Jak zmienić ubezpieczyciela w trakcie trwania polisy OC?

Jak zmienić ubezpieczyciela w trakcie trwania polisy OC?

Rynek ubezpieczeń stanowi wyjątkowo konkurencyjną branżę, ponieważ o nasze składki bije się kilkadziesiąt podmiotów, które kuszą swoich klientów coraz to bardziej atrakcyjnymi warunkami. I choć na ogół zmiany ubezpieczyciela polisy OC dokonujemy niechętnie, może okazać się – czy to na skutek reklamy, czy rozmowy ze znajomymi bądź rodziną – że inny ubezpieczyciel ma dla nas znacznie lepszą ofertę, niż ten, z którego usług korzystamy. Naturalną konsekwencją takiego stanu rzeczy jest chęć zmiany aktualnie obowiązującej umowy. Jak to zrobić w zgodzie z obowiązującym prawem?

Czy w każdej chwili można zmienić ubezpieczenie OC?

Oczywiście, choć nie jest to uzależnione wyłącznie od naszego kaprysu. Nie mamy w tej decyzji pełnej swobody, gdyż ustawodawca dąży do zminimalizowania udziału w ruchu drogowym pojazdów, które nie mają obowiązkowego ubezpieczenia. Gdyby tych ograniczeń nie było, to ryzyko, że niektórzy kierowcy zrezygnowaliby ze swoich polis bez zawarcia innej, byłoby zbyt wysokie. Przyjęto zatem pewne ograniczenia, które jednocześnie stanowią zamknięty katalog sytuacji, w których możemy zrezygnować z zawartej przez nas polisy OC. Choć nasza pozycja ograniczona jest pewnymi ramami prawnymi, nie oznacza to wcale, że zmiana ubezpieczyciela jest skomplikowana. Pokażemy, jak przeprowadzić ten proces krok po kroku.

Kiedy można zmienić ubezpieczyciela a wraz z nim polisę OC?

Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152 ze zm.) przewiduje możliwość rezygnacji z obowiązującego ubezpieczenia OC w trzech przypadkach:

  1. Przed końcem okresu, na jaki obowiązuje aktualna polisa (tj. najpóźniej 1 dzień przed jego upływem).
  2. Po zakupie używanego samochodu, który jest już objęty ubezpieczeniem zawartym przez sprzedającego.
  3. Po zawarciu nowej umowy o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przy jednoczesnym braku wypowiedzenia umowy „starej” (tj. przy posiadaniu podwójnego OC).

Wypowiedzenie ubezpieczenia OC przed końcem polisy

Wszystkie powyższe sytuacje bezpośrednio dotykają codzienności każdego kierowcy. W pierwszym przypadku wypowiadamy umowę wraz z końcem jej obowiązywania, albowiem na podstawie art. 28 wspomnianej ustawy, raz zawarta umowa o ubezpieczenie OC ulega automatycznemu przedłużeniu, o ile ubezpieczony nie powiadomi zakładu o swoim wypowiedzeniu. Faktycznie więc wypowiedzenie umowy OC na tej podstawie jest nie tyle jej zerwaniem, co oświadczeniem o braku woli jej kontynuowania.

Pamiętajmy jednak o bardzo ważnej kwestii: nowa umowa ubezpieczeniowa musi zostać najpóźniej zawarta w ostatnim dniu obowiązywania starej umowy! Konsekwencje jazdy bez ważnej polisy OC mogą być bardzo dotkliwe. Przede wszystkim w takiej sytuacji kierowca ryzykuje przyjęcie całej odpowiedzialności cywilnej za ewentualne zdarzenie na siebie (co może prowadzić do bardzo wysokiego zadłużenia). Poza tym jazda bez ważnego OC jest karana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny mandatem opłatą karną, która w przypadku samochodów osobowych wynosi od kilkuset do kilku tysięcy złotych, w zależności od rodzaju pojazdu oraz długości okresu pozostawania bez ubezpieczenia!

Zmiana ubezpieczyciela OC po zakupie używanego auta

Druga sytuacja zdaje się najbardziej oczywista, ponieważ przesłanki do nabycie nowej polisy OC zostają spełnione, kiedy nabywasz używane auto z jeszcze obowiązującą polisą, ale nie chcesz korzystać z usług ubezpieczyciela, który ją wystawił. W takiej sytuacji przez cały czas trwania tej polisy, możesz ją wypowiedzieć, zgodnie z art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Wypowiedzenie polisy OC po automatycznym przedłużeniu

Także trzeci scenariusz nie powinien budzić większych wątpliwości. Można sobie wyobrazić, że zapomniałeś lub nie wiedziałeś o tym, że polisa OC ulega automatycznemu przedłużeniu. W związku z tym na własną rękę zawarłeś umowę z innym ubezpieczycielem i oczywiście zapłaciłeś składkę. Czy oznacza to, że jesteś skazany na zapłatę dwóch pełnych składek? Na całe szczęście nie, ponieważ wówczas wystarczy wypowiedzieć umowę zawartą ze „starym” ubezpieczycielem. Unikniesz wtedy obowiązku opłaty składki za pełen rok ochrony. Pamiętajmy jednak, że ubezpieczyciel może zażądać opłaty w wysokości proporcjonalnej do czasu trwania przedłużonej umowy.

Jak wypowiedzieć umowę o ubezpieczenie OC?

Proces zmiany ubezpieczenia nie jest na szczęście bardzo sformalizowany,. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy można złożyć w postaci dokumentu, na podstawie którego można ustalić osobę składającą oświadczenie. Teoretycznie można więc skutecznie wypowiedzieć umowę poprzez złożenie oświadczenia w formie wiadomości e-mail czy SMS.

My jednak proponujemy dokonanie wypowiedzenia OC w tradycyjnej formie – listu poleconego. Takie rozwiązane jest bardziej korzystne z dwóch względów: po pierwsze dzięki wysłaniu wypowiedzenia w formie listu poleconego posiadamy dowód złożenia wypowiedzenia oraz możemy sprawdzić, czy wypowiedzenie faktycznie wpłynęło do zakładu ubezpieczeń. Po drugie zaś, w przypadku nadania oświadczenia o wypowiedzeniu ubezpieczenia listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej, za datę złożenia oświadczenia uważa się nadanie oświadczenia w placówce pocztowej (art. 18 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).

Swoje oświadczenie można sporządzić własnoręcznie bądź na komputerze, lecz w obu przypadkach pamiętaj o wskazaniu przyczyny wypowiedzenia (czyli jednej z trzech powyższych sytuacji, które omówiliśmy powyżej) i złożeniu pod swoim oświadczeniem własnoręcznego podpisu.

Pamiętaj, że im bardziej przejrzyste i czytelne będzie twoje pismo, tym mniejsze szanse wystąpienia jakichś komplikacji. Oprócz danych osobowych właściciela (bądź współwłaścicieli) pojazdu, numeru polisy, którą wypowiadasz, zawrzyj w swoim oświadczeniu informacje, które pomogą szybko zlokalizować twój pojazd w bazie danych – przede wszystkim numer rejestracyjny samochodu, jego markę oraz model.

Gotowe oświadczenie możesz przekazać ubezpieczycielowi również osobiście, czyli podczas wizyty w placówce bądź u agenta twojej firmy ubezpieczeniowej.

Więcej o zmianie ubezpieczyciela przeczytasz w artykule: https://mubi.pl/poradniki/wypowiedzenie-oc/

Autor artykułu: 

Jak zmienić ubezpieczyciela w trakcie trwania polisy OC?
Ocena: 4.6/5
(głosy: 11)