Szkoda całkowita z OC sprawcy – jak uzyskać najwyższą kwotę?

Szkoda całkowita z OC sprawcy – jak uzyskać najwyższą kwotę?

Niezależnie od tego, jak bardzo ostrożnie poruszamy się po drogach naszymi samochodami, wypadek drogowy może zdarzyć się każdemu kierowcy. W takiej sytuacji dochodzi do zniszczenia częściowego lub całkowitego pojazdu. Kiedy doznana przez nas szkoda to szkoda całkowita, a kiedy częściowa? Jak doprowadzić do jak najbardziej korzystnej dla nas likwidacji szkody? Co zrobić, jeśli decyzja zakładu ubezpieczeń nie jest po naszej myśli?

Co to jest szkoda całkowita?

Pojęcie szkody całkowitej nie jest zdefiniowane w żadnych przepisach prawa. Natomiast termin ten jest nagminnie stosowany przez zakłady ubezpieczeń podczas likwidacji szkody z OC sprawcy wypadku lub AC.

Zakład ubezpieczeń po dokonaniu wyceny naprawy pojazdu oraz oszacowaniu jego wartości, ustala czy doszło do szkody całkowitej czy częściowej. Jeżeli oceni, że zaszła szkoda całkowita, wtedy wypłaca odszkodowanie, które stanowi różnicę pomiędzy wartością pojazdu przed wypadkiem, a wartością tzw. pozostałości, czyli wraku pojazdu.

Wtedy to do właściciela pojazdu należy decyzja co chce zrobić z wrakiem – czy go sprzedać, czy naprawić na własną rękę. Niektóre zakłady ubezpieczeń mogą nawet pomóc poszkodowanemu w sprzedaży wraku.

Chcesz korzystnie rozliczyć szkodę?
Napisz: info@auxilia.pl! Zadzwoń: 801 700 766!

Szkoda całkowita a szkoda częściowa

Szkoda całkowita ma miejsce wtedy, kiedy naprawa uszkodzonego pojazdu okazuje się ekonomicznie nieopłacalna. Oznacza to, że koszt naprawy pojazdu przekracza jego wartość w dniu likwidacji szkody.

Szkoda częściowa natomiast występuje wtedy, kiedy uszkodzony pojazd można jeszcze naprawić. Wtedy koszt naprawy pojazdu nie przekracza wartości tego pojazdu w dacie likwidacji szkody. W przypadku szkody częściowej to do poszkodowanego należy decyzja, czy będzie chciał naprawić pojazd, czy woli wypłatę odszkodowania w formie pieniężnej. Przy szkodzie całkowitej poszkodowany nie ma już takiego wyboru. Ubezpieczyciel jest bowiem zobowiązany do naprawienia szkody, a sposób jej naprawienia powinien być wskazany przez poszkodowanego.

Jednak wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której naprawa pojazdu nie jest możliwa albo gdy pociąga za sobą nadmierne koszty – wówczas mamy do czynienia ze szkodą całkowitą.

Nie każda szkoda faktycznie jest szkodą całkowitą

Okazuje się, że zakłady ubezpieczeń często nadużywają klasyfikacji szkody jako szkody całkowitej, co bez wątpienia wpływa na wysokość uzyskanego przez poszkodowanego odszkodowania. Przysparza też poszkodowanym problemów, m.in. z koniecznością sprzedaży wraku pojazdu.

Zdarza się, że ubezpieczyciele odmawiają pokrycia kosztów naprawy, nawet gdy nie przekraczają one faktycznie wartości pojazdu przed szkodą, a stanowią np. 70-80% wartości pojazdu. Argumentują to wtedy tym, że podczas naprawy mogą ujawnić się dodatkowe uszkodzenia, które podwyższą koszt naprawy. Wtedy, według nich, naprawa nie będzie już ekonomicznie opłacalna. Często też stosują do wyceny naprawy części inne, niż stosowaliby przy szkodzie częściowej, co wpływa na zawyżenie kosztów naprawy.

Co więcej, niejednokrotnie też zaniżają wartość pojazdu przed wypadkiem, a także wycenę tzw. pozostałości, czyli wraku samochodu. Wartość ta jest bowiem bardzo istotna przy ustalaniu kwoty odszkodowania, ponieważ to od niej zależy wysokość uzyskanego odszkodowania, ewentualnie kwalifikacja szkody jako całkowitej.

Czy wydana przez zakład ubezpieczeń decyzja jest ostateczna?

Zgodnie z prawem, od każdej decyzji ubezpieczyciela przysługuje nam odwołanie. Bez względu na to, czy jest to szkoda całkowita czy szkoda częściowa. Oczywiście takie odwołanie musi być poparte odpowiednimi argumentami i dowodami. Należy też dokładnie przeliczyć, czy przy odwoływaniu od szkody częściowej, zmianie nie ulegnie klasyfikacja szkody na szkodę całkowitą.

Jeśli nie zgadzamy się z wyceną pojazdu przed lub po wypadku, jako dowód możemy przedstawić wycenę niezależnego rzeczoznawcy samochodowego bądź inny dokument potwierdzający, że wartość pojazdu była wyższa. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku kosztów naprawy pojazdu. W sytuacji, gdy po odwołaniu zakład ubezpieczeń przyzna się, że jednak zaniżył nasze roszczenia, wtedy będzie zobowiązany do zwrotu kosztu sporządzenia opinii rzeczoznawcy.

Jeżeli zakład ubezpieczeń nie będzie chciał pomóc nam w sprzedaży wraku, a kwota którą realnie będziemy w stanie za niego uzyskać będzie niższa, również możemy odwołać się od decyzji. W praktyce, podczas sprzedaży wraku pojazdu, niestety często okazuje się, że nie jesteśmy w stanie uzyskać za niego ceny, którą wskazał zakład ubezpieczeń. W takiej sytuacji powinno się najpierw spróbować sprzedać pojazd po cenie ustalonej przez ubezpieczyciela. Najlepiej wystawić go wtedy przykładowo na internetowej aukcji albo dać ogłoszenie w gazecie.

Jeżeli po pewnym czasie nikt nie będzie chciał kupić pojazdu w tej cenie, a znajdzie się kupiec w cenie niższej, można żądać od zakładu ubezpieczeń wyższego odszkodowania.

Szkoda całkowita z OC sprawcy, a szkoda całkowita z AC

Likwidacja szkody całkowitej z AC rządzi się trochę innymi zasadami niż likwidacja szkody z OC sprawcy wypadku. Inaczej niż ubezpieczenie OC samochodu, ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, a więc zakres ochrony ubezpieczeniowej regulowany jest przez umowę, a dokładnie przez OWU (ogólne warunki ubezpieczenia).

W praktyce najczęściej próg szkody całkowitej przy likwidacji szkody z AC ustalany jest na poziomie 70%, podczas gdy przy likwidacji szkody z OC ten próg musi przekroczyć 100%. Chodzi o to, że jeżeli koszt naprawy nie przekracza 70% wartości pojazdu sprzed wypadku, wtedy szkoda jest kwalifikowana jako częściowa. Oczywiście zapisy w OWU mogą być inne, w innych zakładach ubezpieczeń.

Podobnie jak w przypadku szkody całkowitej z OC sprawcy, również przy likwidacji szkody z AC, poszkodowany ma prawo do odwołania się od decyzji zakładu ubezpieczeń. Wtedy również na poparcie swoich argumentów, powinien przedstawić odpowiednie dokumenty, np. opinię niezależnego rzeczoznawcy samochodowego. Jeśli ubezpieczyciel zaniżył kwotę wypłaty, można żądać zwrotu kosztów sporządzenia takiej opinii.

W związku z tym dobrze jest przy zawieraniu umowy ubezpieczenia autocasco, dokładnie ustalić kwestie związane ze szkodą całkowitą, jej kwalifikacją i sposobem likwidacji. Aby tego dokonać należy dokładnie przeanalizować OWU i znajdujące się tam zapisy. Wtedy, w razie zajścia szkody i konieczności jej likwidacji nie będzie żadnych wątpliwości.

Twój samochód uległ zniszczeniu? Uzyskaj pomoc!
Zadzwoń: 801 700 766 lub Napisz:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie poprzez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty Auxilia S.A w zgodzie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką Prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail i telefon.

Szkoda całkowita z OC sprawcy – jak uzyskać najwyższą kwotę?
Ocena: 5/5
(głosy: 25)