Jakie znacznie ma Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dla ofiar wypadków drogowych?

Jakie znacznie ma Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dla ofiar wypadków drogowych?

Co zrobić w sytuacji, w której doszło do wypadku drogowego, a sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia bądź nie posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC)? Czy wówczas istnieje jakakolwiek szansa na to, żeby ofiara wypadku uzyskała odszkodowanie bądź zadośćuczynienie?

Na szczęście istnieje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny! Czym zajmuje się UFG, w jakich przypadkach powinniśmy się do niego zwrócić, aby wypłacił nam należne świadczenia oraz jak wygląda procedura uzyskiwania odszkodowania?

Czym jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Na pewno nie jest komercyjnym ubezpieczycielem, u którego możemy wykupić polisę ubezpieczeniową. Instytucja ta stanowi swoisty twór prawny stworzony przez ustawodawcę, który ma wypłacać świadczenia wszystkim tym osobom, które zostały (co do zasady) albo poszkodowane przez kierowców, którzy nie wykupili obowiązkowego OC dla swojego pojazdu, albo nie został ustalony sprawca wypadku (jednak z zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że dana osoba uległa wypadkowi drogowemu).

Upraszczając, do Funduszu składki wpłacają wszyscy ubezpieczeni poprzez swoich ubezpieczycieli, aby osoby poszkodowane w wyniku wypadku nie znalazły się w takiej sytuacji, w której nikt nie będzie w stanie zrekompensować ich strat.

Czym zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Jednym z naczelnych zadań Funduszu jest odgrywanie roli swego rodzaju „skarbonki”, do której kierowane są wnioski o wypłatę świadczeń przez osoby poszkodowane w wypadkach drogowych, w których nie wykryto sprawcy albo w których sprawca zdarzenia nie miał wykupionego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). W takich przypadkach UFG niejako zastępuje towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy, a więc to właśnie ta instytucja decyduje o uznaniu swojej odpowiedzialności względem poszkodowanych w wypadku drogowym oraz o kwotach wypłacanych świadczeń.

Rola informacyjna

Nadto UFG pełni rolę informacyjną, bo właśnie poprzez platformę internetową tej instytucji dowiemy się, czy sprawca kolizji posiadał ubezpieczenie OC, a jeżeli tak, to w jakim zakładzie ubezpieczeń. Dla ustalenia tych informacji wystarczy numer rejestracyjny pojazdu. Obecnie istnienie również aplikacja na smartfony, dzięki której szybko możemy pozyskać interesujące nas dane.

UFG może nałożyć karę za brak polisy

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest też swoistym „policjantem” polis, co oznacza, że poprzez badanie historii ubezpieczenia pojazdu, może nałożyć na właściciela pojazdu karę za brak wykupionej polisy. I tak, jeżeli umknęło nam wykupienie polisy i minął już okres powyżej 14 dni od obowiązywania poprzedniej, wtedy możemy w 2018 roku zapłacić karę nawet do 4200 złotych (zgodnie z prawem kwota ta jest związana z minimalnym wynagrodzeniem i stanowi jej ułamek).

UFG stoi na straży rzetelnych kierowców

Dodatkowo nadmieńmy, że Fundusz stoi na straży praw tych wszystkich, którzy wykupują polisy OC dla swoich pojazdów. Otóż w przypadku, gdy wypadek spowodowała osoba niemająca ubezpieczenia, wtedy UFG będzie korzystał z prawa tzw. regresu. Oznacza to, że np. gdy na skutek zdarzenia drogowego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił poszkodowanym kwotę 100 000 złotych, wtedy zapłaty takiej sumy będzie żądał od osoby, która ten wypadek spowodowała, a która takiej polisy nie miała.

Procedura dochodzenia roszczeń

W celu otrzymania świadczenia, przede wszystkim musimy zgłosić szkodę – w omawianych przypadkach właśnie do UFG. Możemy to uczynić dwojako: albo poprzez zgłoszenie zdarzenia szkodzącego bezpośrednio do Funduszu, albo poprzez dowolnie wybrane przez nas towarzystwo ubezpieczeń, pod warunkiem jednak, że taki podmiot w swojej ofercie posiada ubezpieczenia OC kierowców. Co istotne wybierając ten drugi sposób, zakład ubezpieczeń ma obowiązek „obsłużyć” taką szkodę. Warto podkreślić, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją scentralizowaną – posiada swoją siedzibę w Warszawie. Co za tym idzie, często znacznie łatwiej jest zgłosić szkodę towarzystwu ubezpieczeń, niż UFG.

W przypadku, gdy szkodę zgłosiliśmy wybranemu przez nas towarzystwu ubezpieczeń, to właśnie ten podmiot przeprowadzi całość postępowania likwidacyjnego, tj. ustali czy zdarzenie w ogóle zaistniało, kto jest poszkodowanym, czy zgłoszone roszczenia są zasadne, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości. Gdy proces ten się zakończy, wtedy całość dokumentacji jest przesyłana do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w celu wydania decyzji o wypłacie świadczenia. Warto wiedzieć, że w omawianym przypadku ubezpieczyciel musi spełnić wymóg zakończenia sprawy w ciągu 30 dni, czyli tak jakby sam zakład ubezpieczeń ponosił odpowiedzialność za szkodę.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny stanowi gwarancję otrzymania odszkodowania za wypadek

Na koniec podkreślmy, że to właśnie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest „gwarancją” dla osób poszkodowanych w wypadkach drogowych, że należne świadczenie zostanie im wypłacone. Nadto Fundusz ma wyraźny charakter kontrolno-nadzorczy, ponieważ weryfikuje czy właściciele pojazdów opłacają składki na obowiązkowe ubezpieczenia, a w przypadku ustalenia braku wywiązywania się z tego obowiązku ma prawo nakładać kary na takie osoby. Pamiętajmy, lepiej wykupić ubezpieczenie OC, aniżeli obawiać się, że będziemy musieli zwrócić kwoty rzędu setek tysięcy złotych.

Ocena: 4.9/5
(głosy: 19)