Wypadki drogowe i kolizje w roku 2017 – statystyki zdarzeń komunikacyjnych

Wypadki drogowe i kolizje w roku 2017 - statystyki zdarzeń komunikacyjnych

W ubiegłym miesiącu przedstawiliśmy zbiorcze podsumowanie statystyk za wypadki drogowe (w tym wypadki śmiertelne) i kolizje, do których doszło na terenie państwa polskiego w miesiącu grudniu 2017 (patrz: Statystyki kolizji i wypadków drogowych za grudzień 2017).

W niniejszym artykule prezentujemy obszerne podsumowanie danych i statystyk rocznych dotyczących takich zdarzeń komunikacyjnych, jak kolizje drogowe oraz wypadki (zarówno wypadki śmiertelne, jak i zakończone obrażeniami ciała), które miały miejsce w ciągu całego roku 2017.

Wypadki drogowe i kolizje – czego dowiesz się z artykułu?

Ile kolizji drogowych wydarzyło się w roku 2017? Jak wiele zdarzeń znacznie poważniejszych, niż kolizje, czyli takich jak wypadki drogowe miało miejsce ubiegłego roku? Jaka liczba spośród nich to wypadki śmiertelne, a jak dużo stanowią wypadki zakończone obrażeniami ciała? Czy więcej wypadków drogowych oraz kolizji miało miejsce w roku 2017 czy 2016? Które z województw przoduje na przestrzeni całego zeszłego roku w rankingu wypadków drogowych? Jaki jest ranking województw ze względu na wypadki śmiertelne? W których regionach Polski wypadki drogowe kończą się częściej obrażeniami ciała, niż ofiarami śmiertelnymi? Odpowiedzi znajdziesz w poniższym raporcie rocznym na temat kolizji drogowych i wypadków komunikacyjnych.

Kolizje drogowe i wypadki – porównanie lat 2016 i 2017

Bardzo interesująco wygląda konfrontacja danych statystycznych za kolizje drogowe i wypadki w ostatnich dwóch latach. Jak się okazuje, w roku 2017 znacznie wzrosła liczba kolizji drogowych, co może wydawać się niepokojące, dopóki nie zestawimy tego z faktem, że jednocześnie zmniejszyła się liczba znacznie bardziej poważnych zdarzeń, takich jak wypadki drogowe.

I tak, liczba kolizji drogowych wzrosła o prawie 7%. Jednak równocześnie liczba wypadków drogowych spadła o 2,85%. Odsetek ten wydaje dosyć niski, dopóki nie uświadomimy sobie, że oznacza to dokładnie 959 mniej wypadków, w których uczestnicy zdarzenia zostali ranni lub ponieśli śmierć.

Wraz ze spadkiem liczby wypadków komunikacyjnych, zmniejszyła się liczba rannych (o 3,37%), a także w sposób bardzo znaczący, bo aż o ponad 7% (216 ofiar śmiertelnych) spadła liczba zdarzeń typu wypadki śmiertelne.

Tabela 1: Kolizje drogowe i wypadki w latach 2016 i 2017

Opis20162017Zmiana
[- spadek, + wzrost]
Kolizje drogowe406 622
434 688
+ 28 066 (+6,9%)
Wypadki drogowe33 664
32 705
– 959 (-2,85%)
Liczba zabitych w wypadkach drogowych3 026
2 810-216 (-7,14%)
Liczba rannych w wypadkach drogowych40 766
39 394
-1 372 (-3,37%)

Wypadki drogowe a kolizje drogowe w roku 2017

W roku 2017 doszło do prawie 435 tys. kolizji drogowych oraz ponad 32,7 tys. wypadków drogowych. W efekcie wypadków samochodowych prawie 39,4 tys. osób zostało rannych, a nieco ponad 2,8 tys. osób poniosło śmierć.

Wykres 1: Wypadki drogowe i kolizje – 2017

Wypadki drogowe i kolizje drogowe w roku 2017 - Wykres 1

Statystycznie rzecz ujmując na każde 100 wypadków – 120,5 osób zostało rannych. Natomiast jeśli pytamy o to, jak duża liczba spośród wypadków stanowią najgroźniejsze zdarzenia, czyli wypadki śmiertelne, to dysponujemy następującymi danymi – na każde 100 wypadków – 8,6 osób zmarło w wyniku zdarzenia.

Wykres 2: Wypadki drogowe – wypadki śmiertelne i obrażenia ciała – 2017

Śmiertelne wypadki drogowe i zakończone obrażeniami ciała - 2017 - Wykres 2

Wypadki drogowe w roku 2017 w podziale na województwa

Umieszczony poniżej Wykres 3 pokazuje – w podziale na poszczególne województwa – liczbę wypadków drogowych, do których doszło w roku 2017 na obszarze państwa polskiego.

Najwięcej wypadków komunikacyjnych miało miejsce w województwach łódzkim, małopolskim, śląskim, wielkopolskim. Jeśli połączymy w jedno wyniki województwa mazowieckiego (KSP* + województwo mazowieckie bez KSP), to otrzymamy liczbę 4082 wypadków drogowych, co daje pierwsze miejsce stołecznemu regionowi w tym niechlubnym rankingu.

Najmniej wypadków samochodowych nastąpiło w województwach: lubuskim, podlaskim, opolskim oraz kujawsko-pomorskim.

Wykres 3: Wypadki drogowe – ranking wg województw – 2017

Wypadki drogowe w Polsce wg województw - 2017 - Wykres 3

Na następnym wykresie (Wykres 4) przedstawiamy liczbę osób rannych w wyniku wypadków drogowych w całym 2017 roku. Generalnie ranking wygląda podobnie jak w przypadku oceny ogólnej liczby wypadków komunikacyjnych w poszczególnych województwach. Mówiąc inaczej, im więcej wypadków komunikacyjnych, tym proporcjonalnie wzrasta liczba osób, które zostały w nich ranne.

Jednak jeśli porównamy stosunek liczby rannych do liczby ogólnej wypadków samochodowych w danym województwie (patrz Wykres 7), to okaże się, że najwięcej rannych (odsetek rannych przypadających na 100 wypadków) znajduje się w województwie dolnośląskim (125,8), lubuskim (125,6), łódzkim (125,5), pomorskim (124,5) oraz świętokrzyskim (124). Najmniejsze wskaźniki wykazują z kolei następujące województwa: kujawsko-pomorskie (113,5), KSP (113,6), wielkopolskie (115,2), lubelskie (115,4), podlaskie (115,5).

Wykres 4: Osoby ranne w wypadkach drogowych wg województw – 2017

Liczba osób rannych w wypadkach drogowych w wojwództwach - 2017 - Wykres 4

Czy jednak mniejszy odsetek rannych oznacza, że dane województwo jest bezpieczniejsze czy może, że doszło do większej liczby najbardziej tragicznych zdarzeń, czyli wypadków śmiertelnych?

Dopiero zestawiając dane dotyczące liczby rannych z wypadkami śmiertelnymi można wyciągnąć bardziej konkretne wnioski na temat tego, w których województwach wypadki drogowe kończą się mniej lub bardziej tragicznym skutkiem.

Na kolejnym wykresie (Wykres 5) pokazujemy liczbę ofiar śmiertelnych wypadków w całym 2017 roku.

Wykres 5: Śmiertelne wypadki drogowe – liczba ofiar wg województw – 2017

Liczba ofiar wypadków śmiertelnych w województwach w roku 2017 - Wykres 5

Tak jak liczba osób rannych proporcjonalnie pokrywa się z liczbą wypadków drogowych (tam gdzie dużo wypadków, tam dużo rannych), tak w przypadku wypadków śmiertelnych ten rozkład wygląda zupełnie inaczej. Jeśli chodzi o wypadki śmiertelne, to prym wiedzie województwo wielkopolskie, następnie mazowieckie (bez KSP), potem śląskie, dolnośląskie oraz łódzkie. Tak jak w poprzednich analizach, jeśli zestawimy razem całej woj. mazowieckie łącznie z miastem Warszawa, to ten region zajmie pierwsze miejsce (458).

Najmniej wypadków śmiertelnych ma miejsce w województwie opolskim, lubuskim, podlaskim oraz świętokrzyskim. To ranking według liczb bezwzględnych. Jednak jeśli rozważymy stosunek następującej liczby – wypadki śmiertelne (bardziej precyzyjnie – liczba ofiar śmiertelnych) do ogólnej liczby wypadków drogowych, to okaże się, w tym niesławnym rankingu na czoło wysuwają się inne regiony Polski (patrz Wykres 6).

Wykres 6: Wypadki śmiertelne – liczba ofiar śmiertelnych na 100 wypadków drogowych wg województw – 2017

Liczba ofiar śmiertelnych na 100 wypadków drogowych wg województw w roku 2017 - Wykres 6

I tak, najmniej bezpiecznymi pod tym względem województwami (największy odsetek ofiar wypadków śmiertelnych w stosunku do ogólnej liczby wypadków) jest województwo podlaskie (16,5 ofiar śmiertelnych na 100 wypadków) oraz kujawsko-pomorskie (16,1 na 100). Przypomnijmy, że w liczbach bezwzględnych woj. podlaskie znajduje się na trzecim miejscu ze względu na najmniejszą liczbą wypadków śmiertelnych, a kujawsko-pomorskie w samym środku tej stawki.

Z kolei biorąc pod uwagę liczbę osób rannych na 100 wypadków drogowych (patrz Wykres 7), to w obu tych regionach odsetek rannych był stosunkowo nieduży. Województwo kujawsko-pomorskie ma najmniejszy odsetek rannych ze wszystkich województw, a podlaskie jest na piątej pozycji.

Wykres 7: Liczba osób rannych na 100 wypadków drogowych wg województw – 2017

Liczba osób rannych na 100 wypadków drogowych wg województw w roku 2017 - Wykres 7

Przypatrzmy się z kolei regionom najbardziej „bezpiecznym”. Najmniejszy odsetek ofiar śmiertelnych (patrz Wykres 6) we wszystkich wypadkach komunikacyjnych charakteryzuje takie regiony, jak województwo pomorskie (5,2 zabitych na 100 wypadków), potem małopolskie (5,4) i łódzkie (5,7).

Ze względu na bezwzględną liczbę ofiar śmiertelnych, to wszystkie 3 wymienione regiony znajdują się raczej w górnej części tej stawki. Na 17 wymienionych regionów, woj. łódzkie znajduje się na 5 pozycji ze względu na największą liczbę wypadków śmiertelnych, małopolskie na 6 miejscu, a pomorskie na 10. Jednak dopiero porównując proporcje widzimy, że najmniej wypadków drogowych właśnie w tych województwach stanowią wypadki śmiertelne.

W przypadku tych najbardziej „bezpiecznych” województw, zachodzi odwrotna zależność, niż w tych z największym odsetkiem wypadków z ofiarami śmiertelnymi. Województwa z najmniejszym odsetkiem ofiar śmiertelnych charakteryzują się stosunkowo wysokim odsetkiem osób rannych. Województwo łódzkie znajduje się na 3 pozycji pod tym względem (125,5 rannych na 100 wypadków), pomorskie na 4 miejscu (124,5), a małopolskie na 9 pozycji (119,3).

W związku z powyższym można mówić o pewnej tendencji – duża liczba rannych w określonych województwach oznacza mniej tragiczne w skutkach wypadki drogowe, czyli mniej ofiar śmiertelnych. I odwrotnie, im więcej ofiar śmiertelnych w określonych regionach, tym wydaje się, że występuje mniejszy odsetek osób rannych.

Trudno jednak na tej podstawie mówić o mniej lub bardziej „bezpiecznych” województwach. Nie mamy wiedzy na temat wielkości uszczerbku na zdrowiu doznanego przez osoby ranne w wyniku wypadków komunikacyjnych. Mogą to przecież być bardzo poważne obrażenia ciała, ze skutkami których osoba poszkodowane będzie musiała się borykać do końca życia.


* KSP, czyli Komenda Stołeczna Policji razem z podległymi Komendami Powiatowymi.
** Przedstawione dane statystyczne pochodzą ze strony: http://statystyka.policja.pl.
*** Przedstawione dane pochodzą z bazy SEWIK i stanowią wstępne statystyki policyjne za 2017 rok.

Ocena: 5/5
(głosy: 25)