Likwidacja szkód komunikacyjnych – jak to zrobić skutecznie?

Likwidacja szkód komunikacyjnych - jak to zrobić skutecznie?

Pod pojęciem „likwidacja szkód komunikacyjnych” kryją się działania mające na celu „usunięcie” szkód materialnych i niematerialnych, które powstają w ramach ruchu drogowego, w majątku osoby poszkodowanej. Jako przykłady takiego rodzaju szkód możemy wskazać potrącenie pieszego przez samochód bądź motocykl czy zderzenie dwóch samochodów na drodze. Istotną kwestią związaną z likwidacją szkód komunikacyjnych jest fakt, że następuje to w ramach ubezpieczeń obowiązkowych OC, które muszą posiadać uczestnicy ruchu drogowego. Ustawa wskazuje tutaj na pojazdy mechaniczne wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody. Inaczej mówiąc, chodzi o pojazdy napędzane silnikami, czyli takie jak samochód czy motocykl. Inne pojazdy (np. rower) nie podpadają pod ten zakres regulacji.

Co to jest szkoda?

Zacznijmy od precyzyjnego zdefiniowania pojęcia szkody. Kiedy faktycznie mamy z nią do czynienia?

Chodzi o takie sytuacje, kiedy dane zdarzenie wywołuje negatywne skutki w majątku osoby poszkodowanej. Za przykład niech posłuży potrącenie przez samochód powodujące obrażenia ciała, w wyniku których poszkodowany jest zmuszony wydatkować pieniądze na leczenie i powrót do zdrowia (koszty leków, prywatne wizyty lekarskie, rehabilitacja itp.). Dodatkowo może się okazać, że zniszczeniu ulegnie nasz telefon komórkowy, odzież czy samochód. Gdyby więc nie obowiązkowe ubezpieczenie, najprawdopodobniej musielibyśmy owe „uszkodzenia” i „zniszczenia” pokryć z własnej kieszeni.

Szkoda materialna i niematerialna

Pamiętajmy więc o tym, że na gruncie negatywnych następstw zdarzeń drogowych możemy rozróżnić następujące skutki – dotyczące szkody ze sfery materialnej, czyli to, co zostało nam uszkodzone, zniszczone oraz to, co przez dane zdarzenie utraciliśmy (np. koszty leczenia, koszt leków, utracony dochód). Drugi rodzaj szkody dotyczy sfery negatywnych przeżyć psychicznych spowodowanych wypadkiem. Chodzi tutaj o ból i cierpienie, jakich doznaje osoba poszkodowana na skutek obrażeń wywołanych wypadkiem.

Rodzaj szkody a odszkodowanie i zadośćuczynienie

W związku z powyższym należy przypomnieć, że wszelkie szkody materialne są kompensowane, czyli „naprawiane” odszkodowaniem, natomiast wszelkie szkody niematerialne zostają „naprawione” zadośćuczynieniem.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że sprawca szkody – zgodnie z art. 363 Kodeksu Cywilnego – ma obowiązek naprawienia szkody według wyboru poszkodowanego, czyli albo przywrócić stan poprzedni, albo uczynić to poprzez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

Co to oznacza w praktyce?

Otóż najłatwiej będzie nam to rozpatrzeć na przykładzie uszkodzonego samochodu. Towarzystwo Ubezpieczeń albo wypłaca nam stosowną sumę pieniężną, za którą możemy naprawić samochód, albo oddajemy auto do współpracującego z towarzystwem warsztatu, gdzie szkoda zostanie zlikwidowana. Pamiętajmy, że to do nas należy wybór metody naprawy szkody i ubezpieczyciel nie może nam narzucić określonego sposobu tego, w jaki sposób nastąpi likwidacja szkody komunikacyjnej.

Likwidacja szkody komunikacyjnej z OC

Obecnie dzięki orzecznictwu sądów oraz organów państwowych, takich jak m.in. Komisja Nadzoru Finansowego, towarzystwa ubezpieczeń wypracowały jednolite kryteria, według których przebiega proces likwidacji szkody. Kwestia ta jest również regulowana Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Likwidacja szkody komunikacyjnej krok po kroku

Obecnie przebieg postępowania likwidacyjnego szkód komunikacyjnych wygląda w następujący sposób (uproszczony):

  1. Zgłoszenie szkody – poszkodowany ma prawo, ale i obowiązek zgłosić szkodę, a ubezpieczyciel sprawcy ma obowiązek takie zawiadomienie przyjąć.
  2. Zakład ubezpieczeń, w którym jest ubezpieczony sprawca wypadku przeprowadza postępowanie likwidacyjne, czyli prosi o przesłanie stosownych dokumentów, a także o udostępnienie uszkodzonego mienia w celu dokonania oględzin przez rzeczoznawcę. W przypadku, kiedy doznaliśmy obrażeń ciała, to możemy zostać poproszeni o stawiennictwo u określonego lekarza orzecznika w celu przeprowadzenia określonych badań. Nadto w toku postępowania ubezpieczyciel powinien nas poinformować o przysługujących nam prawach i obowiązkach oraz powinien on przekazać niezbędne pouczenia osobie poszkodowanej.
  3. Prawo przewiduje sztywne ramy czasowe w jakich musi powyższe czynności likwidacyjne podjąć ubezpieczyciel, jest to odpowiednio 30 dni przy szkodach „mniejszych” czy „mniej skomplikowanych” oraz maksymalnie 90 dni przy szkodach bardziej złożonych.
  4. Prawo przewiduje również sztywne ramy zawiadomienia poszkodowanego o decyzji ubezpieczyciela, a mianowicie decyzja taka powinna zostać wydana w formie pisemnej, a nadto zawierać określone pouczenia i informację, np. jak się odwołać od niekorzystnej decyzji czy do jakiego sądu złożyć powództwo.
  5. Po podjęciu decyzji przez ubezpieczyciela, w szczególności, gdy uzna on swoją odpowiedzialność, prawo przewiduje też jasne zasady wypłaty bezspornego świadczenia. Ubezpieczyciel ma na to 14 dni.

Jak powinna przebiegać skuteczna likwidacja szkody komunikacyjnej?

Skuteczność procesu likwidacji szkody komunikacyjnej, a tym samym jak najszybszej wypłaty środków na konto osoby poszkodowanej, w dużej mierze zależy od aktywności poszkodowanego. Chodzi tutaj o szybkość skompletowania niezbędnej dokumentacji takiej jak medycznej, warsztatowej czy policyjnej. Oczywiście część tych dokumentów może spróbować pozyskać ubezpieczyciel, ale pamiętajmy, że może to dziać się opieszale oraz nadto może się zdarzyć tak, ze dokumenty te będą niekompletne.

Dodatkowo dobrze jest „trzymać rękę na pulsie”, co oznacza, że powinniśmy co jakiś czas wysyłać zapytanie do likwidatora szkody, aby ten „pamiętał” o nas, a dzięki brał pod uwagę w pierwszej kolejności przy podejmowaniu decyzji. Jak wynika z praktyki likwidacji szkód, pracownicy zakładów ubezpieczeń w pierwszej kolejności rozpatrują te sprawy, w których klient dopytuje się o to, na jakim etapie znajduje się likwidacja poniesionej przez niego szkody.

Dodatkowo należy pamiętać o tym, żeby wszystkie prośby likwidatora spełniać jak najszybciej, np. udostępnienie pojazdu do oceny rzeczoznawcy czy przesłanie stosownych dokumentów. W tym zakresie poszkodowany ma obowiązek współdziałania z ubezpieczycielem.

Jak likwidować szkodę komunikacyjną – samemu, czy korzystając z takiej firmy, jak Auxilia?

Dzięki takim zabiegom likwidacja szkody komunikacyjnej ma dużą szansę przebiec znacznie szybciej, niż gdybyśmy pozostawili sprawy samym sobie. Przyśpieszamy proces, a tym samym możemy liczyć na szybsze otrzymanie należnych nam środków.

Oczywiście wykonywanie wszystkich tych żmudnych i czasochłonnych czynności możemy polecić profesjonalistom. Dzięki temu, z całą pewnością likwidacja szkody komunikacyjnej odbędzie się szybko i sprawnie, a należne nam wypłaty odszkodowania czy zadośćuczynienia wpłyną na nasze konto tak szybko, jak to tylko jest możliwe ze względu na obowiązujące przepisy likwidacji szkody.

Likwidacja szkód komunikacyjnych – jak to zrobić skutecznie?
Ocena: 4.9/5
(głosy: 33)