Stłuczka samochodowa – co zrobić, żeby otrzymać odszkodowanie?

Stłuczka samochodowa – co zrobić, żeby otrzymać odszkodowanie?

Według raportu Komendy Głównej Policji w 2018 roku do jednostek policji zgłoszono aż 436 414 kolizji drogowych, czyli zdarzeń drogowych, które potocznie określamy jako stłuczka samochodowa. Należy pamiętać, że nie wszystkie zdarzenia zostają zgłoszone na policję. Często kierowcy sami rozwiązują nieprzyjemną sytuację, podpisując stosowne oświadczenie.

Czy mogę starać się o odszkodowanie za stłuczkę samochodową?

Nie każdy jednak wie, jak należy w takiej sytuacji postąpić, żeby otrzymać odszkodowanie. Osobie poszkodowanej w wyniku wypadku drogowego bądź kolizji przysługuje prawo do odszkodowania, które wypłacane jest z polisy OC sprawcy danego zdarzenia. Zgodnie z obowiązującym prawem ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest w Polsce obowiązkowe, gdyby jednak okazało się, że sprawca nie ma wykupionej polisy, to należy się nam odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Co należy zrobić, aby uzyskać odszkodowanie za stłuczkę samochodową?

Miałeś stłuczkę? Uzyskaj odszkodowanie!
Napisz: info@auxilia.pl! Zadzwoń: 801 700 766!

Jak potwierdzić, że stłuczka samochodowa faktycznie się zdarzyła?

Przede wszystkim należy udowodnić, że stłuczka samochodowa miała miejsce. W przypadku, kiedy do kolizji wzywana jest policja, sporządza ona urzędową notatkę z miejsca, w którym zdarzyła się stłuczka. Dokument taki wskazuje datę i miejsce zdarzenia, uczestników kolizji (w tym sprawcę) oraz skutki zdarzenia. W notatce policyjnej odnajdziemy też najważniejszą dla nas informację: numer polisy sprawcy oraz nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym polisa została wykupiona. Celem uzyskania notatki urzędowej należy złożyć wniosek do odpowiedniej jednostki policji.

W sytuacji, kiedy kierowcy samodzielnie dochodzą do porozumienia i nie ma wątpliwości, przez kogo stłuczka została spowodowana, należy sporządzić oświadczenie. W dokumencie tym powinny znaleźć się następujące dane:

  • data, godzina i miejsce zdarzenia (ulica, nr najbliższej posesji, miejscowość),
  • dane sprawcy i poszkodowanego oraz ewentualnych świadków,
  • informacje dotyczące pojazdów uczestniczących w zdarzeniu, w tym dane właścicieli oraz numery rejestracyjne pojazdów
  • dane o ubezpieczycielach sprawcy i poszkodowanego, w tym nr polisy,
  • opis okoliczności zajścia zdarzenia (w miarę możliwości z odręcznym szkicem zdarzenia),
  • opis wyrządzonych szkód (wszystkie uszkodzone elementy w pojazdach).

Jednak najważniejszą pozycją, którą powinien zawierać taki dokument jest potwierdzenie sprawcy, że stłuczka zaistniała z jego wyłącznej winy.

Dokumentacja z miejsca zdarzenia

Dla własnego bezpieczeństwa okoliczności kolizji drogowej należy jak najlepiej udokumentować. Dlatego warto zrobić zdjęcia z miejsca zdarzenia i uszkodzonego pojazdu. Posłużą one jako dowód poniesionej szkody. Sprawca wypadku zawsze może wycofać swoje oświadczenie, w związku z tym warto zabezpieczyć zapis z kamerki samochodowej, jeżeli taką posiadamy lub poprosić o dane kontaktowe świadków stłuczki.

Odszkodowanie za stłuczkę samochodowe - jak uzyskać?

Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela

Następnym krokiem mającym na celu uzyskanie odszkodowania za stłuczkę jest zgłoszenie szkody.

Warto pamiętać, że w przypadku stłuczek samochodowych termin przedawnienia roszczeń wynosi 3 lata. Mówi o tym art. 442 Kodeksu cywilnego: „Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.”

Chcąc otrzymać odszkodowanie, musimy zgłosić szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy kolizji. Możemy dokonać tego telefonicznie, mailowo lub listownie. W każdym przypadku powinniśmy przedstawić dokument potwierdzający stłuczkę, czyli notatkę urzędową z miejsca zdarzenia lub oświadczenie sprawcy. Należy szczegółowo opisać poniesioną szkodę, najlepiej potwierdzając ją zdjęciami uszkodzonego samochodu. Zgłosić należy wszelkie roszczenia wynikające ze stłuczki, np. zwrot kosztów za auto zastępcze. Ważne, aby nasze zgłoszenie oraz opis szkody zostały szczegółowo i dokładnie opisane, ponieważ od niego i przedstawionych dokumentów będzie zależała wysokość odszkodowania, jakie możemy uzyskać.

Po dokonaniu zgłoszenia należy uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na działania ze strony zakładu ubezpieczeń sprawcy. Ubezpieczyciel będzie się z nami kontaktował w celu poinformowania o wycenie szkody. Chociaż często jest także tak, że zakład ubezpieczeń zwraca się do poszkodowanego z prośbą o dosłanie brakujących dokumentów czy uzupełnienie informacji dotyczących stłuczki.

Decyzja towarzystwa ubezpieczeniowego

Towarzystwo ubezpieczeniowe zapoznaje się z przesłaną dokumentacją i dokonuje wyceny szkody. Przedstawia nam swój kosztorys oraz wydaje decyzję. Niestety z doświadczenia wiemy, że koszt naprawy szkody jest często zaniżany przez zakłady ubezpieczeń. Przez co poszkodowany otrzymuje zaniżoną kwotę odszkodowania, która nie pozwala na przywrócenie pojazdu do stanu sprzed szkody. Powodów takiej sytuacji jest kilka:

  • kosztorys naprawy opiera się o najtańsze części zamienne, a nie o koszt części oryginalnych,
  • koszt robocizny wyliczony jest na podstawie nierealnych, zaniżonych stawek godzinowych,
  • towarzystwo ubezpieczeniowe uznaje szkodę całkowitą i zaniża wartość pojazdu,
  • w trakcie wyceny szkody nie zostają uwzględnione uszkodzenia dodatkowych elementów wyposażenia samochodu lub ich koszt jest zaniżany.

Działania takie nie są zgodne z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 07.12.2018 roku, sygn. akt III CZP 51/18, które mówi, że: „Przywrócenie stanu poprzedniego ma miejsce jeżeli stan pojazdu po naprawie pod każdym istotnym względem (stan techniczny, zdolność użytkowania, części składowe, trwałość, wygląd estetyczny itd.) odpowiada stanowi pojazdu przed uszkodzeniem. Przywrócenie pojazdowi sprawności technicznej nie może być identyfikowane z przywróceniem pojazdu w pełni do stanu poprzedniego.”

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

W praktyce towarzystwa ubezpieczeniowe wykorzystują niewiedzę osób, którym zdarzyła się stłuczka samochodowa. Dlatego warto pamiętać, że przysługuje nam możliwość odwołania się od krzywdzącej decyzji zakładu ubezpieczeń. Poszkodowany nie ma określonego terminu na odwołanie, jednak najlepiej zrobić to niezwłocznie. Odwołanie powinno opierać się na prywatnej opinii wynikającej z kalkulacji profesjonalnego rzeczoznawcy. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek zwrócić koszt sporządzenia takiej kalkulacji. W najgorszym przypadku pozostaje nam możliwość dochodzenia odszkodowania na drodze postępowania sądowego.

Jak uzyskać odszkodowanie bez zbytniego angażowania swojego czasu i energii?

Uzyskanie zasadnej kwoty odszkodowania od ubezpieczyciela jest możliwe, jednak wymaga od poszkodowanego dużego zaangażowania. Jeżeli chcesz szybko i bez problemów uzyskać odszkodowanie w kwocie odpowiadającej poniesionej szkodzie, wypełnij poniższy formularz. Oddzwonimy i poinformujemy, co możemy dla Ciebie zrobić.

Chcesz uzyskać odszkodowanie za stłuczkę?
Zadzwoń: 801 700 766 lub Napisz:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie poprzez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty Auxilia S.A w zgodzie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką Prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail i telefon.

Ocena: 5/5
(głosy: 17)