieczeń powinno wypłacić przynajmniej część odszkodowania w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Taką część odszkodowania nazywamy kwotą bezsporną. Towarzystwa ubezpieczeń wypłacają kwoty bezsporne, gdy w postępowaniach karnych, toczących się równolegle do sprawy o wypłatę odszkodowania, organy ścigania mogą szybko ustalić sprawcę wypadku. W tego typu sytuacjach towarzystwa ubezpieczeń wypłacają kwotę bezsporną odszkodowania osobie poszkodowanej i zastrzegają sobie, że powrócą do sprawy, gdy zakończy się postępowanie karne.

Jak przyspieszyć sprawę karną? Skorzystaj z pełnomocnika

Poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych polecamy skorzystanie z pomocy radców prawnych i adwokatów już od samego początku sprawy. Dzięki wsparciu profesjonalistów wzrastają szanse na szybsze uzyskanie odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeń.

Pełnomocnik pokrzywdzonego na początkowym etapie postępowania karnego może przykładowo domagać się przeprowadzenia określonego dowodu, uzyskiwać w szybszy sposób informacje od organów ścigania, a w praktyce łatwiejsze jest również uzyskanie przez niego dokumentów z akt sprawy karnej. Równolegle radca prawny lub adwokat może również pomóc w szybszym uzyskaniu przynajmniej kwot bezspornych odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeń zanim zakończy się sprawa karna.

Sprawa karna ma wpływ na wysokość odszkodowania – czym jest przyczynienie się poszkodowanego?

W toku procesu karnego może okazać się, że na wynik wypadku miało wpływ zachowanie osoby poszkodowanej. W sytuacji, kiedy przykładowo poszkodowany pieszy wszedł na jezdnię w miejscu nieodpowiednim, bądź gdy poszkodowany pasażer pojazdu nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa, towarzystwo ubezpieczeń pomniejszy należne odszkodowanie o określony stopień przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody.

Dla osoby poszkodowanej jest to szczególnie trudne zagadnienie. Stopień przyczynienia się osoby poszkodowanej do powstania szkody powinien być ustalany w oparciu o wyroki sądów, które zapadały w sprawach podobnych. Towarzystwa ubezpieczeń często stosują jednak własne przeliczniki. Jak można się spodziewać, ubezpieczyciel starają się maksymalnie zawyżyć stopień przyczynienia się osoby poszkodowanej do szkody i w ten sposób zmniejszyć odszkodowanie. Negocjacja ustalonego stopnia przyczynienia się poszkodowanego do szkody jest przeważnie bardzo trudna i wymaga posiadania wiedzy z zakresu prowadzenia spraw odszkodowawczych związanych z wypadkami komunikacyjnymi oraz znajomości wyroków sądów. Stanowi to kolejny argument za skorzystaniem z pomocy profesjonalisty.

Czy mogę zgłosić szkodę przed zakończeniem sprawy karnej?

Oczywiście, że tak! Nie należy czekać na zakończenie postępowania karnego, żeby zgłosić szkodę do ubezpieczyciela. Patrząc z perspektywy sprawy cywilnej jest to wręcz wskazane, gdyż odpowiednio wczesne zgłoszenie szkody towarzystwu ubezpieczeń może przyspieszyć zakończenie postępowania. Zgodnie z prawem to właśnie na ubezpieczycielu ciąży przecież obowiązek podejmowania określonych czynności w celu likwidacji szkody z własnej inicjatywy, celem terminowej wypłaty odszkodowania. Niestety przeważnie poszkodowany zostaje niejako zmuszony samodzielnie pomagać ubezpieczycielowi w zakończeniu sprawy.

Inicjatywa poszkodowanego w sprawie przeciwko ubezpieczycielowi

W sytuacji, gdy wypłatę odszkodowania wstrzymuje tocząca się sprawa karna, konieczne jest podejmowanie czynności również przez poszkodowanego. Ubezpieczyciel przeważnie zwleka z podejmowaniem czynności z własnej woli, a poprzestaje na oczekiwaniu na wynik postępowania karnego. Jednak w sytuacji, kiedy nie ma możliwości ustalenia sprawcy wypadku, takie działanie nie tyle jest niewskazane, co wręcz nieprawidłowe. W takim przypadku ubezpieczyciel powinien wypłacić przynajmniej kwotę bezsporną, a resztę odszkodowania niezwłocznie po zapoznaniu się z wynikiem sprawy karnej.

Często na podstawie zebranego materiału udaje się wskazać sprawcę wypadku. Przykładowo podejrzany przyznaje się do zarzucanego mu czynu jeszcze przed wszczęciem sprawy sądowej. W takiej sytuacji nie ma już podstaw do wstrzymywania się przez towarzystwo ubezpieczeń z wypłatą odszkodowania do czasu uprawomocnienia się ostatecznego wyroku sądu.

Chcesz uzyskać wysokie odszkodowanie? Skorzystaj z usług profesjonalisty

Wiemy już, że nie trzeba czekać zarówno ze zgłoszeniem szkody ubezpieczycielowi, jak i rozpoczęciem postępowania cywilnego o odszkodowanie, do zakończenia sprawy karnej. Warto jednak mieć świadomość, że prowadzenie szybkiego i skutecznego postępowania likwidacyjnego w warunkach toczącej się jeszcze sprawy karnej wymaga stałego monitorowania sprawy oraz aktywnego podejmowania inicjatywy celem uzyskania chociażby kwot bezspornych świadczeń. Nie jest to proste i oczywiste działania – wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia.
Dlatego zalecamy w tego typu sprawach korzystanie z wykwalifikowanych profesjonalistów. Warto również rozważyć powierzenie obrony swoich interesów w toku toczącej się procesu karnego adwokatowi.

Auxilia od 19 lat reprezentuje osoby pokrzywdzone w wypadkach w sporach przeciwko towarzystwom ubezpieczeń, a także w sprawach karnych. Współpracujący z nami doświadczeni radcowie prawni i adwokaci wspierają naszych Klientów w trakcie sporów z ubezpieczycielami, a także w procesach karnych dotyczących wypadków komunikacyjnych. Nasi eksperci pomagają poszkodowanym uzyskać świadczenia w możliwie najkrótszym czasie, a w toku sprawy karnej podejmują wszystkie niezbędne czynności celem obrony ich praw. Współpraca prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa umożliwia kompleksową obsługę spraw związanych z wypadkami komunikacyjnymi. Proponujemy atrakcyjne warunki umowy i gwarantujemy, że w zamian otrzymasz wsparcie osób, które od kilkunastu lat z sukcesami reprezentują Klientów Auxilii w sporach z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Uzyskaliśmy 381 mln zł odszkodowań dla osób, które zwróciły się do nas o pomoc.

Chcesz uzyskać odszkodowanie? Napisz:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie poprzez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty Auxilia S.A w zgodzie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką Prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail i telefon.

Ocena: 5/5
(głosy: 2)