Odmowa wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń – co dalej?

Odmowa wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń - co dalej?

Po otrzymaniu zgłoszenia o powstałej szkodzie, ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania. Zdarza się jednak, że zamiast informacji o uznaniu naszych żądań i wysokości kwoty przeznaczonej do zapłaty, otrzymujemy po tym terminie decyzję odmowną. Czy odmowa wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń zamyka nam drogę do otrzymania należnych nam pieniędzy?

Oczywiście nie. Poszkodowanym przysługuje kilka możliwości podważenia wydanej przez ubezpieczyciela decyzji.

W razie odmowy wypłaty odszkodowania można złożyć reklamację

W przypadku, kiedy dojdzie do odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową, w pierwszej kolejności warto skorzystać z możliwości reklamacji, a więc odwołania, które regulują wewnętrzne przepisy zakładu ubezpieczeń. Jest to najmniej konfliktowa droga, lecz należy pamiętać, że ze względu na jej charakter – zwykle także i najmniej skuteczna, ponieważ odwołanie również podlega rozpatrzeniu tylko przez ubezpieczyciela.

Warto mieć na uwadze, że nasza reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez ubezpieczyciela – wyjątkiem są sprawy skomplikowane, których nie sposób rzetelnie ocenić w niespełna miesiąc. Na rozpatrzenie reklamacji dotyczącej takich szkód ustawa przewiduje termin 60 dni, przy czym zakład ubezpieczeń ma bezwzględny obowiązek poinformowania nas o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą być ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Przekroczenie wskazanych terminów równoznaczne jest z uznaniem reklamacji w całości, więc jeśli decyzja nie zostanie wydana w terminie przewidzianym przez ustawę, otrzymamy kwotę, której żądaliśmy w naszym odwołaniu.

Odmowa wypłaty odszkodowania i co dalej? Skarga do Rzecznika Finansowego!

Innym sposobem dochodzenia naszych praw jest złożenie na ubezpieczyciela skargi do Rzecznika Finansowego. Jest to specjalny organ administracji państwowej, do którego zakresu obowiązków należy m. in. rozpatrywanie skarg od konsumentów oraz uczestnictwo w procesie polubownego rozwiązywania sporów.

Po otrzymaniu skargi, Rzecznik Finansowy zobowiązany jest do wyjaśnienia, czy odmowa wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową jest zasadna i czy w opisywanym przez skarżącego przypadku doszło do naruszenia prawa. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Rzecznik Finansowy jest uprawniony m. in. do nałożenia na dany podmiot wysokich kar – nawet do 100 tys. złotych.

Odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela – rozwiązania polubowne

Kiedy poszkodowanego spotka odmowa wypłaty odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeń, to warto rozważyć opcje polubowne. Należą do nich takie działania, jak: skierowanie sprawy do mediacji, sądowe zawezwanie do próby ugodowej czy złożenie sprawy do rozstrzygnięcia przed sądem polubownym. Choć powyższe instytucje mogą brzmieć poważnie, mają one nadal charakter polubowny, tzn. poszukiwanie rozwiązania odbywa się w drodze negocjacji, a nie prawdziwego sporu.

Powyższe działania często kończą się zawarciem ugody z zakładem ubezpieczeń – lecz musimy być ostrożni przy jej zawieraniu. Choć stanowi ona wygodny i niekonfliktowy sposób zakończenia sporu, warto uważać, aby nie dać się zbyt pochopnie skusić wizją stosunkowo szybkiej wypłaty, gdyż kwota stanowiąca treść ugody może być niższa, niż ta, która faktycznie się nam należała. Zawarta ugoda może przekreślić bowiem możliwość późniejszego dochodzenia jakichkolwiek dalszych roszczeń, jeśli tak będą brzmiały jej postanowienia.

Odmowa wypłaty odszkodowania – droga sądowa

Wreszcie, należy wspomnieć o możliwości wystąpienia z powództwem do sądu. Stosunek, jaki łączy nas z zakładem ubezpieczeń, powstaje poprzez zawarcie umowy, zatem sposób jej wykonania przez strony może podlegać ocenie przez sądy powszechne. Spór sądowy jest najbardziej „konfliktowym” rozwiązaniem sprawy, który może budzić pewne obawy ubezpieczonych – zwłaszcza tych, którzy dotychczas stronili od kontaktów z wymiarem sprawiedliwości. Musimy pamiętać jednak, że w sytuacjach, w których ubezpieczyciel nie uznaje swojej odpowiedzialności w żadnej części, kwestionuje przebieg zdarzenia czy udział w nim konkretnych osób, jest to najczęściej jedyna droga.

Do kogo się zwrócić, kiedy spotka nas odmowa wypłaty odszkodowania?

Jak widać, po przytoczonych wyżej rozwiązaniach, kiedy spotka nas odmowa wypłaty odszkodowania, mamy wiele potencjalnych dróg działania. Tak dużo różnych możliwości w zakresie dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela może przysporzyć trudności w decyzji co do podjętych przez nas kroków. W każdej sytuacji warto zasięgnąć pomocy prawnika, który na podstawie zgromadzonych przez nas danych oceni, którą drogą należy podążać, aby możliwie szybko i skutecznie doprowadzić do najkorzystniejszego dla nas rozstrzygnięcia.

Z udaniem się do profesjonalnego pełnomocnika nie należy jednak zwlekać zbyt długo – roszczenia w stosunku do zakładu ubezpieczeń ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od chwili zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela przerywa bieg tego terminu, ale zaczyna on biec od nowa z chwilą otrzymania przez nas decyzji ubezpieczyciela. Po otrzymaniu tej informacji, bieg terminu ponownie ulega przerwaniu z każdą dokonaną przez nas czynnością przed sądem, innym organem powołanym do rozpoznania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym.

Aplikant adwokacki
kancelarii LEXBRIDGE
Maciej Sobczak

Odmowa wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń – co dalej?
Ocena: 3.7/5
(głosy: 6)