Koszty sądowe w sprawach cywilnych o odszkodowanie

Koszty sądowe w sprawach cywilnych o odszkodowanie

Sprawy o odszkodowanie za wypadek drogowy stanowią faktycznie sprawy cywilne, czyli sprawy toczone z zakresu prawa cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych stanowią konieczność, aby mogło zostać wszczęte postępowanie sądowe w sprawie przeciwko ubezpieczycielowi.

Sprawy o odszkodowanie w związku z wypadkiem komunikacyjnym przeważnie dotyczą wysokich roszczeń. Z tego względu cena wszczęcia i prowadzenia sprawy sądowej przeciwko towarzystwu ubezpieczeń może również okazać się znaczącym obciążeniem finansowym dla osoby poszkodowanej.

Dla poszkodowanych, dochodzących swoich praw na drodze postępowania sądowego, często oznacza to konieczność długotrwałego oszczędzania przed wniesieniem powództwa, aby możliwe było rozpoczęcie postępowania sądowego.

Ile wynoszą koszty sądowe w sprawach cywilnych od pozwu o odszkodowanie?

Wszczęcie sprawy sądowej wiąże się z obowiązkiem pokrycia opłaty sądowej od pozwu. Zgodnie z prawem opłata sądowa zależna jest od wartości przedmiotu sporu, czyli kwoty jakiej dochodzimy od towarzystwa ubezpieczeń w pozwie.

Gdy roszczenie objęte pozwem jest niższe lub równe 20.000 zł opłata sądowa jest określana w oparciu o widełki wskazane w ustawie w sprawach cywilnych. Od roszczeń powyżej 20.000 zł należy uiścić opłatę stosunkową, która wynosi 5% wartości przedmiotu sporu.

Jak więc widać, już na początkowym etapie postępowania opłaty sądowe w sprawach cywilnych mogą stanowić wysoką należność. Przykładowo, przy roszczeniu o zapłatę 100.000 zł tytułem zadośćuczynienia koszt sądowy wyniesie 5.000 zł. W sytuacji, gdy towarzystwo ubezpieczeń nie wypłaci żadnych środków na etapie przedsądowym opłacenie pozwu może być trudne, a czasem niemożliwe.

Na jakie wydatki w toku sprawy należy być przygotowanym?

W sprawach o zadośćuczynienie do wymagających opłacenia kwot zalicza się również inne niż opłata sądowa należności. Na podstawowe opłaty w sprawach cywilnych składają się przede wszystkim zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego sądowego.

W zależności od stopnia skomplikowania sprawy, liczby biegłych czy ich specjalizacji, wysokość zaliczki może być zmienna. Sąd dopuszczając dowód z opinii biegłego zobowiązuje stronę wnioskującą o jej przeprowadzenie do wpłacenia zaliczki w określonym terminie. Kwota zaliczki przeważnie wynosi od 500 zł do 1000 zł.

Kolejną kategorię opłat sądowych w sprawach cywilnych stanowią kwoty za tłumaczenie dokumentów sporządzonych w języku obcym, a także należności związane z przeprowadzaniem innych dowodów – przykładowo dowodu z zeznań świadków.

Jako koszty sądowe w sprawach cywilnych wymienia się również te związane z przeprowadzeniem dowodu z zeznań świadka. Przykładowo takim wydatkiem może okazać kwota związana z przejazdem świadka na rozprawę, cena noclegu dla świadka czy utracony przez świadka zarobek w związku z uczestnictwem w rozprawie sądowej.

Reprezentacja przez pełnomocnika procesowego również posiada swoją cenę

Zgodnie z prawem, jeśli w imieniu strony występuje profesjonalny pełnomocnik procesowy – adwokat lub radca prawny – do kosztów postępowania sądowego zalicza się określone w przepisach prawa stawki minimalnego wynagrodzenia dla radcy prawnego lub adwokata. Sąd w wyroku określa w jakim zakresie konieczne jest pokrycie kosztów zastępstwa procesowego strony procesu przez adwokata lub radcę prawnego.

Kwota wynagrodzenia pełnomocnika procesowego ustalona zostaje w oparciu o – określone w rozporządzeniach dotyczących poszczególnych zawodów prawniczych – widełki kwotowe, zależne od wartości przedmiotu sporu danej sprawy.

Poza opłatami za czynności adwokata lub radcy prawnego jako niezbędne wydatki za postępowanie sądowe zalicza się opłatę skarbową od złożenia dokumentu pełnomocnictwa do akt sprawy sądowej. Obecnie opłata ta wynosi 17,00 zł.

Poza powyższymi jako koszty procesu można wymienić również inne wydatki. Przykładowo mogą należeć do nich kwoty za przejazd pełnomocnika procesowego na rozprawę, które w przypadku podróży samochodem ustalone zostają najczęściej w oparciu o tzw. “kilometrówkę”.

Kto ponosi opłaty za postępowanie w sądzie w razie wygranej?

Zgodnie z prawem strona przegrywająca sprawę sądową obowiązana jest zwrócić stronie wygrywającej celowe koszty postępowania sądowego, jakie strona ta poniosła w związku z wszczęciem sprawy. W sytuacji częściowej wygranej sąd rozdziela koszty w sprawach cywilnych proporcjonalnie do wygranej kwoty.

Koszty sądowe w sprawach cywilnych – czy można ich nie ponosić?

W sytuacji, gdy osoba poszkodowana nie może pokryć opłat sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub gdy ich poniesienie narazi ją na taki uszczerbek, sąd może zdecydować o zwolnieniu z opłat sądowych.

Brak możliwości poniesienia opłat sądowych musi być obiektywny. Osoba zainteresowana zwolnieniem z opłat sądowych powinna złożyć odpowiedni wniosek.

Na tym etapie sprawy sąd bada w posiadane oszczędności, majątek nieruchomy, źródła utrzymania osoby domagającej się  zwolnienia z kosztów procesu oraz stałe wydatki jej gospodarstwa domowego. Gdy majątek osoby poszkodowanej nie pozwala na poniesienie opłat sądowych, sąd może zwolnić tę osobę z obowiązku ponoszenia opłat za postępowanie sądowe w całości lub w części.

Uzyskanie zwolnienia z opłat sądowych w sprawach cywilnych nie stanowi prostej sprawy, ponieważ obowiązuje zasada, że taka możliwość zarezerwowana została na przypadki nadzwyczajne. Przeważnie więc w sprawach o zadośćuczynienie sądy zwalniają tylko w części z ponoszenia wydatków sądowych.

Umorzenie kosztów sądowych

W wyjątkowych sytuacjach, gdy przykładowo poszkodowany przegra sprawę sądową z ubezpieczycielem, sąd może również odstąpić od obciążania poszkodowanego kosztami procesu lub je umorzyć. W jaki jednak sposób koszty sądowe w sprawach cywilnych mogą zostać umorzone?

Wymaga to wykazania przez przegrywającego sprawę sądową, że ze względu na swoją sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów nie jest w stanie ich uiścić, a ściągnięcie należności pociągnęłoby wyjątkowo ciężkie skutki dla niego lub jego rodziny.

Wsparcie dla poszkodowanych w zakresie ponoszenia opłat sądowych w sprawach cywilnych

AUXILIA od 21 lat reprezentuje Klientów w sporach przeciwko towarzystwom ubezpieczeń. W zależności od wybranego wariantu umowy możemy pomóc osobom poszkodowanym w wypadkach w wyłożeniu niezbędnych wydatków związanych z postępowaniem sądowym w celu wszczęcia i prowadzenia sprawy sądowej przeciwko ubezpieczycielowi.

Dzięki wsparciu AUXILII nasi Klienci nie muszą obawiać się, że w trudnej sytuacji wywołanej wypadkiem komunikacyjnym ich budżety domowe lub oszczędności zostaną dodatkowo obciążone opłatami postępowania sądowego. Współpracujący z nami doświadczeni radcowie prawni i adwokaci indywidualnie analizują sprawy pod kątem zasadności wszczęcia postępowania sądowego, a także pomagają w sporządzeniu wniosków o zwolnienie z opłat sądowych. Wybierając AUXILIĘ nie musisz obawiać się dochodzenia swoich praw przed sądem.

Proponujemy atrakcyjne warunki umowy i gwarantujemy, że w zamian otrzymasz wsparcie osób, które od kilkunastu lat z sukcesami reprezentują Klientów AUXILII w sporach z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Zaufało nam już ponad 16000 Klientów.

Chcesz dochodzić odszkodowania przed sądem? Napisz:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie poprzez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty Auxilia S.A w zgodzie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką Prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail i telefon.

Ocena: 5/5
(głosy: 3)