Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – jak szybciej odzyskać prawo jazdy?

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – jak szybciej odzyskać prawo jazdy?

Czy istnieje możliwość skrócenia okresu, na jaki został nam orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych? Na tak postawione pytanie, możemy odpowiedzieć twierdząco. Jednak należy pamiętać o jednym – pozostały okres trwania owego środka karnego nie zostanie nam darowany, ale będzie on trwał nadal, tylko w zmodyfikowanej formie. Jednak aby tak się stało, należy jednak spełnić kilka wymogów formalnych wskazanych przez ustawodawcę. Jakie to przesłanki i jak wygląda procedura ich spełnienia?

Co to jest zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Skrócenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych po połowie orzeczonego zakazu do pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową w trybie art. 182a k.k.w. oznacza, że każdy kierowca po upływie połowy wyznaczonego mu okresu zakazu, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego dożywotnio,  po co najmniej 10 latach, może wystąpić z wnioskiem o tzw. skrócenie tego zakazu. Skutkiem takiego wniosku będzie możliwość dalszego prowadzenia np. samochodu z tym, że musi być on wyposażony w tzw. blokadę alkoholową.

Niemniej należy postawić pytanie, co należy zrobić oraz jak postąpić, aby odzyskać dokument prawa jazdy?

Krok 1: Sprawdzenie daty wydania wyroku karnego

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, kiedy został wobec nas orzeczony zakaz, ponieważ przepis pozwalający na skrócenie zakazu po połowie okresu odnosi się tylko do kierowców, wobec których wyrok orzekający zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych uprawomocnił się po 18 maja 2015 roku. Jednakże w sytuacji, kiedy wyrok uprawomocnił się przed 18 maja 2015 roku, wówczas można wnosić o skrócenie zakazu dopiero po 18 miesiącach.

Przykład:

Kierowca za spowodowanie wypadku otrzymał zakaz prowadzenia samochodu na okres 2 lat. W tym stanie rzeczy kierowca może ubiegać się o skrócenie zakazu po połowie orzeczonego środka tylko w przypadku, kiedy:

  • wyrok uprawomocnił się po 18 maja 2015 roku.

Natomiast gdy mówimy o tej samej sytuacji, czyli zakazie prowadzenia pojazdów na okres 2 lat, ale

  • wyrok uprawomocnił się przed 18 maja 2015 roku,

wówczas taki kierowca może się starać o skrócenie zakazu dopiero po upływie 18 miesięcy.

W niniejszym artykule, omawiamy sytuację prawną osób, wobec których zakaz prowadzenia pojazdów uprawomocnił się po 18 maja 2015r.

Krok 2: Odczekanie połowy okresu trwania środka karnego

Po drugie, należy odczekać aż upłynie co najmniej połowa okresu, na jaki został orzeczony środek karny. Jeżeli utraciliśmy uprawnienia na okres przykładowo 2 lat, to musimy znosić ten zakaz przez rok. Pytanie, jakie należy postawić, brzmi: Od kiedy ten moment mamy liczyć? W praktyce, możemy mieć do czynienia z dwoma  rodzajami sytuacji:

  1. Kiedy prawo jazdy zostało zatrzymane przez funkcjonariuszy policji przed wydaniem wyroku, wtedy ten okres zalicza się na poczet obowiązującego środka karnego, a więc czas obowiązywania zakazu będzie rozpoczynał swój bieg od chwili faktycznego zatrzymania prawa jazdy przez policję.
  2. Kiedy zatrzymany kierowca nie posiadał przy sobie prawa jazdy, wtedy czas będzie liczony od chwili zwrócenia prawa jazdy do wydziału komunikacyjnego w starostwie.

Krok 3: Złożenie odpowiedniego wniosku

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kierujemy zgodnie z art. 3 §1 k.k.w. do sądu, który wydał wyrok w I instancji.

W treści wniosku musimy powołać się na wyrok sądu, który nałożył na nas zakaz wraz z sygnaturą. Nadto dobrze jest wskazać, od kiedy jest wobec nas wykonywany środek karny (patrz Krok 2).

Jedną z najważniejszych części wniosku jest uzasadnienie. Powinniśmy wyjaśnić, dlaczego zasługujemy na dobrodziejstwo „skrócenia” obowiązywania środka karnego. Jak to ujęto w tekście ustawy, należy wskazać, że postawa skazanego, jego właściwości i warunki osobiste oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Co to oznacza w praktyce? Sąd będzie badał m.in. czy skazany ma stałą pracę, jaka jest jego sytuacją rodzinna, do czego jest mu potrzebne prawo jazdy (np. czy potrzebuje go, żeby dojechać do pracy), czy w czasie obowiązywania zakazu popełnił inne przestępstwo.

Oczywiście w każdej indywidualnej sprawie będą pojawiały się również inne okoliczności, pamiętajmy jednak o tym, że to nam jako wnioskodawcom zależy na uwzględnieniu naszego stanowiska, dlatego dobrze do takiego wniosku dołączyć stosowne dokumenty. Pamiętajmy, że sąd ma swobodę w decydowaniu i nie musi, a jedynie może nam skrócić okres trwania środka karnego.

Jeżeli sąd pozytywnie rozpatrzy niniejszy wniosek, wówczas odpis takiego wniosku przesyła do odpowiedniego (wg miejsca zamieszkania) wydziału komunikacji.

Omawiając tę kwestię na przykładzie, pan Jan mieszka we Wrocławiu, ale został skazany przez sąd w Dzierżoniowie. Wtedy wniosek powinien skierować do sądu w Dzierżoniowie, który to sąd po jego uwzględnieniu prześle postanowienie do wydziału komunikacji we Wrocławiu.

Krok 4: Zgłoszenie do wydziału komunikacyjnego w starostwie

Po wydaniu postanowienia przez sąd należy zgłosić się do wydziału komunikacji w celu uzyskania:

  • dokumentu prawa jazdy – gdy zakaz trwał krócej niż 1 rok,
  • dokumentu kierującego nas na kontrolny egzamin na prawo jazdy w przypadku, kiedy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych został wydany na okres dłuższy, niż 1 rok.

W omawianym przez nas wyżej przykładzie, wobec pana Jana został orzeczony zakaz na prowadzenie samochodu na okres 2 lat. Oznacza to, że po odebraniu z wydziału komunikacji skierowania na kontrolny egzamin na prawo jazdy, pan Jan musi zgłosić się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w celu zapisania się na kontrolny egzamin na prawo jazdy, który składa się zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej. Po zdaniu egzaminu pan Jan musi się zgłosić do wydziału komunikacji po dokument prawa jazdy z wpisem, iż kierowca taki może się poruszać tylko samochodem wyposażonym w blokadę alkoholową.

Krok 5: Założenie blokady alkoholowej

Po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych, kierowca będzie musiał w swoim samochodzie założyć blokadę alkoholową (istnieją wyspecjalizowane firmy, które wykonują taką usługę). Następnie powinien udać się takim pojazdem na stację diagnostyczną w celu przeprowadzenia badania poprawności czy takie urządzenie działania zamontowanego urządzenia poprawnie. Dopiero wówczas kierowca bez żadnych obaw może poruszać się samochodem.

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – jak szybciej odzyskać prawo jazdy?
Ocena: 5/5
(głosy: 18)