Jak postępować, kiedy się zdarzy wypadek w rolnictwie?

Jak postępować, kiedy się zdarzy wypadek w rolnictwie?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak trudnym i żmudnym zajęciem jest praca na roli. Wymaga ona nie tylko fizycznego wysiłku, ale także systematyczności i cierpliwości – chociażby po to, żeby znosić nieprzewidywalną pogodę i fatalne nieraz zbiory… Co więcej, zawód rolnika jest obciążony ogromnym ryzykiem wypadku przy pracy. Rolnictwo – obok górnictwa i budownictwa – jest bowiem jedną z najbardziej wypadkowych działalności zawodowej człowieka.

Wypadki w rolnictwie – statystyki

W 2016 roku zgłoszono do Oddziałów Regionalnych i Placówek Terenowych KRUS 19 110 wypadków w rolnictwie,  co akurat jest pozytywną wiadomością, ponieważ jest to o 5,2% (1044) mniej, niż w roku 2015. Niestety, odnotowano jednocześnie 83 wypadki śmiertelne, a więc aż o 31,7% więcej niż w roku 2015 (dane na podstawie „Komunikatu o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych rolników w 2016 r.” przygotowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego).

Wypadek w rolnictwie – oficjalna wersja zdarzeń

W rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

  1. Na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym, lub
  2. W drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej, lub
  3. Podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności, lub
  4. W drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt. 3 albo w drodze powrotnej.

Jeśli dojdzie do jednego z wydarzeń opisanych powyżej, poszkodowany lub jego bliscy mogą ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC swojego gospodarstwa (rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne mają bowiem obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC). Zakład ubezpieczeń nie odpowiada co prawda za szkody wyrządzone osobie współprowadzącej gospodarstwo, a więc np. małżonkowi rolnika, jednak za szkody wyrządzone podczas wykonywania tzw. pomocy sąsiedzkiej już tak.

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie nie przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa. Na odszkodowanie za wypadek w rolnictwie nie można liczyć również wtedy, kiedy poszkodowany uległ wypadkowi, będąc w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych czy innych środków o podobnym działaniu.

Wypadek w rolnictwie – czy można go uniknąć?

Do najczęstszych wypadków w rolnictwie zalicza się: upadki (z wysokości), pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i narzędzi, a także uderzenie, przygniecenie i pogryzienie przez zwierzęta.

Powodem większości z wypadków w rolnictwie jest niewłaściwa organizacja pracy (np. zły stan nawierzchni i ciągów komunikacyjnych, bałagan w obejściu gospodarstwa oraz w pomieszczeniach produkcyjnych, nieprawidłowa obsługa maszyn rolniczych, niestosowanie drabin i podestów przy pracy na wysokości, a także niewłaściwe obchodzenie się ze zwierzętami).

Wypadek w rolnictwie wynika często także z niewłaściwych zabezpieczeń lub ich całkowitego braku. Powodem wielu z nich jest też niewłaściwe tempo pracy, pośpiech, niedostateczna koncentracja oraz nadmierny wysiłek fizyczny rolnika i warunki atmosferyczne. Wydaje się, że wszystkich tego typu zdarzeń można w prosty sposób uniknąć – jednak jeśli ktoś zna specyfikę pracy na roli, wie, że nie zawsze jest to możliwe.

Wypadek w rolnictwie a wsparcie AUXILII

Nie wszyscy wiedzą – i nie wszyscy mają siłę – żeby walczyć o odszkodowanie za wypadek w rolnictwie, które im się należy z tytułu opisanych powyżej wypadków. Z pomocą przychodzi im AUXILIA, która dochodzi dla poszkodowanego lub bliskich mu osób możliwie najwyższego odszkodowania oraz zadośćuczynienia i renty.

Dla osób, które ucierpiały w wyniku wypadku podczas pracy w gospodarstwie rolnym, przygotowana została specjalna oferta.

AUXILIA nie pobiera zaliczek lub opłat wstępnych. Wykłada także koszty sądowe na własne ryzyko, a Klient może na każdym etapie współpracy (przed uzyskaniem odszkodowania) zrezygnować z niej bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Najlepiej byłoby, gdyby do wypadków w rolnictwie – podczas pracy w gospodarstwie w ogóle nie dochodziło. Kiedy już jednak się zdarzą, dobrze wiedzieć, że rolnicy nie są zdani na łaskę (i niełaskę) losu, ale mogą walczyć o należne im odszkodowanie wspólnie z taką firmą jak AUXILIA.

Jak postępować, kiedy się zdarzy wypadek w rolnictwie?
Ocena: 5/5
(głosy: 2)