Wyczerpanie się sumy gwarancyjnej – kto odpowie za szkody wyrządzone przez sprawcę wypadku komunikacyjnego?

Wyczerpanie się sumy gwarancyjnej – kto odpowie za szkody wyrządzone przez sprawcę wypadku komunikacyjnego?

Myśląc o odszkodowaniu za obrażenia ciała powstałe w wyniku wypadku, czy w związku ze śmiercią osoby bliskiej zastanawiamy się jak wysokich kwot można domagać się od ubezpieczyciela. Ale czy towarzystwo ubezpieczeniowe ma nieograniczony obowiązek świadczenia pieniężnego na rzecz poszkodowanego? Czy możliwe jest wyczerpanie gwarantowanej do wypłaty kwoty? Na te pytania odpowiemy w niniejszym artykule.

Pobierz Wzór Zgłoszenia Szkody – obrażenia ciała

Co oznacza pojęcie sumy gwarancyjnej?

Bez względu na rodzaj zawartej polisy ubezpieczeniowej, omawiane pojęcie oznacza zawsze to samo. Jest to maksymalna kwota odszkodowania, jaką może otrzymać poszkodowany w ramach umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Jeśli mówimy o dobrowolnych polisach na życie, czy NNW, suma gwarancyjna zawartej polisy jest znana i akceptowana przez obie strony umowy.

Całość takiej kwoty zostaje wypłacona w przypadku 100% uszczerbku na zdrowiu, o ile postanowienia umowne nie stanowią inaczej. Tabela norm procentowej oceny uszczerbku na zdrowiu powinna stanowić załącznik do zawartej polisy ubezpieczenia.

Gwarantowana kwota wypłaty a polisa OC

W odróżnieniu od ubezpieczeń dobrowolnych, polisa odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym (polisa OC) jest ubezpieczeniem obowiązkowym. OC stanowi gwarancję naprawienia szkody wyrządzonej przez ubezpieczonego sprawcę wypadku komunikacyjnego.

W przypadku polisy OC, sumy gwarancyjne reguluje art. 36 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z tym przepisem, gwarantowana kwota w przypadku szkód na osobie wynosi 5 210 000 euro (przewalutowania dokonuje się przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP w dniu wypadku) w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Tak duża kwota ma dać gwarancję naprawienia wszelkich, często bardzo rozległych skutków wypadku komunikacyjnego – wypłatę należnego zadośćuczynienia, pokrycia kosztów leczenia, rehabilitacji, wypłaty renty etc. Gwarantowanej kwoty wypłaty w ramach polisy OC nie należy jednak rozumieć w ten sam sposób jak w polisach dobrowolnych.

Kwota gwarantowana z OC jest niezmienna i dotyczy wszystkich uczestników zdarzenia

Odniesienie 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku komunikacyjnego nie spowoduje, że z polisy OC zostanie wypłacona cała gwarantowana przepisami kwota, tak jak to często ma miejsce w polisach na życie, czy NNW. W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia OC dotyczy ona wszystkich uczestników zdarzenia i wszystkich roszczeń łącznie. Jeśli więc sprawca doprowadził do obrażeń ciała lub śmierci kilku osób w trakcie jednego wypadku komunikacyjnego, suma gwarancyjna z polisy OC będzie niezmienna i dokładnie taka sama, jak w przypadku wyrządzenia szkody tylko jednej osobie, tj. 5 210 000 euro. Kwota ma pokryć wszystkie roszczenia odszkodowawcze, również rentowe, które mogą być wypłacane jednemu lub wielu poszkodowanym przez długi czas.

Pobierz Wzór Zgłoszenia Szkody – wypadek śmiertelny

Takie rozumienie przepisu art. 36 ww. ustawy, może rodzić obawę poszkodowanego o wyczerpanie sumy gwarancyjnej, które jest mało prawdopodobne w obecnej sytuacji prawnej. Jednak nie zawsze ona tak wyglądała.

Przejęcie odpowiedzialności przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Wyczerpanie sumy gwarancyjnej z polisy OC oznacza, że osiągnięty został limit odpowiedzialności finansowej i towarzystwo ubezpieczeniowe przestaje wypłacać poszkodowanemu świadczenia odszkodowawcze. Takie przypadki dotyczą zwłaszcza zdarzeń sprzed wielu lat, gdy gwarantowane kwoty były dużo niższe niż obecnie.

Poszkodowany, który otrzymał spore zadośćuczynienie i dodatkowo na przykład od 25 lat pobiera rentę z towarzystwa ubezpieczeniowego, może liczyć się z tym, że kwota gwarantowana z polisy OC zostanie wyczerpana, a to spowoduje wstrzymanie dotychczasowych wypłat renty od ubezpieczyciela.

Czy możliwe jest wznowienie renty?

Jeśli otrzymałeś pismo z towarzystwa ubezpieczeniowego z informacją o wyczerpywaniu się sumy gwarancyjnej, albo ubezpieczyciel już wstrzymał wypłatę twojej renty właśnie z tego powodu, skontaktuj się z nami, ponieważ jest bardzo prawdopodobne, że będziemy mogli pomóc. Aby nie dopuścić do sytuacji, w której poszkodowany nie będzie już mógł pobierać renty powypadkowej po wyczerpaniu kwoty gwarantowanej, wprowadzono w życie ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r.

Gwarantuje ona poszkodowanym, którzy pobierali świadczenia na podstawie polis ubezpieczeniowych OC zawartych przed 1 stycznia 2006 r., że po wyczerpaniu kwoty gwarantowanej roszczenie o wypłatę renty przysługuje wobec Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.  Wcześniej, poszkodowanego chronił jedynie przepis art. 22a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, który nakładał na ubezpieczyciela obowiązek wcześniejszego poinformowania go o wyczerpywaniu się sumy gwarancyjnej i możliwości wystąpienia do sądu z powództwem o ponowne jej ustalenie w kwocie aktualnie obowiązującej.

Nie zawsze jednak sąd przychylał się do roszczenia poszkodowanego. Obecnie interesy poszkodowanych, którym grozi wyczerpanie się kwoty gwarancyjnej pozostają zabezpieczone. Jeśli poszkodowany nie wystąpi do sądu o ponowne ustalenie sumy gwarancyjnej lub jego roszczenie zostanie oddalone, odpowiedzialność za dalsze wypłacanie świadczeń rentowych przejmie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Zabezpieczenie lub wznowienie wypłat po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej z polisy OC wymaga podjęcia inicjatywy przez poszkodowanego. Pomimo, że obowiązujące obecnie przepisy prawa korzystnie kształtują jego sytuację, należy pamiętać, że to w interesie poszkodowanego leży wystąpienie z roszczeniem do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Cały proces może się okazać skomplikowany, zwłaszcza jeśli konieczne będzie wystąpienie do sądu z powództwem o ponowne ustalenie sumy gwarancyjnej. Kancelaria, która jest częścią Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. posiada ogromne doświadczenie w szeroko rozumianym obszarze odszkodowań i poprowadzi sprawę aż do jej zakończenia.

Gwarantowana kwota z Twojego ubezpieczenia OC uległa wyczerpaniu? Napisz:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie poprzez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty Auxilia S.A w zgodzie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką Prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail i telefon.

Ocena: 5/5
(głosy: 1)