Jak i od kogo uzyskać odszkodowanie za karambol?

Jak i od kogo uzyskać odszkodowanie za karambol?

Karambolem potocznie przyjęło określać się „duży” wypadek samochodowy, z udziałem przynajmniej kilku aut, które zderzają się ze sobą niejako na zasadzie efektu łańcuchowego. Inaczej mówiąc wpadają na siebie jeden po drugim, na skutek wystąpienia przyczyny pierwotnej (np. wypadku dwóch samochodów, a nawet jednego) i dalszego wjeżdżania na siebie kolejnych pojazdów.

Naturalną konsekwencję wystąpienia karambolu stanowią szkody – zarówno na mieniu (na przykład rozbite auto), jak i na osobach (zgon uczestników karambolu lub odniesione obrażenia ciała). A za każdą szkodę należy się odszkodowanie, zaś bliskim osób, które poniosły wskutek zdarzenia śmierć – zadośćuczynienie. Ich uzyskanie jednak niekoniecznie będzie procesem ani łatwym, ani szybkim. Jak właściwie wygląda proces dochodzenia odszkodowania w takim przypadku? Jak uzyskać zadośćuczynienie bądź odszkodowanie za karambol?

Co to jest karambol?

Pomimo wyraźnych różnic między karambolem a „zwykłym” wypadkiem drogowym w zakresie skali skutków zdarzenia, ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie do systemu prawa takiej instytucji. Określenie „karambol” ma więc zawsze charakter wyłącznie potoczny, gdyż ani w prawie o ruchu drogowym, ani kodeksie karnym czy cywilnym nie występuje definicja legalna tego pojęcia.

Potocznie przyjmuje się, że z karambolem mamy do czynienia w sytuacji zderzenia się przynajmniej pięciu pojazdów. Przy czym zakres skutków samego zdarzenia (stopień zniszczenia pojazdów, rozmiar obrażeń odniesionych przez uczestników) nie stanowi żadnego kryterium. W związku z tym karambol stanowi zdarzenie drogowe, które na gruncie prawa karnego kwalifikowane będzie – w zależności od skali zjawiska – jako przestępstwo z art. 177 kodeksu karnego (spowodowanie wypadku) albo 173 kodeksu karnego (spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym). Warto także zdawać sobie sprawę, że kwalifikacja czynu każdorazowo uzależniona będzie od indywidualnych dla zdarzenia okoliczności.

Likwidacja szkody powstałej w wyniku karambolu

Prawo nie przewiduje szczególnego trybu likwidacji szkody powstałej na skutek karambolu, więc proces ten odbywa się na tych samych regułach, co dochodzenie odszkodowania w wyniku „zwykłego” wypadku drogowego. Podstawową zasadą jest więc konieczność ustalenia winy i osoby sprawcy, który odpowiada za spowodowanie takiego zdarzenia drogowego.

Pamiętajmy jednak, że wina nie musi spoczywać tylko na jednym uczestniku zdarzenia, na przykład na kierowcy pojazdu, który „pierwszy” spowodował wypadek i zapoczątkował karambol. Byłoby bowiem całkowicie nieuzasadnione obarczanie takiego kierowcy za skutki, które powstały także w wyniku nieprawidłowego zachowania się kierowców jadących za nim (na przykład takich, którzy znacznie przekroczyli dopuszczalną prędkość lub nie przestrzegali innych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym).

Proces ustalenia winy będzie zatem zadaniem niezwykle szczegółowym i skrupulatnym – przez co, niestety, może trochę potrwać. Przyjętą praktyką w przypadku zdarzeń drogowych jest powoływanie biegłych na okoliczność ustalenia przyczyn i przebiegu danego wypadku – w naturalny sposób sporządzenie takiej opinii trwa tym dłużej, im szerszy jest zakres aspektów, które biegły będzie musiał wziąć pod uwagę, w tym w szczególności liczba uczestniczących w karambolu pojazdów.

Odszkodowanie za karambol po ustaleniu sprawcy

Jako że obowiązek naprawienia szkody należy do tego, kto swoim zawinionym zachowaniem (czyli działaniem albo zaniechaniem) spowodował skutek, uzyskanie odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku karambolu z OC sprawcy może nastąpić dopiero po jego ustaleniu.

Możemy przy tym niestety z dużym prawdopodobieństwem założyć, że żaden zakład ubezpieczeń nie uzna swojej odpowiedzialności i nie wypłaci z polisy OC odszkodowania przed zapadnięciem w sprawie prawomocnego wyroku skazującego. Poszkodowani w wyniku karambolu, którzy zamierzają uzyskać odszkodowanie komunikacyjne z OC sprawcy karambolu, muszą zatem uzbroić się w cierpliwość – postępowania w sprawach karnych trwają przeważnie co najmniej kilka miesięcy, lecz im bardziej skomplikowana sprawa, tym więcej czasu zajmie policji i prokuraturze rzetelne zrekonstruowanie zdarzenia.

Wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania za karambol

Po ustaleniu odpowiedzialności karnej za spowodowanie karambolu nic nie stoi na przeszkodzie, by uzyskać wreszcie odszkodowanie za karambol z OC sprawcy. Niestety, i na tym etapie mogą wystąpić komplikacje – polegające w szczególności na wypłacie przez ubezpieczyciela zaniżonych kwot odszkodowania bądź zadośćuczynienia.

Pamiętajmy jednak, że decyzja ubezpieczyciela  nie kształtuje ostatecznie wysokości należnych środków i przysługuje nam od niej – oprócz odwołania – możliwość wytoczenia zakładowi powództwa cywilnego, w której to sąd ustali wysokość należnego nam zadośćuczynienia bądź odszkodowania za karambol.

Po przeprowadzeniu postępowania karnego, sprawa cywilna powinna trwać zdecydowanie krócej, gdyż sąd cywilny wiążą ustalenia faktyczne co do popełnienia przestępstwa poczynione w skazującym wyroku karnym. Odpada zatem konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego na okoliczność ustalenia winy za spowodowanie karambolu, a pozostaje jedynie określenie wysokości szkody i należnego odszkodowania.

Odszkodowanie za karambol – czy istnieje szybki sposób?

Tak, lecz niekoniecznie dla wszystkich – to likwidacja szkody z wykupionego ubezpieczenia AC. W takiej sytuacji nie musimy czekać na przeprowadzenie postępowania karnego, lecz likwidujemy szkodę z własnej polisy.

Naturalnie, nie oznacza to, że będziemy na tym stratni – gdy zakończy się postępowanie w sprawie o spowodowanie karambolu (tj. gdy prawomocnie ustalona zostanie wina), możemy wystąpić do zakładu ubezpieczeń, w którym ubezpieczony był pojazd (lub pojazdy) sprawcy (bądź sprawców) karambolu o regres, tj. zwrot „naszemu” ubezpieczycielowi, który wypłacił nam odszkodowanie z polisy AC kwoty nam wypłaconej.

To z kolei stanowić będzie podstawę do przywrócenia nam wszystkich zniżek, jakie straciliśmy w wyniku likwidacji szkody z AC, a więc znów będziemy „bezszkodowym” klientem. Plusem tego rozwiązania niewątpliwie jest to, że nie musimy oczekiwać na zakończenie sprawy karnej i likwidujemy szkodę na własną rękę, minusem, że przez jakiś czas niestety nie będziemy mogli cieszyć się naszymi zniżkami.

Ocena: 5/5
(głosy: 1)