Postępowanie sądowe to dobra odpowiedź na zbyt niskie odszkodowanie od ubezpieczyciela

Postępowanie sądowe to dobra odpowiedź na zbyt niskie odszkodowanie od ubezpieczyciela

W razie niezadowalającego rozstrzygnięcia sprawy przez towarzystwo ubezpieczeń istnieje kilka dróg kontynuowania sprawy. W niniejszym artykule omawiamy postępowanie sądowe przeciwko towarzystwu ubezpieczeń w sprawie o odszkodowanie związane z wypadkiem komunikacyjnym.

Pobierz Formularz Zgłoszenia Szkody – obrażenia ciała

Sprawa sądowa – jak wygląda postępowanie przed sądem w praktyce?

Po wyczerpaniu możliwości, jakie niesie ze sobą postępowanie przedsądowe, kolejnym sposobem na uzyskanie odpowiedniej kwoty odszkodowania jest skierowanie sprawy na drogę sądową.

Postępowanie sądowe rozpoczyna się od skonstruowania pozwu. Przepisy o postępowaniu cywilnym wymuszają zachowanie odpowiedniej formy tego pisma oraz wskazują na konieczne elementy, z których pozew musi się składać.

Planujesz rozpocząć sprawę sądową o swoje odszkodowanie?
Zadzwoń: 603 171 911!

Złożenie pozwu do postępowania sądowego nie należy do najprostszych czynności

Do jednego z najważniejszych wymogów formalnych związanych ze złożeniem pozwu, należy wskazanie wartości przedmiotu sporu, czyli upraszczając sumy pieniężnej, której dochodzimy przed sądem od towarzystwa ubezpieczeń. Wskazując wartość przedmiotu sporu konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności, gdyż przykładowo zażądanie zbyt wysokiej kwoty, odbiegającej od przyjmowanych zwykle przez sądy w podobnych sprawach, może doprowadzić do częściowej przegranej sprawy sądowej.

Pobierz Wzór Zgłoszenia Szkody – wypadek śmiertelny

Najważniejszym skutkiem przegranej w postępowaniu sądowym jest obowiązek poniesienia kosztów procesu w zakresie, w jakim roszczenie nie zostało przez sąd uznane za zasadne. Zażądanie zbyt wysokiej kwoty odszkodowania może doprowadzić więc do poniesienia dotkliwej straty, niekiedy przewyższającej wartość zasądzonego przez sąd odszkodowania. Z tego powodu warto zwrócić się o pomoc adwokata albo radcy prawnego posiadającego doświadczenie w sprawach o odszkodowania za wypadki komunikacyjne. Specjalista pomoże precyzyjnie określić kwotę, o jaką możesz walczyć przed sądem.

Pozew, poza wymogami formalnymi i opisem sytuacji faktycznej (uzasadnieniem), powinien zawierać również wnioski dowodowe. Wymóg ten wynika z podstawowych zasad prawa cywilnego – to właśnie na osobie składającej pozew do sądu ciąży obowiązek udowodnienia faktów, z których zostaną wywiedzione określone skutki. W sprawach wypadkowych będzie to przede wszystkim konieczność wykazania szkody.

Należy zebrać odpowiednie dowody w sprawie sądowej

Pomocne w tym przypadku będą dowody z opinii biegłych sądowych, dokumentów, zeznań świadków czy przesłuchania stron. Aby możliwe było przeprowadzenie dowodu przez sąd konieczne jest zgłoszenie w piśmie lub na rozprawie odpowiedniego wniosku dowodowego. Konstrukcja wniosku dowodowego opiera się na precyzyjnym wskazaniu środka dowodowego (np. dokumentu) oraz określeniu tezy dowodowej (jakie fakty i okoliczności dany dowód ma potwierdzić).

Wnioski dowodowe, które nie odpowiadają powyższym wymogom sąd może pominąć, co niekiedy wiąże się z dotkliwymi konsekwencjami w postaci niewykazania istotnych dla nas okoliczności w toku postępowania sądowego, a co za tym idzie zasądzenia mniejszego odszkodowania przez sąd.

Postępowanie sądowe – złożyliśmy pozew, czekamy na odpowiedź, następnie składamy ewentualną replikę

Po złożeniu w sądzie poprawnego pod względem formalnym pozwu, sąd przesyła jego odpis wraz z załącznikami do towarzystwa ubezpieczeń – pozwanego. Na tym etapie sprawy inicjatywę przejmuje towarzystwo ubezpieczeń, które składa kolejne pismo – odpowiedź na złożony przez nas pozew. W takim piśmie towarzystwo ubezpieczeń wskazuje argumenty oraz wnioski dowodowe, które zmierzają do wykazania, że nie mamy prawa do odszkodowania lub żądamy zbyt wysokiej kwoty.

Odpowiedź na pozew może wzbudzić wątpliwości sądu co do zgłoszonych żądań w pozwie. Z tego powodu zalecane jest złożenie pisma odnoszącego się do treści odpowiedzi na pozew – repliki. Skonstruowanie takiego pisma może znacząco wpłynąć na przyspieszenie rozpoznania sprawy, gdyż nie będzie konieczności odnoszenia się do podniesionych przez towarzystwo ubezpieczeń kwestii w toku rozprawy.

Po złożeniu repliki na odpowiedź na pozew przeważnie kończy się etap pisemny postępowania sądowego i należy oczekiwać na wyznaczenie przez sąd terminu rozprawy. Sąd pisemnie zawiadamia o dacie, godzinie oraz miejscu rozprawy.

Jak wygląda rozprawa sądowa? Co dzieje się na sali rozpraw?

Sąd kieruje przebiegiem rozprawy, wysłuchuje oświadczeń i wniosków stron, swoimi postanowieniami dopuszcza lub pomija wnioski dowodowe zgłoszone przez strony w pismach lub w trakcie rozprawy, przeprowadza dowody. Sąd może prosić o udzielenie szerszych informacji bądź sprecyzowanie zgłoszonych wniosków. Sąd również przesłuchuje świadków oraz strony.

Sprawa sądowa nie zostanie zakończona na pierwszej rozprawie

Zasadą jest, żeby sąd w toku postępowania sądowego zmierzał do jak najszybszego zakończenia sporu. Niemniej jednak sprawy o odszkodowanie związane z wypadkami komunikacyjnymi należą do skomplikowanych i na tyle złożonych, że wymagają przeprowadzenia wielu dowodów. W efekcie bardzo rzadko zdarza się, aby sąd wydał wyrok już na pierwszej rozprawie. Z tego powodu tego typu sprawy sądowe przeważnie zostają rozpatrzone w toku wielu odrębnych terminów rozpraw.

Czy muszę przyjeżdżać na każdą rozprawę sądową do siedziby sądu?

Podczas postępowania sądowego sąd ma dwie drogi informowania stron o wyznaczeniu terminu rozprawy. Sąd zawiadamia strony o rozprawie bądź wzywa do je osobistego stawiennictwa.

W sytuacji, gdy sąd zawiadamia stronę o terminie, nie ma obowiązku stawiennictwa na rozprawie, niemniej jednak w dalszym ciągu mamy prawo na rozprawie się pojawić. Często zdarza się, że podczas takich rozpraw sąd podejmuje decyzje co do wniosków dowodowych zawartych w pozwie czy odpowiedzi na pozew, na które warto reagować natychmiast.

W tym może pomóc profesjonalny pełnomocnik procesowy – adwokat lub radca prawny, który zawodowo zajmuje się reprezentowaniem klientów w postępowaniu sądowym. Obecność pełnomocnika procesowego może przyspieszyć sprawę – przykładowo sąd nie będzie zmuszony wzywać Ciebie pisemnie do sprecyzowania okoliczności wskazanych w pozwie, ponieważ Twój pełnomocnik będzie mógł zrobić to ustnie do protokołu na rozprawie.

W razie otrzymania z sądu wezwania na rozprawę obowiązkowo musisz stawić się w wyznaczonym przez sąd czasie na sali rozpraw. W razie wezwania na rozprawę sądową obecność strony jest dla sądu niezbędna – najczęściej strona będzie na tym terminie zeznawać.

Czym są zeznania podczas postępowania sądowego? Jak się do nich przygotować i jak odpowiadać na zadane pytania?

Sprawa sądowa o odszkodowanie czy zadośćuczynienie z wypadku komunikacyjnego najczęściej wymaga dowodu z zeznań świadków oraz z przesłuchania stron. Zeznania w postępowaniu sądowym to nic innego, jak odpowiedzi na zadawane przez sąd lub strony pytania. Świadek czy powód, którzy będą zeznawać przed sądem, powinni dokładnie przygotować się do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Warto pamiętać, że możemy zostać zobligowani do składania zeznań po przyrzeczeniu mówienia wyłącznie prawdy. Składanie fałszywych zeznań wiąże się natomiast z odpowiedzialnością karną.

Bardzo często to właśnie od tych odpowiedzi zależy wynik postępowania sądowego. To właśnie świadek może swoimi zeznaniami opisać stan psychiczny osoby, która straciła w wypadku najbliższych, a sam powód najlepiej może przedstawić sądowi ból, cierpienie, rezygnację, które odczuwa z uwagi na doznane w wypadku komunikacyjnym obrażenia ciała.

W celu przygotowania się do udzielenia odpowiedzi na pytania sądu lub pozwanego, należy przede wszystkim dokładnie przypomnieć sobie okoliczności sprawy przytoczone w pozwie. Najistotniejszym elementem zeznań dla sądu jest konfrontowanie odpowiedzi na zadane pytania z resztą dowodów i zeznaniami innych osób.

Podczas przygotowań do rozprawy sądowej, warto sięgnąć po pomoc do profesjonalnych pełnomocników

Towarzystwa ubezpieczeń zawsze korzystają z pomocy profesjonalistów, adwokatów czy radców prawnych, którzy latami uczą się zadawać odpowiednie pytania na rozprawach sądowych. Pytania mogą okazać się nieprzyjemne, mogą sugerować brak doznania szkody w wypadku drogowym czy brak jakichkolwiek więzi między stroną, a zmarłym bliskim. Dlatego też należy być gotowym na udzielenie właściwych odpowiedzi, nawet na te najmniej przyjemne pytania, przez które jesteśmy zmuszeni wrócić do najtrudniejszych chwil naszego życia.

Przygotowanie do rozprawy sądowej nie może trwać jedynie chwili, wymaga określenia pytań, które może zadać nasz przeciwnik oraz jakie mogą interesować sąd. Dlatego, żeby przygotować się do składania zeznań, warto zwrócić się o pomoc do profesjonalisty, który posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych.

W zależności od rodzaju sprawy sądowej (zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej albo odszkodowanie za obrażenia doznane w wypadku komunikacyjnym) w odpowiedziach należy skupić się na różnych kwestiach. Dochodząc odszkodowania za doznane obrażenia ciała musimy między innymi opisać naszą aktywność zawodową przed wypadkiem, nasze hobby, stopień odczuwanego bólu i ograniczenia, które towarzyszą nam od wypadku. W sprawie o zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej musimy w odpowiedziach wskazywać w szczególności na wyjątkowość więzi łączącej nas ze zmarłą osobą oraz na skutki śmierci tej osoby dla naszej psychiki czy sytuacji życiowej.

Postępowanie sądowe to skuteczny, ale bardzo sformalizowany sposób uzyskania odszkodowania

Postępowanie sądowe stanowi o wiele bardziej sformalizowany sposób dochodzenia roszczeń, niż likwidacja szkody przez towarzystwo ubezpieczeń. Sprawa sądowa wymaga znajomości przepisów prawa cywilnego, doświadczenia oraz odpowiedniego przygotowania się do udziału w rozprawie sądowej.

Auxilia od 19 lat reprezentuje Klientów w sprawach sądowych. Współpracujący z nami doświadczeni radcowie prawni i adwokaci wspierają naszych Klientów od samego początku postępowania sądowego – konstruują pozwy, określają wysokość dochodzonych przed sądem roszczeń, występują w imieniu Klientów na rozprawach sądowych, przygotowują materiały w celu przygotowania się do udziału w rozprawie sądowej czy do złożenia zeznań.

Jeśli planujesz wszcząć postępowanie sądowe w swojej sprawie zapraszamy do kontaktu. Proponujemy atrakcyjne warunki umowy i gwarantujemy, że w zamian otrzymasz wsparcie profesjonalistów, którzy od kilkunastu lat z sukcesami reprezentują Klientów Auxilii przed sądami w całej Polsce. Zaufało nam już 15 000 Klientów.

Rozważasz wszczęcie postępowania sądowego? Napisz:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie poprzez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty Auxilia S.A w zgodzie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką Prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail i telefon.

Ocena: 5/5
(głosy: 2)