Zadośćuczynienie i odszkodowanie za złamanie nogi

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za złamanie nogi

Złamanie nogi należy do często występujących urazów odniesionych w następstwie wypadku komunikacyjnego. Obrażenia kończyn dolnych mogą znacznie utrudnić funkcjonowanie osoby poszkodowanej. Nierzadko wiążą się bowiem z koniecznością poruszania się przy wsparciu kul łokciowych czy wózka inwalidzkiego. To z kolei pociąga za sobą dalsze konsekwencje, takie jak potrzebę kosztownej i długotrwałej rehabilitacji, długotrwałe L4, rezygnację z ulubionych sportów i uzależnienie osoby poszkodowanej od pomocy bliskich. Niezależnie od stopnia skomplikowania złamania poszkodowany w wypadku może uzyskać odszkodowanie za złamaną nogę.

W niniejszej publikacji omówione zostaną kwestie związane z odszkodowaniem i zadośćuczynieniem za złamanie nogi, wysokością możliwych do uzyskania świadczeń oraz od czego zależą te kwoty.

Czym się różni odszkodowanie od zadośćuczynienia?

Szczegółowe omówienie pojęć odszkodowania i zadośćuczynienia znajdą Państwo w innych publikacjach na naszej stronie internetowej. Na potrzeby tego artykułu poniżej przypominamy najważniejsze informacje, które pomogą zrozumieć różnice między odszkodowaniem i zadośćuczynieniem oraz istotę tych świadczeń.

Zgodnie z art. 444 § 1 kodeksu cywilnego „w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty”. Przepis ten stanowi podstawę do domagania się przez poszkodowanego rekompensaty wszelkich szkód powstałych na skutek zdarzenia szkodzącego.

Poszkodowany może żądać od ubezpieczyciela tytułem odszkodowania za złamaną nogę m.in. zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji, opieki osób trzecich, dojazdów do placówek medycznych czy przystosowania domu do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Jest to tylko przykładowy katalog kosztów podlegających rekompensacie, jednak akcentuje to, że celem odszkodowania jest wynagrodzenie szkody majątkowej. Poszkodowany w tym zakresie może domagać się refundacji wszelkich faktycznie poniesionych przez niego w związku ze złamaniem nogi wydatków jak i tych, które może ponieść w przyszłości.

Obok odszkodowania za złamaną nogę poszkodowanemu należne jest także zadośćuczynienie za cierpienie i krzywdę związaną z wypadkiem. Zadośćuczynienie ma charakter niematerialny, a na jego wysokość mają wpływ czynniki takie jak charakter odniesionego urazu, długotrwałość i stopień skomplikowania leczenia, wysokość uszczerbku na zdrowiu, wiek poszkodowanego i nieodwracalność następstw.

Odszkodowanie za złamaną nogę – koszty leczenia

Jak wspomniano we wcześniejszym akapicie, poszkodowany ma prawo domagać się od ubezpieczyciela wszelkich kosztów poniesionych tytułem leczenia i rehabilitacji. Poszkodowany zgłaszając szkodę powinien wykazać wyłącznie wysokość oraz celowość poniesionych kosztów. Prywatne wizyty lekarskie, konsultacje ortopedyczne, lekarstwa i opatrunki powinny zostać sfinansowane przez ubezpieczyciela. Kwota odszkodowania za złamaną nogą powinna ponadto uwzględniać wizyty fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne, rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych jak również pobyty w ośrodkach rehabilitacyjnych.

Zdarza się, że ubezpieczyciel odmawia refundacji kosztów prywatnych wizyt lekarskich i rehabilitacji, powołując się na możliwość skorzystania przez poszkodowanego z usług NFZ. Takie stanowisko nie jest właściwe. Zgodnie z linią orzeczniczą sądów, osoba poszkodowana ma prawo wybrać najlepsze dla jej zdrowia metody i system leczenia. Sam fakt dostępności danej usługi medycznej w ramach publicznej opieki zdrowotnej nie może być powodem odmowy wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela.

Odszkodowanie za inne koszty związane ze złamaniem nogi

Złamanie nogi w skrajnych przypadkach powoduje niepełnosprawność i długotrwałą niezdolność do pracy osoby poszkodowanej. Jeżeli w wyniku złamania osoba poszkodowana ma problemy ze swobodnym poruszaniem się, warto rozważyć zgłoszenie roszczenia o dostosowanie domu do jej potrzeb.

Często bowiem problematycznym staje się wykonywanie najprostszych czynności jak kąpiel, jeżeli łazienka poszkodowanego jest wyposażona tylko w wannę do której nie jest w stanie wejść. W takiej sytuacji zasadnym będzie wymiana wanny na kabinę prysznicową, co poprawi komfort życia poszkodowanego.

Na wysokość odszkodowania za złamaną nogę wpływ ma także konieczność korzystania z pomocy osób trzecich oraz częstotliwość dojazdów do placówek medycznych. Opieka nad poszkodowanym sprawowana przez bliskich zasługuje na wynagrodzenie, które w praktyce najczęściej przeliczane jest według następującego wzoru:

liczba dni sprawowanej opieki x liczba godzin dziennie x minimalna stawka godzinowa netto na umowie zlecenia

Jeżeli przez złamanie nogi poszkodowany zmuszony jest pozostawać na zwolnieniu lekarskim, odszkodowanie powinno wyrównać jego utracone zarobki do tych które uzyskałby, gdyby nie uległ wypadkowi.

Ile wynosi zadośćuczynienie za złamaną nogę?

Kwoty jakie uzyskać może poszkodowany tytułem zadośćuczynienia za złamaną nogę są bardzo zróżnicowane i wpływają na nie różne czynniki. Do najbardziej istotnych czynników branych pod uwagę należy stopień skomplikowania złamania oraz wysokość uszczerbku na zdrowiu.

Uszczerbek na zdrowiu zostaje wyrażony procentowo i ocenia go komisja lekarska zorganizowana przez ubezpieczyciela. Jako najpoważniejsze zwykle oceniane są złamania kości biodrowych, utrata kończyny dolnej, wytłuszczenie kończyny dolnej w stawie skokowym.

W zależności od długotrwałości leczenia, przebiegu hospitalizacji, komplikacji pooperacyjnych, stopnia niepełnosprawności ruchowej, poszkodowany może uzyskać od kilkunastu do kilkuset tysięcy złotych. Na równie wysokie kwoty zasługują złamania i uszkodzenia kończyny udowej.

Za złamaną nogę w kostce czy stopie poszkodowany może otrzymać od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Dla wykazania wysokości poniesionej krzywdy, a tym samym wyższych kwot znaczenie mają także takie okoliczności, jak stan zdrowia psychicznego, wiek i wpływ złamania nogi na życie poszkodowanego. Zwykle na wyższe zadośćuczynienie przy takim samym złamaniu może liczyć zdrowe i sprawne przed wypadkiem dziecko, niż zmagający się już przed wypadkiem z problemami z poruszaniem emeryt.

Jakie dokumenty są wymagane do zgłoszenia szkody?

Poszkodowany, zgłaszając szkodę zarówno z ubezpieczenia OC sprawcy, jak również z posiadanych przez niego prywatnie polis NW oraz na życie powinien wykazać wysokość poniesionej szkody.

Wobec tego niezbędna będzie pełna dokumentacja medyczna z leczenia i rehabilitacji, faktury VAT za leki, środki opatrunkowe i pomocnicze, rachunki za wizyty lekarskie i rehabilitacje. Jeżeli złamanie nogi spowodowało zaburzenia natury psychicznej warto przedłożyć także stosowne zaświadczenia od psychologa i psychiatry.

Ocena: 4.5/5
(głosy: 2)