Zasiłek pogrzebowy w sprawach o odszkodowanie powypadkowe – zasady rozliczania

Zasiłek pogrzebowy w sprawach o odszkodowanie powypadkowe - zasady rozliczania

Niektórzy ubezpieczyciele – jako podmioty odpowiedzialne za naprawienie szkody w imieniu sprawcy wypadku komunikacyjnego – odmawiają wypłat w ramach odszkodowania za poniesione koszty pogrzebu, bowiem w ich mniemaniu koszty te powinny zostać pokryte z zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Takie podejście firm ubezpieczeniowych do kwestii zwrotu kosztów pogrzebów nie jest prawidłowe, a tego typu praktyka postępowania przez towarzystwa ubezpieczeniowe została uznana przez Sąd Najwyższy za niewłaściwą.

Aby zrozumieć, dlaczego takie stanowisko ubezpieczycieli jest nieprawidłowe, należy ustalić kilka kwestii.

Co to jest zasiłek pogrzebowy?

Po pierwsze powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie: czym jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy został uregulowany w Ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w art. 77, z którego możemy wywieść, co do zasady, że najbliżsi po śmierci uprawnionego mają prawo domagania się wypłaty takiego zasiłku od ZUS.

Wysokość tego rodzaju zasiłku została ustalona przed ustawodawcę i jest wskazana w wyżej wymienionej ustawie w art. 80, który stanowi, że takie świadczenie wynosi 4000 złotych.

Jak możemy zauważyć, zasiłek pogrzebowy wpisuje się w system zabezpieczenia społecznego, a więc jest osobnym świadczeniem, aniżeli te, które przewiduje kodeks cywilny.

Po drugie, musimy ustalić jak tego rodzaju zobowiązanie ma się do wypłacanego odszkodowania od ubezpieczyciela?

Kwestia ta została określona przez Sąd Najwyższy, który stwierdził, iż „zasiłek pogrzebowy przewidziany art. 77 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie podlega uwzględnieniu przy ustalaniu odszkodowania dochodzonego na podstawie art. 446 § 1 k.c.”

Co to oznacza w praktyce?

Zakład ubezpieczeń nie ma prawa traktować zasiłku pogrzebowego jako elementu odszkodowania

Wyżej wymienione orzeczenie Sądu Najwyższego należy rozumieć w ten sposób, że firmy ubezpieczeniowe, wypłacając odszkodowania osobom, które poniosły koszty pogrzebu osoby bliskiej zmarłej w wyniku wypadku komunikacyjnego, nie mają prawa pomniejszać odszkodowania o kwotę tak zwanego zasiłku pogrzebowego wypłacaną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Takie postanowienie jest logiczną konsekwencją tego, że zasiłek pogrzebowy nie stanowi świadczenia odszkodowawczego, lecz świadczenie zabezpieczające z tytułu ubezpieczenia społecznego. Osoby, którym pomniejszono w ten sposób odszkodowanie mają prawo wystąpić do ubezpieczyciela i powołując się na powyższą uchwałę, domagać się wypłaty dodatkowej kwoty wraz z odsetkami.

Jak odnieść się do decyzji firmy ubezpieczeniowej?

Inaczej mówiąc, jeżeli od ubezpieczyciela dostaniemy pismo, z którego będzie wynikać, że od kwoty odszkodowania za pochówek zmarłego odjęto sumę 4000 złotych, wtedy powinniśmy od takiej decyzji bezwzględnie się odwołać. Jako podstawę naszego stanowiska możemy podać uchwałę pełnego składu Izby Cywilnej sygn. akt III CZP 140/08. Dzięki jej przywołaniu, pokażemy zakładowi ubezpieczeń, że znamy nasze prawa, a wtedy istnieje duże prawdopodobieństwo, że sprawa zakończy się na etapie przedsądowym.

Pamiętajmy, że zasiłek pogrzebowy powinien być „niewidoczny” dla ubezpieczyciela przy szacowaniu należnego nam odszkodowania.

Zasiłek pogrzebowy w sprawach o odszkodowanie powypadkowe – zasady rozliczania
Ocena: 5/5
(głosy: 9)