Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Nie każdy przypadek, w którym pracownik doznał obrażeń ciała lub też zmarł, można zdefiniować jako wypadek przy pracy. Definicja wypadku przy pracy zależy przede wszystkim od okoliczności i przyczyn zdarzenia. Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy? Kiedy możemy domagać sie odszkodowania za taki wypadek? Opisujemy warunki, które musisz spełnić, aby móc otrzymać odszkodowanie.

Pobierz Formularz Zgłoszenia Szkody – obrażenia ciała

Wypadek przy pracy według Kodeksu pracy

Każdy pracodawca ma określone obowiązki w zakresie BHP. Zgodnie z art. 237 §1 Kodeksu pracy: “Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy”. Taki zapis ma minimalizować możliwość wystąpienia wypadków na terenie zakładu pracy. Z drugiej jednak strony trzeba pamiętać, że wypadek, który wydarzy się i poza granicami zakładu pracy również może zostać zakwalifikowany jako wypadek przy pracy. Całość regulują przepisy ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Pobierz Wzór Zgłoszenia Szkody – wypadek śmiertelny

W art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych przeczytamy, że z wypadkiem przy pracy mamy do czynienia w przypadku zdarzenia, które spełnia cztery warunki.

Takie zdarzenie musi być:

  1. nagłe,
  2. wywołane przyczyną zewnętrzną,
  3. powodujące uraz albo śmierć,
  4. bezpośrednio związane z pracą.

Tak wygląda w teorii definicja wypadku przy pracy. Niestety w praktyce nie zawsze łatwo jest jdnoznacznie stwierdzić, czy dane zdarzenie kwalifikuje się do wypadku przy pracy. Najczęściej wątpliwa jest kwestia tego, czy wypadek nastąpił, czy nie nastąpił w związku z pracą. Mimo że jest to opisane w Kodeksie pracy, nadal pozostawia duże pole do interpretacji.

Podział wypadków przy pracy

W zależności od rozmiarów i skutków rozróżniamy:

  • lekki wypadek przy pracy – pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu, który nie zagraża wprost jego życiu, jednak powoduje trwały uszczerbek na zdrowiu;
  • ciężki wypadek przy pracy – w wskutek wypadku nastąpiło trwałe uszkodzenie ciała lub kalectwo pracownika, nieuleczalna bądź zagrażająca życiu choroba (w tym choroba psychiczna), trwałe uszkodzenie zmysłu, zeszpecenie lub zniekształcenie ciała;
  • śmiertelny wypadek przy pracy – w okresie do 6 miesięcy od wypadku nastąpił zgon pracownika;
  • wypadek zbiorowy – w wyniku wypadku ucierpiały minimum 2 osoby.

Jak zapobiegać wypadkom przy pracy?

Większości wypadków możemy zapobiec dzięki przestrzeganiu przepisów BHP. Zasady są proste, a jednak wciąż dochodzi do rażących uchybień przy pracy. Problemem nie zawsze jest nieodpowiedne przygotowanie miejsca pracy (co wskazuje na winę pracodawcy), ale i w nieuwaga, lekkomyślność i zwyczajnym niestosowanie się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa.

Kiedy przysługuje odszkodowanie za wypadek w pracy?

Osobom poszkodowanym należy się odszkodowanie, którego można dochodzić z ubezpieczenia społecznego oraz bezpośrednio od pracodawcy. Przed zawarciem umowy z ubezpieczycielem należy koniecznie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Oszkodowanie może być dochodzone tylko wtedy, gdy jego szkoda nie została pokryta w pełni przez świadczenie uzyskane z ZUS. Musimy pamiętać, że odszkodowanie z OC pracodawcy przysługuje przede wszystkim, gdy wypadek powstał w skutek niezapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Jeśli dojdzie do rozprawy to poszkodowany pracownik ma obowiązek udowodnienia przesłanek odpowiedzialności cywilnej pracodawcy. Powinien on wykazać zaistnienie szkody po swojej stronie oraz zdarzenia powodującego szkodę i adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy tymi okolicznościami. Jednocześnie pracodawca może odpowiadać na zasadzie ryzyka albo winy. Przyczynienie się poszkodowanego się do zdarzenia nie wyklucza możliwości ubiegania się o odszkodowanie oraz przyznania odszkodowania przez sąd.

Uzyskamy dla Ciebie godne odszkodowanie za wypadek

AUXILIA SA przygotowała dla swoich Klientów propozycję wspólnej walki o odszkodowanie za wypadek przy pracy. Ubezpieczenia pracodawcy to często zawiłe umowy, których analiza wymaga wiedzy i doświadczenia. Nasi prawnicy od wielu lat prowadzą sprawy poszkodowanych wskutek wypadków przy pracy. Ubezpieczenie OC pracodawcy zawiera wiele zapisów skomplikowanych mogących ograniczyć lub wyłączyć odpowiedzialność ubezpieczyciela.

Jeśli ucierpiałeś w wypadku przy pracy lub Twój bliski stał się śmiertelną ofiarą takiego wypadku, możesz zwrócić się do nas o pomoc. Nasza wiedza i doświadczenie pozwala na skuteczną obronę Twoich praw i dochodzenie najwyższego odszkodowania.

Ocena: 5/5
(głosy: 4)