Jak uzyskać odszkodowanie z AC i od czego zależy jego wysokość?

Jak uzyskać odszkodowanie z AC i od czego zależy jego wysokość?

Autocasco (ubezpieczenie AC, określane też jako „auto-casco”) to typ dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego, które chroni mienie ubezpieczonego i otwiera drogę do ubiegania się o odszkodowanie z AC za szkodę powstałą w wyniku zaistnienia zdarzenia niebędącego działaniem innego uczestnika ruchu.

Jakie rodzaje zdarzeń obejmuje ubezpieczenie AC?

Dokładne granice odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń zawsze indywidualnie określa polisa, jednak generalnie można wyróżnić kilka typów zdarzeń:

  • szkody powstałe w wyniku działania osoby, której tożsamości nie znamy (w tym akty wandalizmu lub zdarzenia mające miejsce w wyniku działania zwierząt),
  • uszkodzenia spowodowane przez warunki atmosferyczne (np. wskutek opadu gradu, wystąpienia powodzi bądź silnej wichury),
  • kradzież pojazdu (bądź jego części).

W przypadku zaistnienia zdarzenia, które uprawnia do dochodzenia odszkodowania, ubezpieczonego interesują najbardziej dwie kwestie: jak długo potrwa likwidacja szkody i w jakiej wysokości odszkodowanie zostanie mu przyznane. O ile na pierwszą możesz mieć minimalny wpływ (poprzez aktywną współpracę z ubezpieczycielem i sprawne dostarczanie dokumentacji), o tyle druga zależy już wyłącznie od warunków podpisanej umowy. Dowiedz się, jakie kryteria mają znaczenie podczas ustalania wysokości odszkodowania.

Odszkodowanie z AC – jak obliczyć jego wysokość?

Podstawą służącą do obliczenia wysokości odszkodowania z AC stanowi suma ubezpieczenia, która zostaje ustalona na samym początku trwania okresu ubezpieczenia. W treści polisy AC określa się górną granicę odpowiedzialności finansowej ubezpieczyciela za poniesione przez osobę ubezpieczoną szkody.

Przeważnie suma ubezpieczenia z AC jest równa wartości rynkowej pojazdu (nie jest to jednak reguła) i w zależności od danej polisy ustala się ją na moment zawarcia umowy o ubezpieczenie AC albo na dzień, w którym nastąpiła szkoda. Suma ubezpieczenia może więc być stała albo zmienna. W tym drugim przypadku, wartość samochodu jest poddawana ocenie pod kątem szeregu czynników (m. in. roku produkcji, marki, modelu, stanu technicznego, wyposażenia czy przebiegu).

Bardzo istotnym czynnikiem, który również ma wpływ na wysokość wypłaconego odszkodowania z AC, jest tzw. udział własny. Udział własny to kwota (określona wprost bądź jako procent wysokości odszkodowania), którą w przypadku zainicjowania procesu likwidacji szkody deklarujemy się pokryć samodzielnie. Informacja na ten temat znajduje się w OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia), które poznamy przed podpisaniem umowy.

Dlatego – przynajmniej teoretycznie – wysokość udziału własnego nie powinna być dla nas zaskoczeniem. Wielu ubezpieczonych zapomina jednak o tym fakcie i oburza się, gdy ubezpieczyciel pomniejsza wypłacaną kwotę odszkodowania o udział własny. Pamiętajmy jednak, że zgodziliśmy się na nią przy zawieraniu umowy niebezpodstawnie, ponieważ im wyższy deklarowany udział własny, tym niższa składka ubezpieczenia.

Odszkodowanie z AC a szkoda całkowita

Najważniejszym jednak kryterium, które ma wpływ na ostateczną wysokości sumy, jaką otrzymasz w ramach odszkodowania, jest rodzaj poniesionej szkody.

Pierwszy typ to szkoda całkowita, czyli takie uszkodzenie pojazdu, które uniemożliwia jego naprawę (tj. przywrócenie do stanu sprzed wypadku), bądź też wiąże się z poniesieniem wysokich (przeważnie przekraczających 70% wartości pojazdu) kosztów. Istotnym elementem immanentnie związanym z wystąpieniem szkody całkowitej i wypłacenia z jej tytułu odszkodowania jest fakt automatycznego rozwiązania polisy po jej zrealizowaniu.

W przypadku uznania przez ubezpieczyciela szkody całkowitej, powinna nastąpić wypłata odszkodowania w wysokości równej sumie ubezpieczenia, co w całości konsumuje zawartą umowę.

Więcej o szkodzie całkowitej przeczytasz w artykule: Szkoda całkowita samochodu z OC i AC – sprawdź co musisz wiedzieć!

Odszkodowanie z AC a szkoda częściowa

Do drugiego rodzaju szkód zaliczamy szkody częściowe, które – jak łatwo się domyślić – obejmują pozostałe przypadki uszkodzenia pojazdu, tj. takie, których koszt naprawy będzie niższy, niż wspomniane wcześniej 70% wartości pojazdu. Wtedy wysokość wypłaconego ubezpieczenia będzie równa nakładom poniesionym na poczet przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zdarzenia. W tym przypadku ubezpieczyciele proponują najczęściej dwie drogi rozliczenia się z ubezpieczonym: gotówkowo, tj. na podstawie opracowanego kosztorysu (wtedy środki finansowe otrzymuje bezpośrednio ubezpieczony) bądź bezgotówkowo – w tej sytuacji ubezpieczyciel dokonuje płatności na rzecz podmiotu, który wykonał usługę.

W obu przypadkach ubezpieczyciele wyceniają koszty na podstawie powszechnie uznawanych systemów w tej dziedzinie, jak Audatex czy Eurotax.

Ograniczenie wysokości odszkodowania z AC

Opracowana według powyższych kryteriów wysokość odszkodowania z AC niekoniecznie będzie jednak kwotą wypłaconą przez ubezpieczyciela. W zależności od zapisów umowy ubezpieczenia, odszkodowanie z AC może zostać pomniejszone w przypadku zaistnienia przewidzianych jej zapisami okoliczności. Może do nich należeć w szczególności:

  • naruszenie norm bezpieczeństwa w ruchu drogowym (przykładowo: poruszanie się z prędkością wyższą niż administracyjnie dopuszczalna, nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu, podjęcie niedozwolonego manewru),
  • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • poruszanie się pojazdem bez ważnych badań technicznych – w szczególności jeśli stan techniczny pojazdu miał wpływ na zaistnienie zdarzenia powodującego szkodę,
  • spowodowanie zdarzenia celowo.

Co dzieje się z wrakiem pojazdu w przypadku szkody całkowitej?

Krótko mówiąc: to zależy od właściciela pojazdu. W przypadku zaistnienia szkody całkowitej, pozostajesz nadal właścicielem „pojazdu”, choć jest on oczywiście niesprawny i nie nadaje się do użytkowania. Możesz więc gospodarować nim we własnym zakresie – rozebrać na części bądź sprzedać w całości samodzielnie.

Autor artykułu: 

Ocena: 3/5
(głosy: 2)