Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności po wypadku komunikacyjnym

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności po wypadku komunikacyjnym

Wypadek komunikacyjny bardzo często niesie za sobą na tyle poważne obrażenia ciała, że ich skutki towarzyszą poszkodowanemu przez długi czas, a proces leczenia i rehabilitacji nie przynosi zadowalających efektów i powrotu do formy sprzed wypadku. Przedłużające się ograniczenie sprawności, czy konieczność korzystania z pomocy innych osób w sprawach życia codziennego mogą być podstawą do ubiegania się o orzeczenie stopnia niepełnosprawności. O tym, jak uzyskać taki zaświadczenie oraz i jakie korzyści daje jego posiadanie dowiesz się w dalszej części artykułu.

Pobierz Formularz Zgłoszenia Szkody – obrażenia ciała

W jakiej sytuacji przyznawane jest orzeczenie o niepełnosprawności po wypadku komunikacyjnym i jakie daje korzyści?

Niepełnosprawność spowodowana obrażeniami ciała powstałymi w skutek wypadku komunikacyjnego może mieć charakter czasowy, bądź stały. Rozumie się przez nią częściowy lub całkowity brak możliwości pełnienia dotychczasowych zadań, czy obowiązków, tj. opiekowania się dziećmi, pracy zawodowej, czy codziennej aktywności życiowej.

Fakt uczestniczenia w wypadku komunikacyjnym nie daje jeszcze podstaw do wydania zaświadczenia o niepełnosprawności. Rodzaj odniesionych obrażeń powinien być natomiast na tyle poważny, aby istotnie ograniczał lub uniemożliwiał prowadzenie dotychczasowego trybu życia. O orzeczenie o stopniu niepełnosprawności będzie mógł się więc ubiegać nie tylko ten poszkodowany, który w wypadku stracił na przykład kończynę, ale także ten, którego kończyna została na tyle poważnie uszkodzona, że odbiera mu szansę na funkcjonowanie w społeczeństwie w dotychczasowy sposób.

Status osoby niepełnosprawnej – niewiedza czy obawa?

Poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych często nie wiedzą, że mogą ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności. Jeśli natomiast wiedzą, to zdarza się, że nie chcą skorzystać z takiej możliwości w obawie przed wykluczeniem społecznym, czy późniejszymi nieuzasadnionymi obawami o powrót do normalnego życia. W takiej sytuacji poszkodowany będzie kroczyć zdecydowanie trudniejszą drogą niż gdyby posiadał status osoby niepełnosprawnej.

Korzyści wynikające z posiadania zaświadczenia o niepełnosprawności

Korzyści płynące z posiadania wspomnianego zaświadczenia są niebagatelne i z pewnością tylko ułatwią codzienne funkcjonowanie. Poszkodowany posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności będzie mógł korzystać między innymi z uprawnień do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego, z dofinansowań na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, czy rehabilitacyjne oraz uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, które mają ułatwić i usprawnić funkcjonowanie.

Oprócz tego, posiadanie takiego dokumentu jest niezbędne w przypadku ubiegania się o rentę z towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy wypadku. Renta będzie stanowić wyrównanie strat w budżecie domowym w sytuacji, w której powrót do pracy zawodowej jest niemożliwy lub poszkodowany zmuszony jest stale ponosić koszty prywatnego leczenia, czy rehabilitacji.

Towarzystwo ubezpieczeniowe z dużym prawdopodobieństwem przyzna też wyższe zadośćuczynienie, gdy poszkodowany przedstawi wspomniane orzeczenie o niepełnosprawności, bowiem dowodzi ono, że konsekwencje wypadku komunikacyjnego mają niezaprzeczalny wpływ na codzienne funkcjonowanie.

Jak ubiegać się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Uzyskanie takiego zaświadczenia nie jest szczególnie skomplikowane. Zanim poszkodowany złoży stosowny wniosek o jego przyznanie, powinien zastanowić się, czy jego obecny stan zdrowia, sposób funkcjonowania i rokowania uzasadniają przyznanie statusu osoby niepełnosprawnej. Sam fakt złożenia takiego wniosku nie skutkuje bowiem jego automatycznym przyznaniem.

Wniosek należy złożyć w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności w miejscu zamieszkania lub pobytu. Należy do niego dołączyć również posiadaną dokumentację medyczną (wypisy ze szpitali, zaświadczenia), a także zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia od lekarza prowadzącego. Wniosek powinien zostać rozpatrzony w ciągu miesiąca od złożenia kompletnych dokumentów lub w ciągu dwóch miesięcy w szczególnie skomplikowanych przypadkach. Przed wydaniem omawianego zaświadczenia, poszkodowany może zostać skierowany na nieodpłatne badania lekarskie, które mają na celu weryfikację jego stanu zdrowia.

W trakcie pandemii orzeczenia o niepełnosprawności były z reguły wydawane zaocznie, czyli bez udziału wnioskodawcy. Obecnie jednak powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności rozpatrują wnioski przy udziale poszkodowanego, tak jak to miało miejsce przed pandemią. Wydane orzeczenie może mieć charakter stały albo czasowy. Status osoby niepełnosprawnej może także nie zostać przyznany w ogóle. Wnioskodawcy przysługuje możliwość odwołania się od niesatysfakcjonującego rozstrzygnięcia.

Skontaktuj się z nami, jeśli uległeś wypadkowi komunikacyjnemu i uważasz, że twoje obrażenia ciała uzasadniają przyznanie ci statusu osoby niepełnosprawnej, a nie wiesz od czego powinieneś zacząć. Nasi prawnicy bezpłatnie i niezobowiązująco przeanalizują twoją sytuację.

Miałeś wypadek i potrzebujesz pomocy? Napisz:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie poprzez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty Auxilia S.A w zgodzie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką Prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail i telefon.

Ocena: 5/5
(głosy: 2)