Czego możesz żądać w ramach odszkodowania z OC sprawcy wypadku?

Czego możesz żądać w ramach odszkodowania z OC sprawcy wypadku?

Niewiele osób zdaje sobie sprawę jaki jest zakres przysługujących im roszczeń. W przypadku uszkodzenia pojazdu sprawa jest dosyć prosta – przysługują Ci koszty naprawy. Jeśli obawiasz się, że ubezpieczyciel zaniży kwotę odszkodowania, postaraj się jak najlepiej udokumentować swoją szkodę. Przedstaw rachunki za oryginalne części oraz zdjęcia pojazdu przed wypadkiem. Jeśli naprawa trwa dosyć długo, a samochód jest Ci potrzebny możesz domagać się zwrotu kosztów pojazdu zastępczego (więcej na ten temat w artykule).

Jeśli na skutek wypadku doznałeś obrażeń ciała, zakres roszczeń jest o wiele szerszy. Odszkodowanie z OC sprawcy za uszczerbek na zdrowiu obejmuje prawo do:

 • Odszkodowania za doznany uszczerbek
 • Zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji
 • Zwrotu utraconego dochodu
 • Zwrotu kosztów opieki
 • Zwrotu kosztów dojazdów do placówek medycznych
 • Renty (w przypadku całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy, zwiększenia potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia w przyszłości).

Należy pamiętać, że w przypadku śmierci uczestnika wypadku, jego najbliższym przysługuje prawo do odpowiedniego zadośćuczynienia w związku z doznaną krzywdą. Osoby te mogą domagać się również:

 • Zwrotu kosztów pogrzebu
 • Odszkodowania z tytułu pogorszenia się sytuacji życiowej
 • Renty (gdy na osobie zmarłej ciążył obowiązek alimentacyjny wobec osoby najbliższej dochodzącej roszczeń)

Ile czasu będę czekał na odszkodowanie?

W ciągu 7 dni od zgłoszenia ubezpieczyciel powinien przekazać Ci informację na temat dokumentacji potrzebnej do likwidacji szkody. W przypadku uszkodzenia pojazdu zakłady ubezpieczeń zlecają zazwyczaj rzeczoznawcy oględziny pojazdu. W zależności od rozmiaru szkody, czasem możliwe jest przeprowadzenie takich oględzin online. Jeśli doznałeś obrażeń ciała i w związku z tym podjąłeś kosztowne leczenie, ubezpieczyciel będzie wymagał przedstawienia dokumentacji medycznej oraz rachunków wykazujących koszty poniesione w związku z leczeniem. W ciągu 30 dni od uzyskania niezbędnych dokumentów, ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie. Jeśli w tym terminie jest to niemożliwe, okres ten może przedłużyć się do 90 dni. W skrajnych przypadkach, jeśli np. wykazanie odpowiedzialności sprawcy uzależnione jest od toczącego się postępowania karnego, termin ten przedłuży się do momentu uzyskania odpowiednich dokumentów.

Nie zgadzam się z decyzją ubezpieczyciela, co robić?

Postępowanie likwidacyjne kończy się wydaniem decyzji przez zakład ubezpieczeń. Decyzja ta nie jest jednak ostateczna. Jeśli według Ciebie kwota odszkodowania jest za niska, lub ubezpieczyciel nie uwzględnił wszystkich zgłoszonych kosztów, przysługuje Ci jeszcze pewne pole manewru. Po pierwsze: możesz odwołać się od decyzji. Często w przypadku negowania decyzji ubezpieczyciele proponują polubowne zakończenie sporu.

Pamiętaj jednak, że ugoda jest zazwyczaj skonstruowana w ten sposób, że zamyka dalszą drogę do dochodzenia odszkodowania. Nie podpisuj więc jej pochopnie. Jeśli masz wątpliwości co  decyzji, możesz zwrócić się o pomoc w uzyskaniu odszkodowania z oc sprawcy do prawników. Prawnicy specjalizujący się w odszkodowaniach są w stanie ocenić czy wartość odszkodowania nie jest zaniżona (zwłaszcza jeśli chodzi o szkody osobowe), pomogą również skonstruować kontrargumenty. Ponadto jeśli odwołanie nie przyniesie skutku, możesz wystąpić na drogę sądową. Trzeba jednak pamiętać, że sprawa w sądzie o odszkodowanie z oc sprawcy wiąże się z dodatkowymi kosztami oraz dłuższym czasem oczekiwania. Dlatego też skonsultuj z prawnikiem możliwość uzyskania odszkodowania na drodze przedsądowej.

Czy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, jest instytucją niezwykle restrykcyjną. Zapewnia ochronę poszkodowanym, niezależnie od winy kierującego pojazdem. Odpowiedzialność ta jednak nie jest nieograniczona. Należy podkreślić, że od odpowiedzialności można się uwolnić, wykazując że w zdarzeniu zaszła przesłanka egzoneracyjna. Przesłanka egzoneracyjna to okoliczność wyłączająca odpowiedzialność sprawcy. Zgodnie z kodeksem cywilnym posiadacz pojazdu odpowiada za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu, chyba że szkoda nastąpiła na skutek działania siły wyższej, albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej za którą sprawca nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli ubezpieczyciel wykaże np. że poszkodowany nagle wtargnął pod jadący prawidłowo pojazd, może to być podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania.

Podsumowanie

 • Ubezpieczenie OC ma za zadanie chronić poszkodowanych w związku z szkodami, wyrządzonymi ruchem pojazdu
 • W przypadku uszkodzenia auta masz 3 lata na zgłoszenie szkody
 • Jeśli doszło do wypadku (tj. doszło do zniszczenia mienia oraz przynajmniej jeden z uczestników zdarzenia poniósł śmierć lub doznał obrażeń ciała trwających powyżej 7 dni), okres przedawnienia roszczeń wynosi 20 lat
 • Szkodę zgłaszasz do zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca ma ważną polisę OC
 • Zakład ubezpieczeń powinien w ciągu 30 dni wydać decyzję płatniczą, okres ten przedłuży się jeśli niezbędne jest pozyskanie dodatkowych dokumentów
 • Nie zgadzasz się z decyzją? Odwołaj się. Jeśli to nie przyniesie skutku, możesz wystąpić na drogę sądową.

Więcej na temat odwołania od odszkodowania przeczytasz w artykule: https://mubi.pl/poradniki/odwolanie-od-decyzji-ubezpieczyciela/

Autor artykułu: 

Czego możesz żądać w ramach odszkodowania z OC sprawcy wypadku?
Ocena: 5/5
(głosy: 24)