Koszty sądowe w sprawach cywilnych o odszkodowanie

Koszty sądowe w sprawach cywilnych o odszkodowanie

Sprawy o odszkodowanie za wypadek drogowy stanowią faktycznie sprawy cywilne, czyli sprawy toczone z zakresu prawa cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych stanowią konieczność, aby mogło zostać wszczęte postępowanie sądowe w sprawie przeciwko ubezpieczycielowi.

Sprawy o odszkodowanie w związku z wypadkiem komunikacyjnym przeważnie dotyczą wysokich roszczeń. Z tego względu koszt wszczęcia i prowadzenia sprawy sądowej przeciwko towarzystwu ubezpieczeń może również okazać się znaczącym obciążeniem finansowym dla osoby poszkodowanej.

Pobierz Formularz Zgłoszenia Szkody – obrażenia ciała

Dla poszkodowanych, dochodzących swoich praw na drodze postępowania sądowego, często oznacza to konieczność długotrwałego oszczędzania przed wniesieniem powództwa, aby możliwe było rozpoczęcie postępowania sądowego.

Koszty sądowe w sprawach cywilnych – ile wynosi opłata sądowa od pozwu o odszkodowanie?

Wszczęcie sprawy sądowej wiąże się z obowiązkiem pokrycia opłaty sądowej od pozwu. Zgodnie z prawem opłata sądowa zależna jest od wartości przedmiotu sporu, czyli kwoty jakiej dochodzimy od towarzystwa ubezpieczeń w pozwie.

Gdy roszczenie objęte pozwem jest niższe lub równe 20.000 zł opłata sądowa jest określana w oparciu o widełki kwotowe wskazane w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Od roszczeń powyżej 20.000 zł należy uiścić opłatę stosunkową, która wynosi 5% wartości przedmiotu sporu.

Nie płać kosztów sądowych w sprawie o odszkodowanie!
Zadzwoń: 603 171 911!

Jak więc widać, już na początkowym etapie postępowania koszty sądowe w sprawach cywilnych mogą stanowić wysoką należność. Przykładowo, przy roszczeniu o zapłatę 100.000 zł tytułem zadośćuczynienia opłata sądowa wyniesie 5.000 zł. W sytuacji, gdy towarzystwo ubezpieczeń nie wypłaci żadnych środków na etapie przedsądowym opłacenie pozwu może być trudne, a czasem niemożliwe.

Pobierz Wzór Zgłoszenia Szkody – wypadek śmiertelny

Koszty postępowania sądowego – na jakie wydatki w toku sprawy należy być przygotowanym?

W sprawach o zadośćuczynienie do kosztów sądowych zalicza się również inne niż opłata sądowa należności. Na podstawowe koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się przede wszystkim zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego sądowego.

W zależności od stopnia skomplikowania sprawy, liczby biegłych czy ich specjalizacji, wysokość zaliczki może być zmienna. Sąd dopuszczając dowód z opinii biegłego zobowiązuje stronę wnioskującą o jej przeprowadzenie do wpłacenia zaliczki w określonym terminie. Kwota zaliczki przeważnie wynosi od 500 zł do 1000 zł.

Kolejną kategorię kosztów sądowych w sprawach cywilnych stanowią koszty tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym, a także koszty związane z przeprowadzaniem innych dowodów – przykładowo dowodu z zeznań świadków.

Jako koszty sądowe w sprawach cywilnych wymienia się również te związane z przeprowadzeniem dowodu z zeznań świadka. Przykładowo takim kosztem może okazać wydatek związany z przejazdem świadka na rozprawę, koszt noclegu dla świadka czy utracony przez świadka zarobek w związku z uczestnictwem w rozprawie sądowej.

Koszty reprezentacji przez pełnomocnika procesowego – co to takiego?

Zgodnie z prawem, jeśli w imieniu strony występuje profesjonalny pełnomocnik procesowy – adwokat lub radca prawny – do kosztów postępowania sądowego zalicza się określone w przepisach prawa stawki minimalnego wynagrodzenia dla radcy prawnego lub adwokata. Sąd w wyroku określa w jakim zakresie konieczne jest pokrycie kosztów zastępstwa procesowego strony procesu przez adwokata lub radcę prawnego.

Koszty wynagrodzenia pełnomocnika procesowego ustalane są w oparciu o określone w rozporządzeniach dotyczących poszczególnych zawodów prawniczych widełki kwotowe, zależne od wartości przedmiotu sporu danej sprawy.

Poza opłatami za czynności adwokata lub radcy prawnego jako niezbędne koszty postępowania sądowego zalicza się opłatę skarbową od złożenia dokumentu pełnomocnictwa do akt sprawy sądowej. Obecnie opłata ta wynosi 17,00 zł.

Poza powyższymi jako koszty rozprawy sądowej można wymienić również inne wydatki. Przykładowo mogą należ do nich koszty przejazdu pełnomocnika procesowego na rozprawę, które w przypadku podróży samochodem ustalone zostają najczęściej w oparciu o tzw. “kilometrówkę”.

Kto ponosi koszty postępowania sądowego w razie wygranej w sądzie?

Zgodnie z prawem strona przegrywająca sprawę sądową obowiązana jest zwrócić stronie wygrywającej celowe koszty postępowania sądowego, jakie strona ta poniosła w związku z wszczęciem sprawy. W sytuacji częściowej wygranej sąd rozdziela koszty sądowe w sprawach cywilnych proporcjonalnie do wygranej kwoty.

Koszty sądowe w sprawach cywilnych – czy można ich nie ponosić?

W sytuacji, gdy osoba poszkodowana nie może pokryć kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub gdy ich poniesienie narazi ją na taki uszczerbek, sąd może zdecydować o zwolnieniu z kosztów sądowych.

Brak możliwości poniesienia kosztów sądowych musi być obiektywny. Osoba zainteresowana zwolnieniem z kosztów sądowych powinna złożyć odpowiedni wniosek.

Na tym etapie sprawy sąd bada w posiadane oszczędności, majątek nieruchomy, źródła utrzymania osoby domagającej się  zwolnienia z kosztów sądowych oraz stałe wydatki jej gospodarstwa domowego. Gdy majątek osoby poszkodowanej nie pozwala na poniesienie kosztów sądowych, sąd może zwolnić tę osobę z obowiązku ponoszenia kosztów postępowania sądowego w całości lub w części.

Uzyskanie zwolnienia z kosztów sądowych w sprawach cywilnych nie stanowi prostej sprawy, ponieważ obowiązuje zasada, że taka możliwość zarezerwowana została na przypadki nadzwyczajne. Przeważnie więc w sprawach o zadośćuczynienie sądy zwalniają tylko w części z ponoszenia kosztów sądowych.

Umorzenie kosztów sądowych

W wyjątkowych sytuacjach, gdy przykładowo poszkodowany przegra sprawę sądową z ubezpieczycielem, sąd może również odstąpić od obciążania poszkodowanego kosztami sądowymi lub umorzyć koszty sądowe. W jaki jednak sposób koszty sądowe w sprawach cywilnych mogą zostać umorzone?

Wymaga to wykazania przez przegrywającego sprawę sądową, że ze względu na swoją sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów nie jest w stanie ich uiścić, a ściągnięcie należności pociągnęłoby wyjątkowo ciężkie skutki dla niego lub jego rodziny.

Wsparcie dla poszkodowanych w zakresie ponoszenia kosztów sądowych w sprawach cywilnych

AUXILIA od 19 lat reprezentuje Klientów w sporach przeciwko towarzystwom ubezpieczeń. W zależności od wybranego wariantu umowy możemy pomóc osobom poszkodowanym w wypadkach w wyłożeniu niezbędnych kosztów sądowych w celu wszczęcia i prowadzenia sprawy sądowej przeciwko ubezpieczycielowi.

Dzięki wsparciu AUXILII nasi Klienci nie muszą obawiać się, że w trudnej sytuacji wywołanej wypadkiem komunikacyjnym ich budżety domowe lub oszczędności zostaną dodatkowo obciążone kosztami postępowania sądowego. Współpracujący z nami doświadczeni radcowie prawni i adwokaci indywidualnie analizują sprawy pod kątem zasadności wszczęcia postępowania sądowego, a także pomagają w sporządzeniu wniosków o zwolnienie z kosztów sądowych. Wybierając AUXILIĘ nie musisz obawiać się dochodzenia swoich praw przed sądem.

Proponujemy atrakcyjne warunki umowy i gwarantujemy, że w zamian otrzymasz wsparcie osób, które od kilkunastu lat z sukcesami reprezentują Klientów AUXILII w sporach z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Zaufało nam już 15000 Klientów.

Chcesz dochodzić odszkodowania przed sądem? Napisz:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie poprzez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty Auxilia S.A w zgodzie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką Prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail i telefon.

Ocena: 5/5
(głosy: 3)