Odszkodowanie za złamany nos w wypadku drogowym

Odszkodowanie za złamany nos w wypadku drogowym

Osoby poszkodowane w wyniku wypadków drogowych doznają odnieść różnego rodzaju uszczerbków na zdrowiu. Zarówno poważnych, takich jak złamanie z przemieszczeniem, utratę zębów, zmiażdżenie organów wewnętrznych, jak i mniej poważnych, do których możemy zaliczyć złamanie palca u ręki bądź nogi czy właśnie złamanie nosa. W powszechnym przekonaniu te mniej poważne obrażenia ciała są postrzegane przez osoby poszkodowane jako nie wymagające rekompensaty. Otóż, takie założenie jest błędne. Należy podkreślić, że każdy ból i cierpienie powinny zostać wynagrodzone pokrzywdzonym w wypadkach. Dlatego w niniejszym artykule omawiamy szczegółowo, jak otrzymać zadośćuczynienie i odszkodowanie za złamany nos.

Od czego zależy wysokość odszkodowania za złamany nos?

Oczywistym jest, że wysokość roszczenia zależy od tego, jakich negatywnych konsekwencji doznaliśmy podczas wypadku drogowego. Na najniższe świadczenia mogą liczyć osoby, które doznały uszkodzenia nosa, ale zachowały możliwość swobodnego oddychania. Natomiast na wyższe mogą liczyć poszkodowani, których obrażenia są znacznie poważniejsze, na przykład utraciły możliwość rozpoznawania zapachów czy nawet w wyniku wypadku utraciły w ogóle nos.

Złamany nos – odszkodowanie a zadośćuczynienie. W czym tkwi różnica?

Zanim przejdziemy do omówienia szczegółów, pamiętajmy o jednej bardzo ważnej kwestii. Otóż, co prawda tytuł niniejszego wpisu mówi o odszkodowaniu, jednak należy zdawać sobie sprawę, że z formalnego punktu widzenia, chodzi tu zarówno o odszkodowanie, jak i o zadośćuczynienie. W potocznym języku najczęściej termin zadośćuczynienie traktuje się jako synonim pojęcia odszkodowanie, podczas gdy w nomenklaturze prawniczej oba terminy znaczą coś innego.

Zadośćuczynienie stanowi taką kompensację pieniężną, która ma załagodzić „ból i cierpienie” jakiego doznaliśmy na skutek odniesienie obrażeń ciała oraz jego następstw. I tak, proces leczenia może okazać się bolesny (zabiegi, rehabilitacja), może się utrzymywać bolesność miejsca, w którym doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu w określonym czasie.

Natomiast odszkodowanie ma nam wynagrodzić to, co wydatkowaliśmy w związku z doznanymi obrażeniami, np. koszty leków, koszty wizyt u lekarza itd.  Inaczej mówiąc, zadośćuczynienie dotyczy elementów niematerialnych naszej szkody, a odszkodowanie ma na celu naprawienie szkody w sferze materialnej.

Jak określa się wysokość odszkodowania za złamany nos?

Pomocny w kwestii określenia stopnia uszczerbku za złamany nos będzie załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 954 z późn. zm.), który zawiera tabele wskazujące minimalny i maksymalny poziom uszczerbku na zdrowiu w danym schorzeniu.

Ile procent uszczerbku za złamanie nosa?

Dla omawianego tematu interesujący w tej tabeli będzie punkt 20 zatytułowany „Uszkodzenia nosa”. Maksymalny procent uszczerbku wynosi w tym przypadku 30% i jest on zarezerwowany dla całkowitej utraty nosa. Ktoś może postawić pytanie, po co nam wiedza na temat procentowego uszczerbku na zdrowiu? Otóż, im wyższy uszczerbek na zdrowiu, tym większa kwota przyznanego zadośćuczynienia.

Jak wygląda procedura ustalająca poziom uszczerbku na naszym zdrowiu?

Biegły lekarz oceniający poziom uszczerbku na zdrowiu, weźmie pod uwagę złożoność obrażeń nosa, czy zostały naruszone nerwy odpowiedzialne za odczuwanie zapachów, czy w przyszłości obrażenia będą rzutowały koniecznością podjęcia zabiegów operacyjnych, czy będą zaburzały oddychanie itp.

W przypadku sporu sądowego, sąd może rozważać inne czynniki. Chodzi między innymi o oszpecenie twarzy na skutek obrażeń nosa czy wiek osoby, która doznała obrażeń. Wszystkie te kwestie będą miały przełożenie na rozmiar wypłaconego zadośćuczynienia.

Jakich świadczeń mogę domagać się od sprawcy oprócz zadośćuczynienia?

Poza zadośćuczynieniem za złamany nos, osoba poszkodowana w wypadku może również domagać się od sprawcy odszkodowania m.in. za utracony dochód, koszty jakie poniosła w związku z leczeniem (np. koszty prywatnych wizyt, koszty leków) oraz koszty rehabilitacji. W tych ramach ujmiemy również koszty dojazdu na wizyty lekarskie bądź do aptek.

Trzeba bowiem pamiętać, że osoba odpowiedzialna za nasz uszczerbek na zdrowiu jest zobowiązana do pokrycia wszelkich negatywnych następstw, jakie wystąpiły u nas w związku ze złamaniem nosa podczas wypadku. Chodzi tu zarówno o następstwa materialne, czyli kwoty, które wydaliśmy w związku z leczeniem, jak i następstwa niematerialne, czyli ból i cierpienie związane z doznanymi obrażeniami.

Co powinna zrobić osoba, która doznała złamania nosa w wypadku drogowym?

Jeśli doszło do wypadku lub kolizji drogowej, to powinno się albo wezwać policję, albo w miarę możliwości spisać ze sprawcą zdarzenia drogowego oświadczenie o przyjęciu przez niego odpowiedzialności za zdarzenie szkodowe. W gruncie rzeczy najbardziej potrzebna informacja, jaka powinna interesować poszkodowanego, to numer rejestracyjny pojazdu sprawcy.

Dzięki tym danym będziemy mogli uzyskać informację o tym, czy sprawca miał w czasie zdarzenia drogowego wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC. Informację taką otrzymamy również w jednostce policji w razie wezwania przez funkcjonariuszy policji. W takim przypadku policja wyda nam notatkę służbową, w której zostanie określone, kto był sprawcą oraz gdzie znajdował się ubezpieczony pojazd sprawcy.

Kiedy dowiemy się, który zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty świadczenia, powinniśmy zgłosić do niego szkodę. Obecnie możemy uczynić to elektronicznie przez odpowiedni formularz kontaktowy najczęściej zamieszczony na stronie internetowej danego ubezpieczyciela. Możemy szkodę (krzywdę) również zgłosić telefonicznie. Najczęściej po zgłoszeniu szkody otrzymamy e-mailem lub pocztą tradycyjną przyjęcie zgłoszenia szkody wraz z prośbą o przesłanie stosownych informacji (np. druk zgłoszenia szkody, dokumentacja medyczna, notatka policyjna itp.).

Prawa i obowiązki poszkodowanego

Pamiętajmy, że jako osoby poszkodowane mamy obowiązek współdziałania z ubezpieczycielem w toku postępowania likwidacyjnego, a co za tym idzie musimy pracownikom towarzystwa ubezpieczeń udzielać stosownych informacji oraz stawiać się na wizyty u lekarzy „orzeczników” pracujących dla ubezpieczycieli.

W przypadku doznanych obrażeń, pamiętajmy o tym, żeby kompletować wszelką dokumentację medyczną. Trzeba zdawać sobie sprawę, że dostęp do dokumentacji medycznej jest prawem pacjenta, a obowiązkiem placówki medycznej jest tych informacji udzielić (art. 27 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1127 z późn. zm.). Dlatego też śmiało możemy żądać kopii dokumentacji medycznej bądź sami możemy wykonać jej fotokopie.

Co powinieneś zrobić, żeby uzyskać wysokie roszczenie za doznaną szkodę?

Jeśli liczysz na wysokie świadczenie ze strony towarzystwa ubezpieczeń w przypadku złamania nosa, do Twoich kluczowych zadań będzie należało zgromadzenie materiału dowodowego oraz zweryfikowanie stanowiska ubezpieczyciela. Oczywiście w przypadku jakichkolwiek wątpliwości powinieneś się skontaktować z profesjonalną firmą odszkodowawczą, która zajmie się wszelkimi formalnościami i kontaktami z ubezpieczycielem oraz poprowadzi od początku do końcu proces likwidacji szkody aż do uzyskania satysfakcjonującego dla osoby poszkodowanej zadośćuczynienia bądź odszkodowania za złamany nos.

Chcesz otrzymać odszkodowanie za złamany nos w wypadku? Napisz:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie poprzez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty Auxilia S.A w zgodzie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką Prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail i telefon.

Ocena: 4.9/5
(głosy: 45)