Ugoda może ułatwić uzyskanie odszkodowania za wypadek komunikacyjny

Ugoda może ułatwić uzyskanie odszkodowania za wypadek komunikacyjny

Kiedy wypłacona nam przez towarzystwo ubezpieczeń kwota zadośćuczynienia lub odszkodowania okazuje się w naszym odczuciu niewystarczająca, możemy rozpocząć negocjacje ugodowe, wszcząć postępowanie mediacyjne lub wnieść pozew do sądu. Każde z tych rozwiązań posiada swoje wady i zalety. Czy dla Twojej sprawy lepsza będzie ugoda z ubezpieczycielem, ugoda mediacyjna, sądowa a może po prostu sprawa w sądzie? Dowiedz się, z czym wiążą się poszczególne rodzaje ugód i dlaczego postępowanie sądowe może okazać się niekorzystne w wybranych przypadkach.

Pobierz Formularz Zgłoszenia Szkody – obrażenia ciała

Ugoda z ubezpieczycielem, czyli negocjacje ugodowe w toku postępowania likwidacyjnego

Towarzystwa ubezpieczeń przeważnie bardzo chętnie godzą się na zawarcie ugody. Większość decyzji przyznających świadczenia stanowi przez to zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji ugodowych.

Początkowo towarzystwa ubezpieczeń wypłacają wyraźnie niską kwotę świadczeń, proponując przy tym nieco korzystniejszą dopłatę przy zawarciu ugody. W takiej sytuacji zalecane jest podjęcie negocjacji co do ostatecznej kwoty świadczeń. Często udaje się bowiem podwyższyć wypłacane przez towarzystwa ubezpieczeń świadczenia.

W procesie negocjacji należy uwzględniać indywidualne okoliczności sprawy. Aby ocenić propozycję zawarcia ugody z ubezpieczycielem warto również porównać ją z kwotami zasądzanymi przez sądy w podobnych sprawach.

Pobierz Wzór Zgłoszenia Szkody – wypadek śmiertelny

Ugoda z ubezpieczycielem – zalety i wady

Zawarcie ugody z ubezpieczycielem ma wiele zalet – jest przede wszystkim najszybszą metodą otrzymania dopłaty od ubezpieczyciela. Towarzystwa ubezpieczeń wypłacają wynegocjowane kwoty świadczeń przeważnie w ciągu 14 dni od daty doręczenia podpisanej przez poszkodowanego ugody. Negocjacje ugodowe odbywają się najczęściej na piśmie lub w formie wiadomości e-mail, a ugodę podpisuje się korespondencyjnie. Postępowanie jest więc niesformalizowane i proste.

Wadą ugody z ubezpieczycielem na etapie przedsądowym jest to, że o wiele trudniej wynegocjować w ten sposób najwyższą możliwą kwotę odszkodowania. W większości spraw propozycje ugodowe są niższe niż kwoty zasądzane w postępowaniach sądowych.

Niemniej jednak szybkość postępowania przemawia za wybraniem właśnie zawarcia ugody z ubezpieczycielem w sprawach, w których wytoczenie kilkuletniego procesu sądowego, w trakcie którego konieczne będzie kilkukrotne stawienie się na rozprawach sądowych lub na badaniach biegłych sądowych. Proces sądowy wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej od pozwu, a także z ryzykiem poniesienia kosztów sądowych w razie przegrania sprawy.

Zawarcie ugody z ubezpieczycielem ma więc swoje wady i zalety, opłacalność tej drogi rozwiązania sporu zależy od okoliczności sprawy.

Ugoda mediacyjna i mediacje – na czym polega ugoda przed mediatorem?

Kolejna droga zakończenia sporu z ubezpieczycielem to tzw. ugoda mediacyjna. Stanowi ona najbardziej sformalizowane postępowanie, w którym negocjacje odbywają się pisemnie oraz na posiedzeniu mediacyjnym.

Postępowanie mediacyjne w sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych najczęściej prowadzi się w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Aby zawrzeć ugodę przed mediatorem należy wypełnić wniosek o wszczęcie mediacji i opisać stan faktyczny sprawy. W celu wszczęcia postępowania mediacyjnego konieczne jest poniesienie opłaty w kwocie 50,00 zł, co stanowi stosunkowo niewielki koszt. We wniosku mediacyjnym można ponadto wskazać wybranego przez siebie mediatora, przy czym nie jest to absolutnie niezbędne.

Ugoda mediacyjna a posiedzenie mediacyjne

Po poprawnym wniesieniu opłaconego wniosku o wszczęcie mediacji oczekujemy na zgodę towarzystwa ubezpieczeń. Gdy towarzystwo ubezpieczeń wyrazi zgodę na prowadzenie mediacji postępowanie uznaje się za rozpoczęte. W tym momencie należy oczekiwać na wyznaczenie przez mediatora terminu posiedzenia mediacyjnego. Posiedzenia mogą odbywać się w trakcie osobistych spotkań stron lub przykładowo z wykorzystaniem wideokonferencji, co często stanowi znaczące ułatwienie dla prowadzenia skutecznego postępowania. Termin posiedzenia mediacyjnego wyznacza mediator.

W trakcie posiedzenia mediacyjnego mediator pomaga stronom mediacji dojść do rozwiązań kompromisowych. Mediacja nie przypomina więc postępowania sądowego. Strony wymieniają się argumentami, przedstawiając przy tym propozycje warunków ugody mediacyjnej. Mediator pomaga stronom ustalić punkty sporne oraz te kwestie, w których strony się zgadzają, a następnie wspiera prowadzenie dyskusji i pomaga stronom w ukierunkowaniu wzajemnych żądań.

Mediacje mogą odbyć się nawet na kilku odrębnych spotkaniach, a zawarcie ugody przed mediatorem może być nieco czasochłonne. Jest to zależne przede wszystkim od gotowości stron do wzajemnych ustępstw.

Z racji na konieczność prowadzenia rozmów negocjacyjnych zalecane jest, aby w postępowaniu mediacyjnym korzystać z pełnomocnika – adwokata lub radcy prawnego. Dzięki skorzystaniu z pomocy profesjonalisty osobiste stawiennictwo na posiedzeniu mediacyjnym nie będzie ponadto obowiązkowe.

Kiedy strony dojdą do rozwiązań kompromisowych i zgodzą się na ostateczny sposób zakończenia sporu, sporządzany jest tekst ugody mediacyjnej. Po przygotowaniu ugody mediacyjnej strony podpisują ją. Najczęściej towarzystwa ubezpieczeń zgadzają się na zapłatę umówionych świadczeń po upływie 14 dni od daty zawarcia ugody mediacyjnej. Po wypłacie środków z tytułu zawartej ugody mediacyjnej spór zostaje definitywnie zakończony.

Ugoda mediacyjna – zalety i wady

Ugoda mediacyjna różni się więc od efektów zwykłych negocjacji ugodowych z ubezpieczycielem stopniem sformalizowania oraz trudnością prowadzenia sprawy. Aby zawrzeć ugodę przed mediatorem trzeba przecież stawić się przynajmniej raz na umówionym spotkaniu mediacyjnym, a samo wszczęcie postępowania wymaga za każdym razem zgody ubezpieczyciela.

Mediacja posiada natomiast jedną ogromną zaletę. Towarzystwa ubezpieczeń znacznie częściej są skłonne do podwyższania swojej propozycji ugodowej w tym postępowaniu niż przy zwykłych negocjacjach ugodowych. Wynika to przede wszystkim z praktycznej niemożliwości podważenia takiej ugody w przyszłości. Strona, zawierając ugodę przed mediatorem z własnej inicjatywy, obiektywnie nie może w przyszłości powoływać się przykładowo na błąd co do znaczenia złożonego oświadczenia woli.

Z powyższych względów w wielu sprawach ugoda przed mediatorem stanowi korzystne rozwiązanie dla osób poszkodowanych, gdyż daje szansę na uzyskanie zadowalających kwot świadczeń przy umiarkowanie długim czasie oczekiwania oraz niewielkich kosztach postępowania mediacyjnego.

Postępowanie sądowe

W sytuacji, gdy nie ma możliwości polubownego zakończenia sporu, jedynym sposobem na uzyskanie wyższych świadczeń jest naturalnie postępowanie sądowe.

Postępowanie cywilne w sprawach o zapłatę przeciwko towarzystwu ubezpieczeń rozpoczyna się od pozwu. Pozew jest pismem procesowym, które musi spełniać szereg wymogów formalnych uregulowanych w Kodeksie Postępowania Cywilnego. W zależności od rodzaju i rozmiaru dochodzonych roszczeń pozew będzie musiał zawierać możliwie najszersze uzasadnienie roszczeń, w którym opisane zostaną podstawy dochodzonych przez naszych roszczeń.

Proces sądowy z ubezpieczycielem zazwyczaj jest długotrwały, wymaga przeprowadzenia licznych dowodów, a w szczególności sporządzenia opinii biegłych. Możliwość zaskarżenia wyroku sądu pierwszej instancji powoduje, że korzystny dla osoby pokrzywdzonej wyrok może zostać zrealizowany nawet po kilku latach od jego wydania.

Zakończenie procesu bez wyroku jest możliwe

Kodeks Postępowania Cywilnego  nakłada na sąd obowiązek nakłaniania stron procesu do pojednania się i polubownego zakończenia sprawy. Z tego też względu w przepisach o postępowaniu cywilnym zawarto narzędzia umożliwiające zawarcie ugody przed sądem.

W jaki sposób może zostać zawarta ugoda sądowa?

W sytuacjach, gdy wynik sprawy jest oczywisty, często udaje się stronom powrócić do negocjacji ugodowych. Towarzystwo ubezpieczeń jest w takich sytuacjach gotowe pójść na znaczne ustępstwa i wypłacić wyższe kwoty świadczeń niż proponowane przed wszczęciem postępowania sądowego. Należy pamiętać jednak, że propozycja towarzystwa ubezpieczeń nie będzie pokrywać całości dochodzonej pozwem kwoty, lecz może obejmować jej znaczną część.

Ugoda sądowa umożliwia więc skrócenie postępowania sądowego. Jeśli strony porozumieją się co do zawarcia ugody w trakcie rozprawy, sąd może zarządzić przerwę celem sporządzenia tekstu ugody, a następnie podpisaną na rozprawie ugodę zamieścić w protokole rozprawy.

Ugoda sądowa – wady i zalety

Jeśli chodzi o plusy tego rozwiązania, to przede wszystkim ugoda sądowa oszczędza czas, który zostaje wydatkowany na prowadzenie długotrwałego procesu sądowego. Kolejnym “ZA” zawarciem ugody przed sądem jest również pominięcie konieczności zeznawania przed sądem oraz przyjeżdżania na rozprawy.

Poza tym ugoda sądowa umożliwia zrezygnowanie z konieczności odbywania badań na potrzeby sporządzania opinii przez biegłych sądowych. Co więcej zawarcie ugody przed sądem nadaje jej moc wyroku.

Minusem tego rozwiązania jest natomiast konieczność rezygnacji z części dochodzonych kwot. Poza tym często druga strona nie wyraża zgody na zawarcie ugody. Towarzystwa ubezpieczeń często nie zgadzają się również na poniesienie całości kosztów sprawy sądowej. Części kosztów sądowych lub kosztów wynagrodzenia pełnomocnika procesowego niestety nie uda się od towarzystwa ubezpieczeń w ten sposób wygrać. Przeważnie za kompromis przyjmuje się rozdzielenie kosztów w częściach równych na każdą ze stron procesu.

Ugoda z ubezpieczycielem, ugoda mediacyjna czy ugoda sądowa? Co wybrać?

Wybór jednego z polubownych sposobów zakończenia sporu z towarzystwem ubezpieczeń powinien być poprzedzony wnikliwą analizą, gdyż korzyści związane z każdym z rozwiązań różnią się w zależności od okoliczności danej sprawy. Negocjacje ugodowe wymagają doświadczenia w rozwiązywaniu podobnych spraw i dlatego zalecane jest skorzystanie z pomocy profesjonalisty.

Ugoda z ubezpieczycielem jest zdecydowanie najszybszym i najprostszym rozwiązaniem sprawy o zadośćuczynienie. W ten sposób można w krótkim czasie uzyskać satysfakcjonującą kwotę świadczeń.

Ugoda przed mediatorem natomiast powinna być brana pod uwagę jako alternatywa w stosunku do ugody z ubezpieczycielem, gdyż jej zawarcie może być korzystniejsze przy niesatysfakcjonującej propozycji ugodowej ubezpieczyciela. W takich sytuacjach często udaje się podwyższyć świadczenia lub zmniejszyć przykładowo ustalony stopień przyczynienia się poszkodowanego do szkody.

W sprawach mediacyjnych konieczne jest jednak oczekiwanie na wyrażenie zgody na mediację przez towarzystwo ubezpieczeń oraz wyznaczenie posiedzenia mediacyjnego przez mediatora.

Z kolei ugoda sądowa w skomplikowanych sprawach sądowych może umożliwić uniknięcia wieloletniego procesu sądowego. Należy jednak pamiętać, że w toku postępowania sądowego także dochodzi do mniejszych lub większych ustępstw. Nie w każdym przypadku również ubezpieczyciele są skłonni do zawarcia ugody.

Ugoda ubezpieczycielem, mediacyjna oraz sądowa – każda z nich jest szybsza od sprawy w sądzie

Natomiast, ogólnie rzecz biorąc ugoda – niezależnie od jej rodzaju – pozwala znacznie wcześniej uzyskać dla osoby pokrzywdzonej określone środki. Te pieniądze bardzo często potrzebne są bardzo szybko i mogą zostać przeznaczone na leczenie, rehabilitację czy każdą inna formę wsparcia związaną z okolicznościami po wypadku (np. środki do życia w przypadku śmierci głównego żywiciela rodziny).

Auxilia od 19 lat reprezentuje Klientów w sporach przeciwko towarzystwom ubezpieczeń. Współpracujący z nami doświadczeni radcowie prawni i adwokaci wspierają naszych Klientów w trakcie całego sporu z ubezpieczycielem. Nasi eksperci negocjują warunki ugód z ubezpieczycielami, reprezentują Klientów w postępowaniach mediacyjnych, analizują szanse na wygranie w postępowaniach sądowych, konstruują pozwy, określają wysokość dochodzonych przed sądem roszczeń, występują w imieniu klientów na rozprawach sądowych czy spotkaniach mediacyjnych.

Współpracujący z nami profesjonaliści, po analizie sprawy, w której istnieje szansa na zawarcie ugody, rekomendują najkorzystniejsze rozwiązania, dzięki którym nasi klienci mogą liczyć na szybszą wypłatę środków.

Proponujemy atrakcyjne warunki umowy i gwarantujemy, że w zamian otrzymasz wsparcie osób, które od kilkunastu lat z sukcesami reprezentują Klientów Auxilii w sporach z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Zaufało nam już 15000 Klientów.

Chcesz uzyskać odszkodowanie? Rozważasz zawarcie ugody? Napisz:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie poprzez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty Auxilia S.A w zgodzie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką Prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail i telefon.

Ocena: 5/5
(głosy: 1)