Jaką rolę pełni ubezpieczenie OC?

Jaką rolę pełni ubezpieczenie OC?

Wszyscy posiadacze pojazdów mechanicznych mają obowiązek posiadania ważnej polisy OC. Obowiązek ten nakłada na nich Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ubezpieczenie ma za zadanie chronić osoby poszkodowane w wypadku komunikacyjnym, przysługują im bowiem roszczenia od zakładu ubezpieczeń w związku ze szkodą spowodowaną ruchem pojazdu. Poszkodowani mają więc prawo do odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego. Należy pamiętać, że ubezpieczenie jest przypisane do konkretnego pojazdu, ubezpieczyciel jest więc zobowiązany wypłacić odszkodowanie, niezależnie od tego czy sprawca, który kierował pojazdem jest jego właścicielem.

Ochroną są objęte osoby, które doznały szkody na mieniu (uszkodzenie pojazdu) lub doznały w związku z wypadkiem obrażeń ciała. Jeśli uczestnik wypadku zmarł na skutek poniesionych obrażeń, jego najbliżsi mogą starać się o zadośćuczynienie.

Kto jest uprawniony do odszkodowania?

Ubezpieczenie OC ma za zadanie chronić wszystkich poszkodowanych. Roszczenia przysługują więc pasażerom pojazdu – zarówno tym podróżującym ze sprawcą zdarzenia, jak i pasażerom drugiego pojazdu biorącego udział w zdarzeniu. O odszkodowanie może ubiegać się również kierowca, który nie zawinił. Należy pamiętać, że wypadki przyjmują różną formę, nie zawsze uczestniczą w nich dwa pojazdy. Ochroną są więc również objęci rowerzyści oraz piesi, którzy zostaną potrąceni przez sprawcę. Jeśli z kolei dojdzie do śmierci uczestnika wypadku, jego rodzinie przysługuje prawo do zadośćuczynienia. Kodeks cywilny nie precyzuje pojęcia osoby najbliższej, w doktrynie jednak zgodnie przyjmuje się, że są to osoby faktycznie pozostające w najbliższej relacji z osobą zmarłą.

Chcę uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy – ile czasu mam na zgłoszenie roszczeń?

Termin przedawnienia roszczeń o odszkodowanie z OC sprawcy, regulowany jest przez przepisy odnoszące się do szkód wyrządzonych czynem niedozwolonym. Podkreślić jednak należy, że inny termin będzie nas obowiązywał, jeśli chcemy uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy kolizji, a inny gdy będziemy się domagać odszkodowania z OC sprawcy wypadku śmiertelnego. Istotne jest więc rozróżnienie czy doszło do kolizji czy do wypadku. Kolizja to zdarzenie drogowe w którym żaden z uczestników nie ucierpiał. Jeśli którakolwiek z osób biorących udział w zdarzeniu doznała obrażeń ciała powyżej 7 dni lub poniosła śmierć, wtedy mamy już do czynienia z wypadkiem.

Więcej na temat różnic między wypadkiem, a kolizją można przeczytać w naszym artykule poświęconym tej kwestii: “Co to jest wypadek drogowy i czym się różni od kolizji drogowej?

Sprawca kolizji popełnia wykroczenie (jego odpowiedzialność nie jest regulowana przez Kodeks Karny, tylko przez Kodeks Wykroczeń). W przypadku kolizji termin przedawnienia roszczeń wynosi 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się (lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć) o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Termin nie może jednak przekroczyć 10 lat od zdarzenia wywołującego szkodę. Natomiast w przypadku poważniejszych zdarzeń drogowym, jeśli którykolwiek z uczestników ucierpiał, termin przedawnienia roszczeń wynosi 20 lat, bez znaczenia, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

W jaki sposób uregulowana jest odpowiedzialność ubezpieczyciela?

Zdarzenie drogowe może rodzić dwa rodzaje odpowiedzialności odszkodowawczej. Ubezpieczyciel może odpowiadać na zasadzie winy lub na zasadzie ryzyka. Obie zasady zostały uregulowane w Kodeksie Cywilnym, pamiętać jednak należy że w odniesieniu do zdarzeń drogowych odpowiedzialność ta przechodzi bezpośrednio na ubezpieczyciela sprawcy.

Kierowcy pojazdów uczestniczących w wypadku odpowiadają względem siebie na zasadzie winy. Zasada winy została uregulowana w art. 415 Kodeksu Cywilnego, przepis ten wprost wskazuje, że kto swoim działaniem wyrządził szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia. W odniesieniu do zdarzeń drogowych – jak wskazano wcześniej, odpowiedzialność ta przechodzi na odpowiedni zakład ubezpieczeń, konieczne jest jednak wykazanie winy sprawcy. Jeśli doszło do kolizji koniecznie spisz ze sprawcą wypadku oświadczenie o zdarzeniu. Ważne, aby dokument zawierał oświadczenie sprawcy, w którym przyznaje się do swojej winy.

 

PORADA

Na miejscu wypadku sprawca przyznał się do winy i podpisał oświadczenie, jednak w momencie gdy zgłosiłem swoje roszczenia do jego zakładu ubezpieczeń, wszystkiego się wyparł.

Sprawcy niekiedy próbują w późniejszym czasie wyprzeć się swojej winy, tłumacząc że działali w szoku. Jak zabezpieczyć się przed takimi działaniami? Przede wszystkim podczas sporządzania oświadczenia postaraj się, aby zawierało ono dokładny opis zdarzenia. Warto podkreślić jakie zasady ruchu zostały naruszone, wskazać znaki do których sprawca się nie zastosował. Wszystko po to, aby osoby które nie były naocznymi świadkami kolizji mogły w łatwy sposób wyobrazić sobie zdarzenie i ocenić kto zawinił. Dodatkowo dla zabezpieczenia swoich roszczeń wykonaj dokładną dokumentację zdjęciową, zarówno uszkodzeń, jak i samego miejsca zdarzenia. Zadbaj również o świadków, jeśli na miejscu zdarzenia były obecne inne osoby, poproś je o ich dane.

Jeśli już na miejscu zdarzenia, nie jesteś w stanie dojść do porozumienia ze sprawcą, koniecznie wezwij policję. Organy ścigania po przyjeździe na miejsce zdarzenia, podejmą odpowiednie czynności w celu ustalenia sprawcy. Pamiętaj, że jeśli doszło do wypadku, tzn. jakikolwiek z uczestników ucierpiał lub poniósł śmierć, wezwanie policji jest obowiązkowe. Policja powinna na miejscu przeprowadzić odpowiednie czynności, m.in. przeprowadzić oględziny miejsca zdarzenia. Niestety w przypadku bardziej skomplikowanych sytuacji, wykazanie winy sprawcy może być uzależnione od toczącego się postępowania karnego. W takim wypadku szybkie uzyskanie odszkodowania może być niemożliwe, pamiętaj jednak że w tym celu chronią Cię dosyć długie okresy przedawnienia roszczeń.

W przypadku pozostałych uczestników wypadku tj. pasażerów, przechodnia lub rowerzysty sprawca wypadku odpowiada na zasadzie ryzyka. Jest to znacznie surowsza forma odpowiedzialności, bowiem poszkodowany nie musi wykazywać winy sprawcy. Ubezpieczyciel będzie co prawda dążył do zredukowania swojej odpowiedzialności, tj. będzie podejmował działania, aby sprawdzić czy poszkodowany nie przyczynił się do zwiększenia szkody, np. przez brak zapiętych pasów. Pamiętaj, że zgodnie z art. 6 Kodeksu Cywilnego ciężar udowodnienia faktu, spoczywa na osobie która wywodzi z niego skutki prawne, jeśli więc ubezpieczyciel zarzuca przyczynienie się poszkodowanego do zdarzenia, to powinien je wykazać.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela przeczytaj artykuł: https://mubi.pl/poradniki/odwolanie-od-decyzji-ubezpieczyciela/

Autor artykułu: 

Ocena: 5/5
(głosy: 25)