Czego może domagać się ofiara wypadku drogowego?

Czego może domagać się ofiara wypadku drogowego?

Kluczowym kryterium rozróżniającym roszczenia, których można żądać od towarzystwa ubezpieczeniowego ofiara wypadku drogowego, jest rodzaj doznanych obrażeń. Inne roszczenia przysługują bowiem poszkodowanemu, który odniósł obrażenia ciała, a inne gdy wypadek prowadzi do śmierci uczestnika zdarzenia. W drugim przypadku zadośćuczynienie i odszkodowanie należą się jedynie rodzinie i bliskim ofiary.

Dowiedz się jakich świadczeń możesz się domagać od ubezpieczyciela w przypadku, gdy w wypadku drogowym straciłeś bliską osobę lub doznałeś obrażeń ciała.

Ofiara wypadku drogowego nagle znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, w której znaczącą rolę ma czas działania

Utrata zdrowia w wyniku wypadku drogowego nierzadko wiąże się z poczuciem niesprawiedliwości i złości w stosunku do sprawcy zdarzenia. Ofiara wypadku bardzo często nie może podjąć bądź kontynuować pracy zarobkowej, przekreślone zostają jej plany i marzenia, konieczna jest długa i kosztowna rehabilitacja.

Ty lub ktoś z Twoich bliskich stał się ofiarą wypadku i potrzebuje pomocy?
Zadzwoń: 603 171 911, 603 850 323, 603 296 453

W takiej sytuacji czas odgrywa znaczącą rolę, bowiem im szybciej ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z polisy OC sprawcy, tym większa szansa na zachowanie płynności finansowej oraz możliwości leczenia i rehabilitacji na odpowiednim poziomie.

Jednak aby tak się stało, towarzystwo ubezpieczeniowe musi najczęściej posiadać dokumentację z postępowania karnego, która potwierdzi winę sprawcy i tym samym uruchomi wypłaty należnych poszkodowanemu świadczeń z polisy OC.

Pobierz Formularz Zgłoszenia Szkody – obrażenia ciała

Ofiary wypadków drogowych, które utraciły zdrowie, mogą uzyskać nawet sześć różnych świadczeń od ubezpieczyciela

W uzyskaniu niezbędnych dokumentów i poprowadzeniu sprawy karnej oraz odszkodowawczej z pewnością pomogą Ci doświadczeni prawnicy z kancelarii LEXBRIDGE, która jest częścią Grupy Kapitałowej AUXILIA S.A. W zależności od rodzaju odniesionych obrażeń ciała, ofiary wypadków drogowych mogą liczyć nawet na sześć różnych roszczeń, za które odpowiedzialność ponosi towarzystwo ubezpieczeniowe:

  1. Zadośćuczynienie – rekompensata pieniężna krzywdę ból, cierpienie, związane z odniesionymi obrażeniami i.
  2. Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji – ubezpieczyciel po udokumentowaniu kosztów w postaci rachunków bądź faktur, jest zobowiązany do ich zwrotu temu, kto je poniósł. Poszkodowany koniecznie powinien zbierać wszelkie potwierdzenia zakupu.
  3. Zwrot kosztów dojazdów – tak jak w przypadku kosztów leczenia i rehabilitacji – po udokumentowaniu przejazdów do placówek medycznych, czy rehabilitacyjnych, ubezpieczyciel zobowiązany jest do zwrotu poniesionych kosztów paliwa, czy biletów komunikacji zbiorowej.
  4. Zwrot utraconego dochodu – jeśli wypadek wiązał się z koniecznością przebywania na zwolnieniu lekarskim, a zasiłek chorobowy wynosił 80% podstawy wymiaru, to ubezpieczyciel po odpowiednim udokumentowaniu dochodów, będzie zobowiązany do zwrotu różnicy.
  5. Zwrot za zniszczone rzeczy osobiste – przysługuje w przypadku, gdy poszkodowany posiada dokumentację fotograficzną zniszczonych rzeczy i dowód ich zakupu – na tej podstawie oszacowana zostanie wartość tych przedmiotów. Ubezpieczyciel dokona zwrotu kwoty za uszkodzoną odzież, sprzęt elektroniczny, okulary, rower itp.
  6. Renta – stanowi świadczenie wypłacane cyklicznie – na przykład raz na miesiąc, bądź kwartał i jest przyznawane poszkodowanemu, który w wyniku wypadku doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu. Rentę można uzyskać z tytułu zwiększonych potrzeb, takich jak konieczność zakupu niezbędnych leków, środków opatrunkowych, czy odpowiedniego leczenia i rehabilitacji oraz z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy. Renta może mieć charakter stały, bądź czasowy.

Każde z wymienionych świadczeń jest osobnym roszczeniem. Oznacza to, że poszkodowana ofiara wypadku nie musi się obawiać tego, że na przykład koszty rehabilitacji i leczenia zostaną wkalkulowane w kwotę zadośćuczynienia.

Roszczenia przysługujące bliskim ofiar wypadków drogowych – cztery rodzaje świadczeń

W wypadkach drogowych, które skutkują śmiercią jego uczestnika bądź uczestników, proces uzyskania odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku wygląda nieco inaczej. Przede wszystkim uprawnionymi do uzyskania roszczeń odszkodowawczych są bliscy ofiary wypadku, tj. m.in. rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, małżonek, dzieci, czasem nawet konkubenci. To ich ból, cierpienie oraz m.in. koszty związane z organizacją pochówku mają zostać zrekompensowane poprzez wypłatę następujących świadczeń z towarzystwa ubezpieczeniowego:

  1. Zadośćuczynienie – stanowi pieniężną rekompensatę za krzywdę doznaną na skutek straty bliskiej osoby. Wysokość zadośćuczynienia zależy od stopnia pokrewieństwa roszczącego i osoby zmarłej oraz ich osobistych relacji i łączącej więzi sprzed wypadku.
  2. Odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej – najczęściej przysługuje małżonkowi i małoletnim dzieciom osoby zmarłej. Polega na rekompensacie dochodu, który osoba zmarła osiągała przed wypadkiem, aby sytuacja życiowa roszczących, zwłaszcza w sferze finansowej nie uległa znacznemu pogorszeniu. Innymi słowy – to świadczenie ma zapewnić najbliższym ofiary wypadku, poziom życia porównywalny do tego sprzed wypadku. Wypłata ma charakter jednorazowy.
  3. Renta alimentacyjna – stanowi świadczenie cykliczne, wypłacane najczęściej raz na miesiąc i ma za zadanie zrekompensować dzieciom i wdowie/wdowcowi straty finansowe powstałe na skutek śmierci osoby bliskiej, która za życia pracowała, a jej dochody w istotny sposób wpływały na zaspokojenie potrzeb życiowych gospodarstwa domowego.
  4. Zwrot kosztów pogrzebu i postawienia nagrobka – towarzystwo ubezpieczeniowe zwraca poniesione i udokumentowane paragonami lub fakturami koszty związane z organizacją pogrzebu, w tym stypy oraz koszt postawienia nagrobka. Zwrot przysługuje tej osobie, która poniosła wydatki.

Zanim jednak ubezpieczyciel wypłaci bliskim ofiary wypadku przysługujące im roszczenia, musi potwierdzić okoliczności zdarzenia i winę sprawcy w analogiczny sposób, jak w omawianym wcześniej wypadku skutkującym obrażeniami ciała poszkodowanego. Wymienione świadczenia należą się każdej z uprawnionych osób, a ich rodzaj i wysokość zależą od indywidualnej sytuacji roszczącego i jego relacji z osobą zmarłą.

Pobierz Wzór Zgłoszenia Szkody – wypadek śmiertelny

Wiesz już jakich roszczeń może domagać się ofiara wypadku drogowego oraz jej bliscy – z pomocą doświadczonego pełnomocnika uzyskasz wszystkie należne świadczenia

Katalog roszczeń wobec towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy wypadku drogowego jest szeroki. W zależności od rodzaju sprawy i okoliczności wypadku, ubezpieczyciel może też odmówić wypłaty wszystkich, bądź niektórych z nich lub istotnie zaniżyć wypłacane kwoty. Najrozsądniej będzie skonsultować swój przypadek z doświadczoną kancelarią lub firmą odszkodowawczą, ponieważ zawiłe kwestie prawne mogą doprowadzić do niekorzystnego obrotu Twojej sprawy. AUXILIA S. A. wraz z prawnikami kancelarii LEXBRIDGE od ponad 19 lat zajmują się uzyskiwaniem odszkodowań dla poszkodowanych i rodzin ofiar wypadków drogowych. W tym czasie dla setek naszych Klientów uzyskaliśmy nie tylko wszystkie należne świadczenia w odpowiedniej wysokości, ale także niejednokrotnie udowodniliśmy winę sprawcy wypadku doprowadzając do szybkich wypłat.

Konsultacja i analiza Twojej sprawy są zawsze bezpłatne i niezobowiązujące. Zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.

Miałeś wypadek i potrzebujesz pomocy? Napisz!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie poprzez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty Auxilia S.A w zgodzie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką Prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail i telefon.

Ocena: 5/5
(głosy: 2)