Termin wypłaty odszkodowania z OC – jak długo trzeba czekać na swoje pieniądze?

Termin wypłaty odszkodowania z OC - jak długo trzeba czekać na swoje pieniądze?

Termin wypłaty odszkodowania z OC reguluje „Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych”. W istocie terminy wskazane w powołanym akcie prawnym znajdują zastosowanie również w przypadku obowiązku wypłaty zadośćuczynienia. Wiedza dotycząca terminu wypłaty odszkodowania z OC, jakim związane są zakłady ubezpieczeń, jest szczególnie doniosła podczas formułowania żądań o zapłatę odsetek ustawowych oraz odsetek ustawowych za opóźnienie od dochodzonych roszczeń.

Ile wynosi termin wypłaty odszkodowania z OC?

Zgodnie z art. 14 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, termin wypłaty odszkodowania z OC wynosi 30 dni i zaczyna swój bieg od złożenia przez osobę poszkodowaną lub uprawnioną zawiadomienia o szkodzie. Kolejne ustępy artykułu 14 przewidują jednakże szereg odstępstw od wskazanej zasady dotyczącej terminu wypłaty odszkodowania, jakim związane są ubezpieczalnie.

Odstępstwa od 30-dniowego terminu wypłaty odszkodowania z OC

W przypadku kiedy wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania w trzydziestodniowym okresie okazuje się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Co istotne, termin na wypłatę odszkodowania nie może przekroczyć 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

Co w przypadku wątpliwości i spornych kwestii w sprawie?

W razie zaistnienia wątpliwości, które uzasadniają poczynienie odstępstwa od reguły przewidzianej w art. 14 ust. 1, to na zakładzie ubezpieczeń spoczywa obowiązek zawiadomienia roszczącego w formie pisemnej o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego.

Bezsporna część roszczenia powinna zostać wypłacona w terminie 30 dni

Nawet na wypadek wskazania przez zakład ubezpieczeń przyczyn uniemożliwiających wywiązanie się z terminu wypłaty odszkodowania wskazanym w art. 14 ust. 1, jeżeli zakład ubezpieczeń kwestionuje dochodzone roszczenie nie co do zasady, lecz co do wysokości, wypłaca on bezsporną część odszkodowania w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody.

W sytuacji ustalenia przez zakład ubezpieczeń, że odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, zakład ubezpieczeń ma obowiązek poinformować o tym na piśmie osobę występującą z roszczeniem w terminie, o którym mowa w ust. 1 albo ust. 2 omawianej ustawy, czyli odpowiedni w ciągu 30 dni oraz 90 dni. W takiej sytuacji ubezpieczyciel jest zobowiązany wskazać okoliczności oraz podstawę prawną, które uzasadniają całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również przyczyny, dla których odmówił wiarygodności okolicznościom dowodowym podniesionym przez osobę zgłaszającą roszczenie. Pismo zakładu ubezpieczeń powinno zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Odsetki ustawowe lub odsetki ustawowe za opóźnienie w razie zwłoki

Konkludując, roszczenie zakładu ubezpieczeń co do zasady staje się wymagalne po upływie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody, natomiast w wypadku zaistnienia wątpliwości, w terminie zajęcia ostatecznego stanowiska, który to okres nie powinien być dłuższy niż 90 dni. Jeżeli zatem zakład ubezpieczeń nie wywiąże się z przewidzianego przez omawiane przepisy terminu wypłaty odszkodowania, zasadne będzie dochodzenie odsetek ustawowych za opóźnienie od niewypłaconych kwot od dnia następującego po dniu wymagalności, aż do dnia zapłaty.

Ocena: 5/5
(głosy: 10)