Konsekwencje braku pełnomocnika w sprawie karnej

Konsekwencje braku pełnomocnika w sprawie karnej

Z niniejszego artykułu dowiesz się z jakimi działaniami wiąże się sprawa karna dotycząca wypadku drogowego oraz jakie występują kolejne etapy takiego postępowania. Zobaczysz, jak trudne i skomplikowane formalnie może okazać się prowadzenie sprawy karnej. A co najważniejsze, przekonasz się, że warto zlecić sprawę karną adwokatowi wyspecjalizowanemu w reprezentowaniu poszkodowanych w takich postępowaniach.

Pobierz Formularz Zgłoszenia Szkody – obrażenia ciała

Adwokat w sprawie karnej wykorzysta wszystkie formalne i prawne możliwości

Sprawcy wypadku komunikacyjnego grozi odpowiedzialność karna za popełnienie przestępstwa. Postępowanie karne w stosunku do sprawcy wypadku prowadzi organ ścigania (prokuratura lub policja), którego zadaniem jest samodzielne zgromadzenie materiału dowodowego celem ustalenia, czy do przestępstwa doszło oraz kto je popełnił.

W praktyce często to właśnie od pokrzywdzonego zależy, jakie czynności prokuratura lub policja podejmie. Zgodnie z prawem osoba pokrzywdzona w wypadku komunikacyjnym może z własnej inicjatywy korzystać z licznych uprawnień. Dzięki aktywnej postawie osoby pokrzywdzonej wzrasta szansa na szybsze i dokładniejsze rozpoznanie sprawy karnej.

Jak w praktyce wykorzystać wszystkie wyżej wymienione możliwości? Warto przemyśleć kwestię skorzystania z wykwalifikowanego pełnomocnika – adwokata od spraw karnych, który będzie Cię reprezentował przez organami ścigania oraz przed sądem.

Pobierz Wzór Zgłoszenia Szkody – wypadek śmiertelny

Wpływ sprawy karnej na odszkodowanie

Wynik postępowania karnego ma kluczowe znaczenie dla późniejszej możliwości dochodzenia odszkodowania w sprawie cywilnej przeciwko ubezpieczycielowi. Ubezpieczyciel posiłkując się materiałami z postępowanie karnego ustala swoją odpowiedzialność za skutki wypadku.

Przykładowo, gdy postępowanie karne zostanie umorzone bądź, gdy czynności podjęte przez organy ścigania nie doprowadzą do wskazania sprawcy wypadku, towarzystwo ubezpieczeń może odmówić zapłaty jakichkolwiek świadczeń. Taki stan rzeczy natomiast uniemożliwia polubowne zakończenie sporu z ubezpieczycielem i wymusza wszczęcie postępowania sądowego przeciwko towarzystwu ubezpieczeń w sprawie o zapłatę odszkodowania.

W przypadku kiedy sprawa karna kończy się bez skazania sprawcy wypadku, sprawa cywilna przeciwko ubezpieczycielowi może okazać się obarczona wysokim ryzykiem przegranej.

Czynności pokrzywdzonego w sprawie karnej skutecznie wykona reprezentujący go adwokat

Pokrzywdzony, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest stroną postępowania przygotowawczego. Jest to pierwsza faza postępowania karnego, w której prokuratura lub policja ustalają wszelkie okoliczności przestępstwa oraz wskazują potencjalnego sprawcę – podejrzanego.

W toku tej fazy postępowania karnego pokrzywdzony ma wiele uprawnień, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na przebieg sprawy karnej. Przykładowo, pokrzywdzony ma prawo zgłaszać wnioski dowodowe, składać zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia oraz odmowie jego wszczęcia, przeglądać akta sprawy karnej, brać udział w czynnościach procesowych oraz składać zażalenia na czynności organów postępowania karnego, które naruszają  jego interesy.

Biorąc pod uwagę zakres możliwych dla pokrzywdzonego działań, zalecane jest, aby już w trakcie postępowania przygotowawczego korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika (adwokata), doświadczonego w prowadzeniu spraw karnych. Z racji na konieczność podejmowania szybkich działań lepiej nie zwlekać z udzieleniem pełnomocnictwa dla adwokata w sprawie karnej.

Pełnomocnictwo ogólne dla adwokata w sprawie karnej

Pokrzywdzony, który chce skorzystać z pomocy adwokata w sprawie karnej, powinien udzielić mu pełnomocnictwa procesowego. W oparciu o ten dokument adwokat może podejmować w imieniu pokrzywdzonego wszelkie czynności w toku postępowania karnego. Po złożeniu pełnomocnictwa do akt sprawy karnej adwokat może oficjalnie reprezentować pokrzywdzonego oraz wykonywać przysługujące mu uprawnienia.

Adwokat a sprawa karna – jakie są główne zalety skorzystania z pomocy profesjonalisty?

Doświadczony w prowadzeniu spraw karnych adwokat znacznie zwiększa prawdopodobieństwo wygranej i uzyskania satysfakcjonującego finału postępowania dla osoby pokrzywdzonej. Dzięki współpracy z adwokatem pokrzywdzony ma przede wszystkim pewność, że spełni wszelkie wymogi formalne dotyczące pism składanych w toku sprawy.

Poza tym profesjonalista wie jakie czynności należy podjąć podczas kolejnych etapów prowadzenia sprawy. Dzięki pracy doświadczonego adwokata pokrzywdzony może zgłaszać precyzyjne i trafne wnioski dowodowe, domagać się uzupełnienia przeprowadzonych dowodów czy zgłaszać uzasadnione wątpliwości co do poszczególnych czynności podejmowanych przez organy ścigania.

Pokrzywdzony, poza wspieraniem organów ścigania, musi często bronić swoich uzasadnionych interesów. Gdy podjęte przez prokuraturę lub policję czynności nie doprowadziły do ustalenia sprawcy zdarzenia lub istotnych okoliczności popełnienia przestępstwa, sprawa może zostać umorzona. Takie rozstrzygnięcie prowadzi natomiast do znaczącego utrudnienia prowadzenia ewentualnej sprawy cywilnej, a niekiedy do utraty szansy na otrzymanie odszkodowania przez osobę pokrzywdzoną.

Umorzenie postępowania karnego przez prokuraturę nie musi oznaczać końca sprawy

Adwokat od sprawy karnej wie również jak reagować w przypadku umorzenia postępowania karnego przez prokuraturę. Powodem umorzenia postępowania może być przykładowo niewykrycie sprawcy lub ustalenie, że sprawcą wypadku okazał się sam pokrzywdzony.

W sytuacji zamknięcia sprawy karnej na etapie postępowania przygotowawczego w ten sposób, pokrzywdzonemu przysługuje prawo wniesienia zażalenia na rozstrzygnięcie prokuratury do sądu. W ten sposób pokrzywdzony może wskazać błędy organu ścigania oraz zaproponować czynności procesowe, które organ ścigania powinien jeszcze wykonać celem dogłębnego rozpatrzenia sprawy.

Jednak błędne sformułowanie zażalenia może doprowadzić do uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu sprawy karnej, a co za tym idzie definitywnego jej zakończenia. Adwokat w sprawie karnej gwarantuje sporządzenia poprawnego zażalenia, w którym w dokładny sposób wskazane zostaną błędy organów ścigania.

Zażalenie na umorzenie postępowania karnego

Zażalenie na umorzenie postępowania karnego przez prokuraturę rozpoznaje sąd, który w razie uwzględnienia zażalenia wydaje postanowienie zmuszające prokuraturę do ponownego rozpatrzenia sprawy. W treści rozstrzygnięcia sąd wskazuje powody uchylenia postanowienia o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia, a w miarę potrzeby także okoliczności, które należy wyjaśnić lub czynności, które należy jeszcze przeprowadzić. Wskazania te są dla policji lub prokuratury wiążące.

Z tego względu niezwykle ważną kwestią pozostaje precyzyjne określenie w treści zażalenia konkretnych braków w śledztwie lub dochodzeniu. Należy pamiętać, że ewentualny błąd w treści zażalenia lub niewskazanie wystarczająco przekonujących wad postępowania mogą definitywnie zamknąć osobie pokrzywdzonej drogę do uzyskania sprawiedliwego rozstrzygnięcia sprawy karnej. Definitywne umorzenie postępowania karnego może w następstwie doprowadzić do znacznego skomplikowania sprawy cywilnej przeciwko ubezpieczycielowi.

Właśnie dlatego tak istotną kwestią okazuje się posiadanie wykwalifikowanego adwokata od sprawy karnej, który sprawnie poprowadzi postępowanie, ale także stawi czoło skomplikowanych procedurom i wymogom formalnym oraz uniknie pułapek zastawianych na pokrzywdzonego przez policję czy prokuraturę.

Warto pamiętać, że sprawy karne Klientów AUXILIA S.A. prowadzą adwokaci należącej do Grupy Kapitałowej AUXILIA kancelarii, której prawnicy od 16 lat skutecznie pomagają osobom poszkodowanym w wypadkach.

Ustalenie okoliczności przestępstwa prowadzi do zakończenia postępowania przygotowawczego wniesieniem aktu oskarżenia do sądu

Na tym etapie sprawy karnej najczęściej kończy się aktywność osoby pokrzywdzonej, która nie jest zastępowana przez adwokata. Wbrew pozorom, zakończenie postępowania przygotowawczego nie powinno zmuszać pokrzywdzonego do biernego oczekiwania na ostateczny wyrok sądu. Pokrzywdzonemu zaleca się wstąpić do postępowania sądowego w roli oskarżyciela posiłkowego, który występuje w sprawie obok prokuratora. Naturalnie oświadczenie pokrzywdzonego musi zostać złożone w terminie przewidzianym w Kodeksie Postępowania Karnego.

Oskarżyciel posiłkowy – dlaczego warto korzystać z pomocy adwokata na etapie sądowym sprawy karnej?

Oskarżyciel posiłkowy stanowi stronę postępowania karnego na etapie sądowym. W postępowaniu sądowym strona – oskarżyciel posiłkowy również posiada liczne uprawnienia procesowe. Oskarżyciel posiłkowy może uczestniczyć we wszystkich rozprawach, ma prawo zadawać pytania świadkom, oskarżonemu lub biegłym. Pokrzywdzony występujący w roli oskarżyciela posiłkowego może ponadto zgłaszać dowody. Co jest jednak absolutnie najważniejsze, pokrzywdzony może zaskarżyć niekorzystny wyrok sądu WYŁĄCZNIE wtedy, kiedy występuje w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy.

Jeśli więc pokrzywdzony nie przystąpi do sprawy, a sąd przykładowo uniewinni oskarżonego, powstaje ryzyko, że sprawa karna zakończy się ostatecznym uniewinnieniem sprawcy wypadku. Prokurator może przecież zgodzić się z rozstrzygnięciem sądu. Co więcej, w razie skazania sprawcy w pierwszej instancji prokurator może zaskarżyć wyrok również na korzyść oskarżonego. Jeśli pokrzywdzony nie przystąpi do postępowania sądowego jako oskarżyciel posiłkowy, nie będzie miał natomiast żadnego wpływu na taki przebieg sprawy.

Z powyższych względów rekomendowanym rozwiązaniem dla osób pokrzywdzonych w wypadkach komunikacyjnych jest przyłączanie się do sprawy sądowej w roli oskarżycieli posiłkowych. Z racji na stopień skomplikowania sprawy sądowej czy ilość dopuszczalnych czynności procesowych strony, a także ich wymogi formalne, zalecamy skorzystanie na tym etapie postępowania z pomocy adwokata do sprawy karnej.

Pomagamy w skutecznym prowadzeniu sprawy karnej

Auxilia od 19 lat reprezentuje Klientów w sprawach karnych związanych z wypadkami komunikacyjnymi. Współpracujący z nami specjalizujący się w sprawach karnych adwokaci wspierają naszych Klientów od samego początku postępowania karnego, doradzając im, uczestnicząc w czynnościach procesowych organów ścigania oraz reprezentując pokrzywdzonych w postępowaniach sądowych.

Nasi eksperci podejmują w imieniu Klientów wszystkie niezbędne czynności celem obrony ich praw. Wraz z kompleksową obsługą w zakresie prowadzenia sprawy karnej pomagamy uzyskiwać należne poszkodowanym w wypadkach o odszkodowanie w sprawach cywilnych przeciwko towarzystwom ubezpieczeń.

Proponujemy atrakcyjne warunki umowy i gwarantujemy, że w zamian otrzymasz wsparcie osób, które od kilkunastu lat z sukcesami reprezentują Klientów AUXILII w sporach z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Zaufało nam już 15000 Klientów.

Potrzebujesz adwokata do sprawy karnej dot. wypadku drogowego? Napisz:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie poprzez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty Auxilia S.A w zgodzie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką Prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail i telefon.

Ocena: 5/5
(głosy: 2)