Odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach – prawa pieszego, obowiązki kierowcy

Odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach - prawa pieszego, obowiązki kierowcy

Potrącenie pieszego na pasach jest jednym z najpowszechniejszych – i najbardziej niebezpiecznych dla poszkodowanych – rodzajów wypadków drogowych. Polskie prawo przewiduje możliwość uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia za szkody i krzywdy zaistniałe w wyniku wypadków drogowych. Jak przebiega ten proces? Jak uzyskać odszkodowanie za potrącenie na pasach?

Obowiązki kierowcy

Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest oczywiście posiadanie ważnego ubezpieczenia OC – jego brak podlega karze finansowej sięgającej nawet kilku tysięcy złotych, a jej wysokość każdorazowo obliczana jest na podstawie przyjętych ustawowo kryteriów – rodzaju nieubezpieczonego pojazdu, okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. Przede wszystkim jednak, jazda bez wykupionego OC – naraża sprawcę ewentualnego zdarzenia na wypłatę przyznanego później przez sąd odszkodowania za potrącenie pieszego (które może wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych) z własnej kieszeni.

Odszkodowanie za potrącenie na pasach, kiedy kierowca nie wykupił ubezpieczenia OC

Brak ubezpieczenia OC w żaden sposób nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu odszkodowania za wypadek drogowy m.in. także taki jak potrącenie pieszego. Jeśli sprawca wypadku nie posiada majątku, który pozwoliłby mu zrealizować ten obowiązek, sumę zasądzonych kwot wypłaca poszkodowanym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – instytucja specjalnie powołana do ochrony interesów pokrzywdzonych przez kierowców bez wykupionego OC.

Czy w takim przypadku sprawca wypadku nie musi się o nic martwić, a jazda bez OC się opłaca? Bynajmniej – oprócz wcześniej wspomnianych kar finansowych, które egzekwowane są w trybie administracyjnym, UFG będzie dochodzić od takiego kierowcy tzw. regresu ubezpieczeniowego – czyli pełnej kwoty pokrytej za sprawcę wypadku, najpewniej dodatkowo powiększonej o odsetki.

Prawa pieszego

Interesu pieszych w sytuacjach wypadków na drogach chroni przepis art. 436 k.c., który ustanawia tzw. zasadę ryzyka, według której samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody (a więc m. in. wszelkich samochodów, motocykli i motorowerów) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch tego pojazdu. Wyjątkiem od zasady jest zaistnienie wypadku wskutek:

  • siły wyższej albo
  • wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą kierowca nie ponosi odpowiedzialności.

Oznacza to, że w procesie dochodzenia odszkodowania, to pozwany (kierowca lub zakład ubezpieczeń) będzie musiał dowieść, że nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenie – przy czym będzie mógł to uczynić tylko poprzez wykazanie przed sądem zaistnienie przynajmniej jednej z dwóch wyżej wymienionych przesłanek.

Co przysługuje potrąconemu na pasach pieszemu?

W zależności od konkretnych okoliczności każdej sprawy, pieszy poszkodowany w wyniku potrącenia na pasach może ubiegać się m. in. o:

  • odszkodowanie – czyli zwrot poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji, kosztów opieki i wydatków poniesionych na dojazdy do ww. placówek leczniczych
  • zadośćuczynienie – sumę pieniężną przyznawaną za doznaną krzywdę i cierpienia
  • rentę – świadczenie, którego celem jest wyrównanie różnicy w uzyskiwanych po wypadku dochodach w stosunku do tych, jakie poszkodowany uzyskiwał przed zdarzeniem.

Warto pamiętać, że w przypadku śmierci poszkodowanego, jego najbliższym także przysługują roszczenia cywilne – zadośćuczynienie oraz zwrot kosztów pogrzebu.

Do kogo zwrócić się po odszkodowanie za potrącenie pieszego?

Osobą, od której poszkodowany może domagać się odszkodowania za potrącenie na pasach w procesie cywilnym, jest oczywiście sam sprawca wypadku, czyli kierujący pojazdem, który potrącił pieszego. Wypłata zasądzonych sum odszkodowania faktycznie uzależniona jest wtedy jednak od stanu finansowego sprawcy, przez co wyegzekwowanie całej kwoty może być utrudnione.

To ryzyko spada, gdy odszkodowania poszkodowany dochodzić będzie od zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca miał wykupione ubezpieczenie – wykupiona polisa OC ustanawia odpowiedzialność ubezpieczyciela za następstwa wypadków, które spowodował.

Trzecim podmiotem, od którego możemy dochodzić odszkodowania za wypadek drogowy, jest wspomniany wcześniej UFG – kiedy sprawca nie miał wykupionego ubezpieczenia.

Wysokość odszkodowania za potrącenie pieszego na pasach

Nie istnieją sztywne granice wysokości kwot, jakie możemy uzyskać w charakterze odszkodowania za wypadek drogowy. Każdorazowo będą one wynikiem oceny wszystkich okoliczności dotyczących sprawy, poszkodowanego oraz sprawcy wypadku. Nie ma bowiem dwóch takich samych spraw, a kwoty zasądzane przez sąd wahają się od kilku do nawet kilkuset tysięcy złotych.

Odszkodowanie za potrącenie pieszego na pasach – prawa pieszego, obowiązki kierowcy
Ocena: 4/5
(głosy: 43)