Wypadek w szkole – poradnik rodzica

Wypadek w szkole - poradnik rodzica

Dzwonek na przerwę, harmider, mnóstwo dziecięcej energii i… złamana ręka. Albo jeszcze bardziej drastyczny wypadek. Niestety, nie wszystkich nieszczęśliwych zdarzeń da się uniknąć – w efekcie co roku w polskich szkołach dochodzi do ponad 60 tysięcy wypadków. Co w takiej sytuacji powinna zrobić szkoła i o czym powinni wiedzieć rodzice? Czy można się starać o odszkodowanie za wypadek w szkole?

Co to jest wypadek w szkole?

Wypadek w szkole definiuje się jako – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło między innymi w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez jednostki organizacyjne systemu oświaty.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 27 września 2002 r., wypadkiem w czasie zajęć szkolnych jest zdarzenie, jakiemu uległ uczeń przebywający w szkole lub w innej ustawowo określonej jednostce systemu oświaty albo w innym miejscu wyznaczonym przez te placówki oświatowe w związku z uczestniczeniem w zajęciach szkolnych, podczas których realizowany jest pod nadzorem pedagogiczno-dydaktycznym program nauczania, uwzględniający podstawę programową kształcenia uczniów w konkretnej szkole lub klasie.

Jakie obowiązki mają nauczyciel i dyrektor, kiedy zdarzy się wypadek w szkole?

Kiedy zdarzy się wypadek w szkole, poza oczywistym krokiem, polegającym na udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi lub sprowadzeniu fachowej pomocy (np. wezwanie pogotowia), szkoła ma obowiązek powiadomić rodziców dziecka, przerwać zajęcia – jeśli miejsce wypadku mogłoby stwarzać dalsze zagrożenie – a także zapewnić opiekę nad pozostałymi uczniami przebywającymi pod opieką nauczyciela, który prowadził lekcje lub odbywał dyżur w czasie, w którym doszło do zdarzenia.

O tych najpoważniejszych wypadkach dyrektor szkoły powinien niezwłocznie powiadomić organ prowadzący i współpracującego ze szkołą pracownika służby BHP. O wypadku w szkole ze skutkiem śmiertelnym, ciężkim czy zbiorowym dyrektor szkoły musi zawiadomić natomiast prokuratora i kuratora oświaty, a jeśli w wyniku zdarzenia doszło do zatrucia, należy powiadomić też państwowego inspektora sanitarnego.

Wypadek w szkole powinien być odnotowany w dzienniku

Nauczyciel lub dyrektor szkoły ma także obowiązek odnotować w dzienniku informacje dotyczące wypadku w szkole (datę, godzinę, miejsce, inne okoliczności zdarzenia, a także godzinę powiadomienia rodziców). W przypadku „delikatniejszych” urazów opiekun musi ustalić z dyrektorem, czy konieczne jest wezwanie pogotowia, jak również czy potrzebne jest wezwanie rodziców i wcześniejszy odbiór poszkodowanego ze szkoły.

Jeśli natomiast do wypadku doszło poza szkołą, ale w czasie wyjścia lub imprezy zorganizowanej pod opieką nauczyciela lub pracownika szkoły, opisane powyżej decyzje oraz kolejne kroki procedury musi podjąć opiekun.

Odszkodowanie za wypadek w szkole

Niezależnie od stopnia uszczerbku na zdrowiu, rodzaju czy miejsca wypadku w szkole, rodzice lub opiekunowie prawni ucznia zawsze mają prawo do otrzymania pełnej dokumentacji dotyczącej ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku (do której mogą zgłosić zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu), a także do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Dochodzenie zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek w szkole jest możliwe w sytuacji, gdy uszczerbek na zdrowiu ucznia nastąpił w wyniku wypadku, do którego doszło wskutek zaniedbania obowiązków ze strony szkoły lub jej pracowników w tym nauczycieli.

Odszkodowanie za wypadek w szkole – pozew

Pozew do sądu cywilnego o odszkodowanie za wypadek w szkole może złożyć pełnoletni uczeń albo rodzice (opiekunowie prawni) w imieniu małoletniego. Powództwo składa się wówczas przeciwko organowi prowadzącemu szkołę, w której doszło do zdarzenia. Organem prowadzącym są podmioty, które mogą zakładać i prowadzić szkoły oraz placówki określone w ustawie o systemie oświaty. Szkoły publiczne są zakładane i prowadzone głównie przez jednostki samorządu terytorialnego natomiast szkoły niepubliczne mogą zakładać i prowadzić także inne podmioty w tym osoby prawne i fizyczne.

Jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty prowadzące szkoły bardzo często mają zawarte polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) i w takiej sytuacji roszczenia odszkodowawcze można kierować bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń. Należy jednak pamiętać, że umowy te są zawierane na zasadzie dobrowolności, tak więc nie każdy podmiot prowadzący szkołę będzie posiadał taką polisę.

Roszczenia dotyczące odszkodowania za wypadek w szkole

Poszkodowanemu uczniowi na podstawie przepisów kodeksu cywilnego przysługują wskazane niżej roszczenia:

  1. zadośćuczynienie za doznaną wskutek wypadku krzywdę,
  2. renta z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej, zwiększenia potrzeb lub zmniejszenia się widoków na przyszłość,
  3. koszty poniesione na leczenie poszkodowanego i dojazdy do placówek medycznych.

Natomiast w sytuacji śmierci poszkodowanego rodzina zmarłego może starać się o uzyskanie:

  1. zadośćuczynienia za doznaną wskutek śmierci poszkodowanego krzywdę,
  2. odszkodowania za pogorszenie się wskutek śmierci poszkodowanego sytuacji życiowej,
  3. zwrotu kosztów pogrzebu.

Odszkodowanie za wypadek w szkole a dodatkowa polisa

Uczniowie są często ubezpieczeni również w ramach ubezpieczenia grupowego na skutek następstw nieszczęśliwych wypadków. Nie jest ono jednak obowiązkowe. Warto wiedzieć także, że składka zazwyczaj jest bardzo niska, co przekłada się na niską sumę gwarancyjną, a co za tym idzie kwotę odszkodowania. Rodzice muszą pamiętać o dokładnym przeczytaniu umowy ubezpieczenia – należy sprawdzić nie tylko wysokość odszkodowania, ale także dokładny zakres ochrony.

O dodatkowej polisie trzeba pomyśleć także wtedy, kiedy dziecko chodzi na dodatkowe zajęcia (np. sportowe lub do szkoły językowej), a szkolne ubezpieczenie jest ograniczone do czasu przebywania ucznia w szkole lub na zajęciach przez nią organizowanych.

Życząc wszystkim uczniom oraz ich opiekunom bezpiecznego, pełnego sukcesów roku szkolnego, mamy nadzieję, że powyższy poradnik nie będzie często wykorzystywany.

Wypadek w szkole – poradnik rodzica
Ocena: 5/5
(głosy: 3)